3
Gulchané cuend xtiidxa: belati nuu bniety ni run xgab gap guelrnabee lo irate de ni reldilaaz Jesucrist par iliuub laadeb xnez Dios, laab güenquɨ ná ni rcaazbɨ gúnbɨ. Per ni nap guelrnabeequi ná par gúnbɨ zec ni riáld par quɨt tu iniyá laab. Tubyzi chialbɨ ná par chúu, ibánybɨ zacru ne ni nianlaaz par chalee gap de bniety didxdoo laab. Ziyza gacbɨ güen cun de ni rdzɨny rulizbɨ, ne náza par gacbɨ tuby bniety ni nán par iseedbɨ de bniety. Quɨt náti par gacbɨ borrach, nicza bɨny didxguidx, nicza quɨt quíilytib nez par icáab xmɨly de bniety sino que ná par gacbɨ güen cun tutix ne nadolaazza sin quɨt sebylaaztib mɨly. Ziyza ná par inabeeb lizbɨ zec ni riáld par iliuub de lliinbɨ xa gapdeby didxdoo ne icuadiagzadeby diidx. (Te pur belati laab quɨt gánbɨ inabeeb lizbɨ ax, ¿xólesa inabeeb, o cuxnezzacbɨ de ni reldilaaz Jesucrist?) Pur ningui, tuby ni teste güeldilaaz Jesucrist, quɨt náti par inabeeb lo de ni reldilaaz laany te quɨt gun izubyaab laab ax yáldbɨ saagac castigu ni biáld bɨndxab. Ni ráp guelrnabeequi axt de ni quɨt reldilaaz Jesucrist ná par gumbee laab dec güenquɨ nabánybɨ par quɨt yanxtiub, o gúnza bɨndxab gan laab.
Anre ziytiziacza de bniety nguiu ni acuabee par gacnédeb de ni rnabee, ná par gúndeb zec ni riáld par gap de bniety didxdoo laadeb, izuubdeb xtiidxdeb, quɨt gactideb borrach, nicza quɨt quíilytideb nez par icáadeb xmɨly bniety. Dibyquia dibylaazdeb ná par sutipnédeb de didxldí ni abliuu Dios dunnɨ ni aroldilaaznɨ. 10 Pur ningui, nidoote ná par gacdeb prueb dún xa rundeb ne belati quɨt xi xfaltideb, chiyru azelee izu bniety laadeb par gacnédeb de ni rnabee. 11 Ziytiziacza de bniety gunaa ni acuabeeza par gacné, ná par gúndeb zec ni riáld, par gap de bniety didxdoo laadeb, quɨt iniyátideb bniety sino que ibánydeb zacru ne izuubdeb xtiidxdeb par irate. 12 Chiy de bniety nguiu ni icabee par gacnédeb bniety ni rnabee lo de ni a ná xpɨny Crist, tubyzi chialdeb ná par chúu ne inabeezadeb lizdeb ne de lliindeb zec ni riáld. 13 Te pur de ni run sirvɨ zec ni riáld ax gati rápziti bniety didxdoo laadeb, sino que sin dxiby azelee iniideb xa xquel reldilaazdeb Jesucrist.
14 Nadios gueeld chalee guedguíaa liú. Per cacuáa cartré 15 te belati gacldaa ax anánnu xa xquel ná par ibány bniety nez lo iraru de xpɨny Dios, laadeb ni anádeb xpɨny Dios ni rbeznabány, ax rzutipnédeb ne rliuudeb de didxldí xtenny. 16 Dunnɨ nanchuun dec quesentiand guroo nány, laany ni roldilaaznɨny:
Beedny lo guɨchliu zec tuby bniety guɨchliu,
gunii Spíritu Sant dec laany nania naniany
ne guná de ánglɨ laany beedny lo guɨchliu.
Brɨɨch xtiidxny iduibte lo guɨchliu,
iranezte güeldilaaz bniety laany
ax bieepny llayabaa.