Segundë cartë nabëquëꞌë San Pablo lu ra Tesalonicenses
1
Bëquëꞌë Pablo tubi cartë lu grupë narialdí lduꞌi dizaꞌquë guëꞌdchi Tesalónica
Na Pablo con ra saꞌ hiaꞌa, Silvano nu Timoteo, rquëaꞌa cartë rëꞌ lu grupë nacanaldë tëchi dizaꞌquë shtë Jesús, ra naquëreldë guëꞌdchi Tesalónica. Dios Shtádaꞌa con Dadë Jesucristo gudili më lëꞌë të parë gac të shmënë më. Rnaꞌbë naꞌa lu Dios Padre nu lu Dadë Jesucristo gunë më llëruꞌbë favurë parë lëꞌë të. Cuedchí lduꞌu të nu guëneꞌe më grë cusë zaꞌquë parë lëꞌë të.
Gunë Dios juzguë lëꞌë ra narunë duldë
Rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, de quë siemprë rnaꞌbë naꞌa lu Dios nu rdëꞌë naꞌa graci lu Dios por lëꞌë të. Rdëꞌë naꞌa graci lu më purquë ziaruꞌbë cariñi nanapë të con saꞌ të nu dzë con dzë tsaldíruꞌu lduꞌu të dizaꞌquë shtë Dadë Jesucristo. Por ni rbedchí lduꞌu naꞌa con lëꞌë të nu cagniꞌi naꞌa lu ra grupë shtë shmënë Dios lla mudë biaꞌa lduꞌu të lu ra nazunaldë lëꞌë të. Cagniꞌi naꞌa lu rall de quë su të firmë lu shnezë Dios masiá rzunaldë mënë lëꞌë të. Tsaglaꞌguë tsaldí lduꞌu të de quë nazaꞌquë na Dios, masiá quëhunë ra mënë cuntrë lëꞌë të. Por grë cusë durë narunë mënë cuntrë lëꞌë të, rdëꞌë naꞌa cuendë de quë cagluaꞌa Dadë Dios runë tucarë tsutë́ të lugar catë rnibëꞌa më. Iurë rzunaldë mënë lëꞌë të, nahin tubi sëñi de quë justë na Dios nu gunë më juzguë grë mënë.
Siemprë runë më ra cusë zaꞌquë. Runë tucarë guësheꞌldë më cashtigu guëc ra narzunaldë lëꞌë të perë cuedchí lduꞌu hiaꞌa dzë guëdchini Dadë Jesús de gubeꞌe. Guëdchini më con ianglë pudërusë shtë më nu con beꞌlë narruꞌu lu guiꞌi dushë. Guëdchini më parë guëdëꞌë më cashtigu lëꞌë ra nanadë guënë́diꞌi Dios nu guësheꞌldë më cashtigu guëc ra narzuꞌbë diáguëdiꞌi dizaꞌquë shtë Dadë Jesús. Guëzac zi më lëꞌë rall laꞌni gabildi catë nídiꞌi fin. Guënitilú rall lu Dadë Jesús. Guënitilú rall catë rnibëꞌa Dios, catë nanú pudërë nu llni shtë më. 10 Gac ra cusë ni dzë guëdchini Dadë Jesús. Gunë më recibir hunurë shtë mënë nabëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ. Grë ra nabëzuꞌbë diaguë diꞌdzë shtë më, gunë rall alabar lëꞌë më iurní. Guëniꞌi rall nabënë na më. Nu lëꞌë të dzë ni, zugaꞌa të ngaꞌli purquë gualdí lduꞌu të dizaꞌquë naguniꞌi naꞌa lu të.
11 Por ni siemprë cagnaꞌbë naꞌa lu Dios por lëꞌë të de quë tsaglaꞌguë gunë më cambi mudë nanabani të parë gunë tucarë cusë zaꞌquë ziquë shmënë Dios. Pues gunaꞌbë Dios lëꞌë të parë gac të shmënë më. Cagnaꞌbë naꞌa lu më gunë më cumplir ra cusë narac shtuꞌu të gunë më. Con pudërë shtë më gunë të cumplir dchiꞌni shtë më naguzublú të purquë rialdí lduꞌu të lëꞌë më. 12 Zni gunë të alabar lëꞌë Dadë Jesús ziquë runë tucarë. Mizmë tiempë guëluaꞌa më lëꞌë të lu Dios de quë na të më zaꞌquë. Zni gaquin niétiquë purquë Dios nu Dadë Jesucristo rac shtuꞌu më lëꞌë të nu quëhunë më llëruꞌbë favurë parë lëꞌë të.