5
Ne zec ni agulucuend Dios dunnɨ sin duld pur ni roldilaaznɨny ax ardxapnɨ guelnaldiulaaz par cun laany pur guelguty xte Xtadnɨ Jesucrist. Te pur, pur ni roldilaaznɨ Jesucrist ardxapnɨ nez par cun Dios ax zonedzɨɨtsnɨ cuend ni abaanny pur dunnɨ, pur ningui, quesentiand rzaclaaznɨ pur ni rdxapnɨ speranz dec sdxáldnɨ llayabaa rut rbezny. Ne gati zíyziti sino que ziyza rzaclaaznɨ pur de guelzii ni rdeednɨ pur ni nánnɨ dec pur de guelziiqui rseednɨ idxapnɨ paciency. Chiy pur paciencyqui rseednɨ idxuelaaznɨ zectisy ni guedguaaldni, ne pur guelruelaazqui ax amazrupac rdxapnɨ speranz par cun Dios. Ne speranz ni rdxapnɨ par cun Dios segur náni gati belziti gacné Dios dunnɨ, te pur nanchuun xa ná guelrcaaz xtenny pur Spíritu Sant ni abnɨɨdxny dunnɨ.
Anste, gubánnɨ sin quɨt xi nialeeti nidxannɨ par gún Dios perdón de xtuldnɨ. Per chi bdzɨny dxi, Crist beedny par gutyny pur dunnɨ ni nan bɨnduld. Dunnɨ nánnɨ dec quɨt senciyti chúu tuby bniety ni sigueld gaty pur stuby bniety. Per niclɨ pur tuby bniety ni cayun zec ni riáld quɨt sigueldti bniety gaty, o tal belati chúu ni sigueld gaty pur tuby bniety ni quesentiand zaac. Per Dios abliuuny dec rcaazny dunnɨ, ninguila guty Jesucrist pur dunnɨ, masquɨ niclɨ quɨt xi güenti bdxannɨ sino que púrzi duld. Per anre ax ardxapnɨ perdón xte Dios pur guelguty xte Jesucrist, ne gati zíyziti sino que ziyza aquɨt idxáldtin castigu xtenny chi idzɨny dxi. 10 Te pur chi quɨt bdxapclan nez par cun Dios, laany bxalny nez pur guelguty xte Lliinny Jesucrist, latixcu anre quɨt gúnny perdón dunnɨ anre ni arbeznén Crist, laany ni bxalny nez par cun Dios. 11 Pur ningui quesentiand rzaclaaznɨ rdeednɨ gracy Dios pur Xtadnɨ Jesucrist te pur, pur laany ardxapnɨ nez par cun Dios.
12 Pur tuby nguiu bdiacá duld lo guɨchliu chiy pur duld bdiacá guelguty, guelgutyqui ax biáld irate bnietni pur ni baandeb duld. 13 Desdɨ anste ni chúu ley ni bdeed Dios Moisés agac nuu duld, per cun quɨt xi leyti nuu chiy, ax quɨt gucti bniety castigu zec ni rnabee ley. 14 Per masquɨ ziy bdzɨndxipac ni gutydeb, desde tiamp xte Adán axtquɨ tiamp xte Moisés, masquɨpac quɨt baandeb saatispac duld ni baany Adán. Ne tiampqui Adán guc zec tuby seny pur tuby ni ná par gueed, per par güen.
15 Te pur irɨnquɨpac ná duld ni baany Adán que perdón ni zéed pur Dios. Pur xtuld tuby bniety bdiacá guelguty par irate bniety, per ziyza pur tuby bniety zéed perdón xte Dios, ne laaniy Jesucrist. Pur Jesucrist guudnɨ perdón xte Dios ax ni baany Jesucrist ná ni mazru sac ne ni illiú par zieny bniety. 16 Pur ningui irɨnquɨpac ná duld ni baany Adán que perdón ni rguaad Dios. Pur tuby duld beed castigu xte Dios, per pur Jesucrist azelee gap bniety perdón masquɨ más zieny duld abaandeb. 17 Pur duld ni baany Adán beed guelguty par irate bniety. Per pur ni baany Jesucrist zéed perdón xte Dios par irate bniety ni rzigueld reldilaaz dec pur Crist arialo nania bniety nez lo Dios, ax laadeb zapdeb guelnabány par cun laany.
18 Ne zec ni bdiacá guelguty zec tuby castigu par irate bniety pur duld ni baany Adán, ziyza pur güen ni baany Jesucrist azelee gap bniety perdón ne guelnabány par cun Dios. 19 Te pur, pur tuby ni quɨt nicuadiag diidx irate bniety ná bɨnduld. Per ziyza pur tuby ni bcuadiag diidx ax azelee gap bniety perdón lo Dios.
20 Ne Dios bdeedny xleyny Moisés te par pur leyqui chalee gacbeldí de bniety dec duld ná ni cayundeb. Chiy rut rziieny bniety dec quesentiand abaandeb duld nez lo Dios, ziyza quesentiand gurooru ná guelrcaaz xte Dios par gúnny perdón laadeb. 21 Guloqui gunabee duld lo bniety, chiy pur duld bdiacá guelguty. Per anre mazrupac zonén cuend guelrcaaz xte Dios te pur, pur guelrcaazqui rgucuendny dunnɨ sin duld ne sdxapnɨ guelnabány cun laany pur Xtadnɨ Jesucrist.