Yeets ner kuu mkee Paba lo re zha yez
Corinto
1
Paba mni “diox”
Na Paba, Diox mrezʼn tsa gakʼn apóstl chaan Jesucrist, taxal nlaaz Diox. Ne noga wets Sóstenes, ngekeen yeets ree lo re goo, zha kuu nak zha Jesucrist kuu nzo yez Corinto, nak goo zha Diox tak nyelaaz goo Jesucrist. Diox mrez goo ne mtsow nambi Diox goo, thibka kon reta zha kuu nyelaaz Jesucrist kuu nzo dib naxta lo yezlyu. Kona lee Jesucrist nak Zha Nabee loʼaa ne lo re zhaʼa. Nlazʼn lee Diox kuu nak Xutaa, ne Xut Jesucrist Zha Nabee loʼaa, loo yalnkelaaz chaan lo re goo, tsa wen kwin goo.
Diox mloo yalnkelaaz chaan Diox
Thibka ndan texkix lo Diox por re goo, por yalwen chaan Diox kuu mndaa Diox lo goo, tak nyelaaz goo Jesucrist. Ne tak thibka nak goo kon Jesucrist, kona mndaa Diox reta kuu wen thoz lo goo, re diiz kuu ndediz goo ne reta kuu nzhaak goo. Tbaa mod lee kwent chaan Jesucrist kuu mndaa zha kwent lo goo ngok kuu wli lo goo; ne thib ngoo leettsoo goo ngwalaaz gooy. Ne kona nzhagt falt neeka thib kuu nataak kuu ndelaaz Diox lo goo, lo ngebet goo bretab Jesucrist Zha Nabee loʼaa. Diox tsow tsa nali to goo lo Diox nal ne asta bluz, leettsa bretab Jesucrist Zha Nabee loʼaa, tsa yent cho keki goo lo Diox tsya. Nali nak Diox ne ntsow Diox kuu ni Diox ne lee Diox mrezaa, tsa thibka banaa kon Jesucrist Xgann Diox, Zha Nabee loʼaa.
Thibka nak Jesucrist
10 Re goo wetsʼn ne btan na, kon yalnabee chaan Jesucrist Zha Nabee loʼaa, naabʼn lo goo yodizt goo ne neeka gak rolt goo. Sinke wen goo goo ne lalka btsow goo xgab. 11 Re goo wetsʼn ne btan na, nin koree lo goo, tak lee re zha liz Cloé ne lon, lee goo ngyo altaa. 12 Kuu nlazʼn nin lo goo nak, lee chop tson goo mbez: “Lee nee ndeke dits Paba”. Lee teplal goo mbez: “Lee re nee ndeke dits Apolos”. Lee teplal goo mbez: “Lee re nee ndeke dits Pey”. Ne lee teplal goo mbez: “Lee re nee ndeke dits Jesucrist”. 13 ¿Chu ndak goo tyen nak Jesucrist? ¿Ne chu Paba mke lo kruz por goo? ¿O chu kon le Paba ngokleyy goo? 14 ¡Ndan texkix lo Diox, tak mtsowleyytʼn neeka thib goo, beeta Crispo rop Gayo mtsowleyyʼn! 15 Kona neeka thib goo gagt ne, lee goo ngokleyy goo kon len. 16 Ne noga mtsowleyyʼn Estéfanas ne re zha liz Estéfanas, ne ndakʼn yent raa cho mtsowleyyʼn. 17 Tak mtaalt Jesucristʼn tsowleyyʼn re men, sinke lee Jesucrist mtaal, par tan kwent Diiz Chul chaan Jesucrist lo re men. Ne leettsa ndan kwent Diiz Chul chaan Jesucrist, ndatʼn kwente tak nzhaakʼn ndedizʼn tsa yelaaz zhay. Sinke ndan kwente tsa key tsiin leettsoo zha ne tsa gak nataak mke Jesucrist lo kruz.
Jesucrist nak yalnabee ne yalnzhaak chaan Diox
18 Lo re zha kuu ndya gabil, yalbxen nak kuu nguth Jesucrist lo kruz por lee, per lee loʼaa zha kuu tsow gan yalnaban, leey nak yalney chaan Diox. 19 Taxal nzhab lo xkeets Diox:
Luuxʼn yalnzhaak chaan re zha nzhaak,
ne tsowʼn tsa yent raa kwan yen re zha kuu nyen re kwaa. [Is. 29:14]
20 ¿Pa nyaan re zha nzhaak, re maestr ne re zha kuu nzhaak ngyodiz re kwent yezlyu ree? ¡Thitanax mtsow bxen Diox yalnzhaak chaan re men yezlyu ree! 21 Tak kon yalnzhaak chaan Diox, mtsow Diox tsa mlebeet re zha yezlyu ree Diox kon yalnzhaak yezlyu ree. Ne mndaa Diox yalnaban kuu thitanax lo re zha kuu nyelaaz Diox, por Diiz Chul chaan Jesucrist kuu ndaa nee kwent, tegal lee diiz ree nak yalbxen lo tedib net re men.
22 Lee re tawlazʼn zha Israel nlaaz zha tsow Diox re kuu thoz, ne lee re zha gryeg nkwaan zha yalnzhaak, 23 per lee nee ndaa nee kwent chaan Jesucrist kuu nguth lo kruz. Lee kona nak taxal ke kuu ndral nii re tawlazʼn zha Israel, ne lee lo re zha kuu nagt zha Israel yalbxen nake, 24 per lee re zha kuu mli Diox, tegal zha Israel nak zha o nagt zhay ne zha lee Jesucrist nap yalnzhaak ne yalney chaan Diox. 25 Lee nee ndaa kwent, lee Diox mtaal xganne Jesucrist nguth lo kruz, tegal yalbxen nak koree lo re men yezlyu ree, per koree nloo lee Diox wlipaa nzhaak Diox; lee re men yezlyu ree ntsow xgab, lee koree nloo lee Diox neyt, per koree nloo wlipaa ney Diox.
26 Re goo wetsʼn ne btan na, ndoblo ne goo lee Diox mrez goo, tegal lutta goo nak zha kuu nzhaak taxal nzhaak re men yezlyu ree, lutta goo nak zha kuu mkeno yalnabee ne lutta goo ngok zha kuu nataak. 27 Per Diox mli re zha kuu gagt, tsa tethoy zha re zha kuu nzhaak, ne ndota zha mli Diox, tsa tethoy zha re zha kuu nataak. 28 Diox mli re zha kuu nataagt ne re zha kuu ntsowt re zha yezlyu ree kas, tsa luux Diox xgab re zha kuu nataak lo yezlyu ree. 29 Tenzhee mtsow Diox, tsa neeka thib zha rubt lo Diox. 30 Ne lee Diox mtsow thibka nakaa kon Jesucrist, kona napaa yalnzhaak chaan Diox, ne lee Jesucrist mtsow mrin wenaa kon Diox ne mtsow nambi Jesucrist reʼaa lo re faltaa. Ne mloo Jesucrist reʼaa lo yalguth. 31 Kona ndoblo tsowaa, taxal nzhab lo xkeets Diox: “Os lee thib goo nlaaz ley, ndoblo ley goo lo re chaan Zha Nabee”. [Jer. 9:24]