Cartë nabëquëꞌë San Pablo lu ra Gálatas
1
Bëquëꞌë Pablo cartë rëꞌ lu shmënë Dios naquëreldë Galacia
Na Pablo nahia poshtë, tubi nagulë́ Dios. Lë́dëdiꞌi gulë́ mënë na sino bësheꞌldë Jesucristo na. También Dios Shtádaꞌa, el quë nabëldishtë́ Jesucristo ladi ra tëgulë, bëshéꞌldiꞌ na. Gulë́ më na ziquë poshtë. Na con grë ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesucristo, ra naquëreldënú na ndëꞌë, rquëꞌë naꞌa cartë rëꞌ parë grë ra grupë shtë shmënë Dios, grë të naquëreldë regiuni shtë Galacia. 3-4 Rac shtuaꞌa guësheꞌldë Dios grë bendición shtë́hiꞌ nu cuedchí lduꞌu të por lëꞌë më, Shtádaꞌa nu por Jesucristo, Shlámaꞌa, el mizmë Jesús nabëꞌnë entregar mizmë lë́ꞌiꞌ lu galguti parë guëdchisú më duldë shtë hiaꞌa nu parë guëlá më lëꞌë hiaꞌa lu mal shtë guë́ꞌdchiliu. Ni na voluntá shtë Dios, Shtádaꞌa. Llëruꞌbë na Dios parë siemprë. Amén.
Tubsë nezë nanú parë gac salvar mieti
Nalë́ rdzëguëëꞌ lduaꞌa de quë lëꞌë të quëgsaꞌnë të shtiꞌdzë Dios; nasesë rëazë guetë të lu shnezë më, el quë nagunaꞌbë lëꞌë të parë gac të shmënë më. Gunaꞌbë më lëꞌë të parë gunë të recibir favurë shtë Cristo, perë iurneꞌ ziaglaꞌguë të stubi nezë. Rialdí lduꞌu të diꞌdzë naná cambi, lë́dëdiꞌi dizaꞌquë shtë më. Pues nídiꞌi stubi dizaꞌquë shtë salvaciuni. Es quë bëldá mënë quëgluaꞌa rall lë́ꞌë të diꞌdzë gurënë nu rza lduꞌu të ra diꞌdzë nabëluáꞌahia. Rac shtuꞌu rall gac cambi dizaꞌquë shtë Cristo perë si talë tubi mënë u mizmë na u tubi ianglë nazeꞌdë de gubeꞌe, si talë guëluáꞌall lu të stubi dizaꞌquë de lo quë nabëluaꞌa naꞌa lu të, pues nacondenádëll. Gulë bësëgná lduꞌu të lo quë naguniꞌi naꞌa lu të antsë; quëgníꞌihia stubi vësë más, si talë chu guëluaꞌa stubi clasë dizaꞌquë nanádiꞌi dizaꞌquë lo quë nabëꞌnë të recibir, Dios gunë cashtigu lë́ꞌëll. Tsall gabildi catë nídiꞌi fin.
10 Gulë guniꞌi lua, ¿pë quëhuna lo quë narac shtuꞌu mënë u lo quë narac shtuꞌu Dios? ¿Pë quëhuna lo quë narëuuꞌ lduꞌu mënë? Si talë rac shtuaꞌa nihuna narac shtuꞌu nguiu, adë nádiꞌihia muzë shtë Cristo.
Dios gunaꞌbë Pablo ziquë poshtë shtë më
11 Lëꞌë të naná rialdí lduꞌi Dios, rac shtuaꞌa gac bëꞌa të lëꞌë dizaꞌquë nabëna predicar lu të, adë guzubluhin por pudërë shtë nguiu. 12 Adë bëna recibirin de nguiu; adë chu bëluáꞌadiꞌin na, perë mizmë Jesucristo bëluáꞌaiꞌ shtíꞌdziꞌ na.
13 Lëꞌë të hia bini të lla guc vidë shtëna antsë iurë guanalda religiuni shtë ra më israelitë. Hia nanë́ të lla bëzac zia ra mënë; guzunalda con fuersë ra grupë shtë shmënë Jesús parë guëdëꞌa fin obrë shtë Jesús. Guc shtuaꞌa tsaluhin. 14 Lu religiuni shtë israelitë, guca más adelantadë quë grë sahia. Bëna cumplir con ra creenci ni más quë ra sahia de mizmë edá. Nalë́ guc shtúꞌuhia gunë mieti cumplir ra custumbrë shtë shtadë guëluhia 15 perë gulë́ Dios na antsë lëꞌë na gala. Nalë́ guc shtuꞌu më na nu bë́ꞌniꞌ tubi favurë; gulë́ më na parë guënahia lu shini më 16 nu gunaꞌbë më na parë cuezënú shini më na, nu parë guna predicar dizaꞌquë shtë Jesús lu ra mënë nanádiꞌi më israelitë. Lëꞌë tiempë nabëꞌnë më ra cusë ni, ni tubi adë chu lu guagnaꞌbë díꞌdzëdiaꞌa; adë guagniꞌinúdiaꞌa mënë shcuendë ra cusë ni. 17 Adë guádiaꞌa Jerusalén niagnahia ra mënë naná poshtë antsë de na, sino guahia regiuni shtë Arabia. Despuësë bëabría Damasco.
18 Gudëdë tsunë izë despuësë de guca shmënë Jesús, iurní guagnahia lu Pedro nananú Jerusalén. Guquëreldënuhia lë́ꞌiꞌ cheꞌñi dzë. 19 Adë gunádiaꞌa lu chu stubi poshtë, sulë gunahia Jacobo naná bëchi Dadë Jesús. 20 Runa segurë delantë de Dios lo quë naquëquëaꞌa ndëꞌë nahin verdá.
21 Despuësë de guahia Jerusalén, guahia regiuni shtë Siria nu Cilicia. 22 Ra grupë shtë shmënë Jesús naquëreldë regiuni shtë Judea, adë bënguë bë́ꞌadiꞌi raiꞌ na 23 sulamëntë bini raiꞌ lo quë naguniꞌi mënë de na, de quë lëꞌë nguiu naguzunaldë ra shmënë Jesús; guc shtúꞌull guëdë́ꞌëll fin parë dizaꞌquë, perë iurneꞌ quëhúnëll predicar shtiꞌdzë Jesús. 24 Zni guniꞌi rall nu guniꞌi rall nalë́ llëruꞌbë na pudërë shtë Dios.