3
Pur ningui nagaisdxa iniit naa: ¿Xiza zelo ná bniety, bniety Israel? Ne, ¿xiza par nuu seny tɨɨx bniety? Per nare rniia laat dec quesentiand sac ná bniety, bniety Israel, de ira xnezzi, te pur tubylɨ, de bniety Israel ná ni bdeed Dios xtiidxny. Anre, quɨt gúntit xgab dec pur nuu de ni aquɨt zenuuti xnez Dios ax aquɨt gúnti Dios zec ni aguniiny gúnny cun de ni zenuu xtiidxny. Te pur laany quɨt chúuti dxi ichuny xtiidxny, masquɨpac ira bɨnguɨchliu ná bɨndixú per Dios quɨt rueetiny dixú, zecquɨ ni rnii tuby lat lo xquiitsny rut rnii:
Irate bniety zumbee laabiu dec rzuubpacbiu xtiidxbiu,
ne xíteete quɨt chaleeti icuaquiadeb laabiu.
Per nuu de bɨnguɨchliu ni run xgab dec belati pur de duld ni cadxannɨ rliuun dec güen ná Dios, chiy, ¿xínii nány mal runny castigu bniety? Per nare rguixtiia lot dec Dios quɨt nátiny mal te pur bel quɨtiy, ax quɨt xo gúntiny guelgurtisy xtenny cun bɨnguɨchliu.
Te pur belati izuubzin dec guél quɨt rcuadiag xtiidx Dios ná ni racné de didxldí xtenny par gapru de bniety didxdoo laany, ax aquɨt xo iniiti Dios ná bniety bɨnduld. Ne ziyza amazruldxa idxannɨ ni ná mal te gueed ni ná güen zec ni rcuaquia de bɨny nare caseeda de bniety, per Dios gúnny castigu de ni rnii ziy.
Chiy laat zec ni aguniin pur de bniety Israel ne pur de ni quɨt ná bniety Israel, ax agucbeet dec quɨt xo iniitit dec güenru ná de bniety Israel que de ni quɨt ná bniety Israel te pur tubylote bɨnduld nan. 10 Zec ni cá tuby lat lo xquiits Dios rut rnii:
Ruteete quɨt tu náti güen,
per niclɨ tuby bniety.
11 Ruteete rcaazti gacbee xnez Dios.
Ruteete rguíilyti Dios.
12 Iratedeb absaandeb xnez Dios.
Iratedeb azenuu nez mal.
Ruteete quɨt cayunti ni ná güen,
per niclɨ tuby bniety.
13 Zecpacza tuby baa ni zullal,
ziypacza púrpac ni quɨt illiú rdiia ruudeb.
Púrzi dixú rueedeb,
ne de xtiidxdeb ná zecpacza venen xte de béeld.
14 Púrzipac de mal diidx rdiia ruudeb,
de diidx ni gunnadeb saa bnietdeb.
15 Altant zuguaadeb par quinxúdeb bniety.
16 Nez ruttisy zédeb rundeb ni quɨt illiú,
ax rteeddeb bniety guelzii.
17 Quɨt gántideb xiy ibánydeb zacru.
18 Ne quɨt zénetideb cuend dec
ná par idxiby bniety Dios.
19 Dunnɨ nánnɨ dec irate ni zéed lo xley Dios ná par de ni zenuu leyqui, te par quɨt tu iniiti dec quɨt tu gánti xiy duld sino que irate bniety gacbee ná bɨnduld nez lo Dios. 20 Te pur gati pur gúnti bniety irate ni rnabee leyqui ax anania bniety nez lo Dios, sino que leyqui rlliú par gacbee bniety dec cayunbɨ duld.
21 Per anre Dios abliuuny dunnɨ tuby nez xa xquel gacnian nez lony, gati pur guelrunti zec ni rnabee ley sino que pur leyqui ne pur de ni bcuaa de profet xte Dios, 22 racbeen dec Dios rgucuendny bniety sin duld pur guelreldilaaz Jesucrist, ziy runny cun irate de ni reldilaaz Jesucrist. 23 Te pur irate bniety abaany duld, quɨt tu naniati nez lo Dios. 24 Per pur güen ni nány, ningui abaanny perdón de xtuldnɨ sin quɨt xi nidillytin, sino que gucnɨ perdón pur Jesucrist, laany ni gudillyny pur de xtuldnɨ chi gutyny lo cruzy. 25 Dios bxiaaldny Jesucrist te par pur rɨny xtenny ax nuu perdón par bɨnguɨchliu, ne perdónre ná par de ni reldilaaz Jesucrist. Ziy ríeny dec xnezquɨpacni run Dios, ne belati gulo quɨt baanny guelgurtisy xtenny pur de duld ni baany bniety, niy ná pur paciency ni rápny bniety 26 pur ni anánny gúc gúnny guelgurtisy. Ziy xquel zélaa caliuuny dec xnezquɨpacni runny, pur ningui runny perdón xtuld de ni reldilaaz Jesucrist.
27 Anre, ¿xi pur izubyaan dunnɨ? Aquɨtru xi purti, te pur gati pur guelrunti cumplir ley rdxapnɨ perdón sino que pur guelreldilaaz Jesucrist. 28 Pur ningui dunnɨ nanchuun dec Dios runny perdón xtuld bniety pur guelreldilaaz Jesucrist, gati pur cayunti bniety pur gúnbɨ irate zec ni rnabee ley.
29 O, ¿tatix Xtioszipac de bniety Israel rac Dios, chiy quɨt néti de ni quɨt ná bniety Israel? Per nare rniia laat dec Dios rbezny par irate bniety 30 te pur tubyzi Dios nuu. Laany runny perdón xtuld de ni reldilaaz Jesucrist, nuudeb o quɨtdeb seny ni rnabee ley chúu bniety. 31 Quɨt gúntit xgab dec cadzɨcán ley tuby lad pur guelreldilaaz Jesucrist sino que pur guelreldilaazqui ríeny zonécnɨ cuend leyqui.