Yeets kuu mkee Paba lo
Mung
1
Paba mni “diox” lo Mung
Wets Mung kwathoz nke leettsoon lu. Na Paba, nzon tsib kwent chaan Jesucrist, ngekeen yeets ree loʼa, ne rop nee wets Tim ni nee “diox” loʼa tak thibka tsiin ntsowaa. Noga ngekeen yeets ree lo re zha kuu nyelaaz Jesús zha nkaltaa liza, lo btanaa Apia, ne lo wets Arquipo, zha kuu thibka tsiin ntsow kon lee. Nlazʼn lee Diox kuu nak Xutaa ne Xut Jesucrist, Zha Nabee loʼaa, taa yalwen chaan lo goo ne tsow wen kwin goo.
Xomod ney ndo Mung nyelaaz Mung Diox
Thibka ndedizʼn lo Diox ne leettsa ntelazʼn lu ndan texkix lo Diox por lu. Tak mbin na xomod nke leettsooʼa Jesucrist ne xomod nyelaaza zha, ne leeka tata naka lo reta zha kuu nyelaaz Jesucrist. Ne naabʼn lo Diox tsa lee re zha kuu ngwalaaz Diox, tak nyelaaza Diox masraa yen zha re kuu wen kuu napaa tak nyelaazaa Jesucrist. Ne kwathoz naley ngoo leettsoon ne mtsey yalnkelaaz chaana leettsoon, tak mbin na mloo neya leettsoo re zha kuu nyelaaz Jesús.
Paba mnaab kwent chaan Onésimo lo Mung
Kona lo kwent chaan Jesucrist, kwathoz ndoblon nabeen tsowa kuu ndobloy, kona na Paba naabʼn loʼa kon yalnkelaaz. Tak zha gola na, ne nal nzon tsib kwent chaan Jesucrist, 10 nlazʼn tsowa thib yalwen lo Onésimo kuu nak taxal xgann na. Tak nzhee, ta nzon tsib nakʼn taxal xut zha, leettsa mbin zha xkiiz Diox kuu mndan kwent lo zha.
11 Tak ndala, lee Onésimo ngok thib mos rax loʼa, per lee nal talortsin zha loʼa ne lon. 12 Kona taalʼn zha loʼa ne bkayaa zha taxal na. 13 Ngwalazʼn gabet Onésimo lon nzhee, tsa tsow zha tsiin kuu mtsow lu, tak kwent Diiz Chul chaan Jesucrist nzon tsib. 14 Per nlaztʼn tsowʼn neeka thib kuu os leeʼa nlaazta, kona lee yalwen kuu tsowa lon btsowe tak nlaaza tsow luy, ne tsowt luy lafwers. 15 Ndala mlaa Onésimo lu lutta tyemp, per lee nal kayaaʼa zha thitanax; 16 ne gagt raa zha taxal thib mos loʼa, lee zha nak thib wetsaa kuu kwathoz nke leettsoon. Per masraa ndobloʼa kelaaza zha nal, tak nagt raa zha beeta mos, sinke nal nak zha wetsa tak ropta goo nyelaaz Zha Nabee.
17 Kona nin loʼa Mung, os wlipaa amig da naka bkayaa zha taxal na. 18 Os lee zha kwan kuu went mtsow zha loʼa o os lee zha ndab zha thib kwaa loʼa, lon naab luy.
19 Na Paba, ngekeen yeets ree loʼa Mung kon letr yaan. Na yizh kuu ndab Onésimo loʼa; tegal tak tsowʼn telaaza ndaba yalnaban chaana lon, tak na mnda kwent chaan Jesucrist loʼa. 20 Wets, btsow yalwen ree lon, tak nyelaaza Zha Nabee, btsowe tsa naley yo leettsoon, tak wets ropaa tak nyelaazaa Jesucrist.
21 Ngekeen yeets ree loʼa, tak ntsowʼn xgab tona diiz lon, ne masraa naroob yalwen tsowaa nake kuu ngenaabʼn loʼa. 22 Ne noga naabʼn tedib kuu loʼa, nlazʼn texneta thib yuu ta betʼn; tak ntsowʼn xgab ton Diox re kuu ngenaab goo lo Diox kwent da, tsa yalʼn lo goo.
Re diiz bluz kuu mni Paba lo Mung
23 Lee wets Epafras, zha kuu nzo rop nee tsib kwent chaan Jesucrist ni “diox” loʼa. 24 Noga Mark, Aristarco, Demas ne Luk, ni “diox” loʼa. Re zha ree ntsow ayudʼn lo rtsin Jesucrist.
25 Nlazʼn lee Jesucrist, Zha Nabee lo reʼaa, taa yalwen chaan lo goo.
¡Tbaa gake!
Paba