16
Biʼi Timoteo runbiʼ tsözxö́n Pablo, en Silas
Gudödi niʼ bilaʼdxinëʼ Pablo, en Silas yödzö Derbe, en yödzö Listra. Zóabiʼ tu biʼi bönniʼ niʼ, réajlëʼëbiʼ Cristo, lëbiʼ Timoteo. Nácabiʼ zxíʼininu tu nigula judío réajlëʼënu Cristo, pero xúzibiʼ bitiʼ náquiëʼ judío. Yuguʼ bö́chiʼruʼ nacuʼë Listra, en Iconio tunëʼ ba nalí queë́biʼ, taʼnnë́ʼ runbiʼ le naca dxiʼa. Gúʼunnëʼ Pablo tséajlenbiʼ biʼi ni lëʼ, ateʼ gudélëʼë-biʼ, en guchúguiëʼ lu xipë́laʼbiʼ ca tun bönachi judío. Caní benëʼ para cabí ilaʼnnë́ʼ queë́biʼ bönniʼ judío nacuʼë yuguʼ yödzö niʼ, tuʼ nö́ziguequinëʼ yúguʼtëʼ xúzibiʼ bitiʼ náquiëʼ judío. Cateʼ Pablo, en nupa dzágagaca lëʼ gulaʼdödëʼ gapa nacuáʼ yödzö niʼ, tu tu yödzö naʼ buluʼdödëʼ lu náʼagaquiëʼ yuguʼ bö́chiʼruʼ nacuʼë gapa niʼ yuguʼ xibá naʼ gulunëʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo, en bönniʼ gula tapa chiʼë bönachi queëʼ, nacuʼë Jerusalén. Buluʼdödëʼ yuguʼ xibá ni lu náʼagaquiëʼ para ilunëʼ ca rinná bëʼ xibá naʼ. Caní guca, bönachi yúguʼtë cöʼ bönachi queëʼ Cristo bilaʼdipa ládxiʼgaca ca naca le réajlëʼëruʼ Cristo, ateʼ gulaʼyán tu tu dza.
Tu bönniʼ Macedonia rulidzëʼ Pablo lu yëla bë́chigal
Pablo, en bönniʼ dzágagaquiëʼ lëʼ gulaʼdödëʼ luyú Frigia, en luyú Galacia, tuʼ buzáguëʼë Dios Böʼ Láʼayi xinö́zgaquiëʼ, para cabí ilunëʼ libán que xtídzëʼë Xanruʼ luyú Asia. Cateʼ bilaʼdxinëʼ luyú Misia, gulë́ʼënnëʼ tsöjáquiëʼ luyú Bitinia, pero Dios Böʼ Láʼayi, Nu risö́l-lëʼë Jesús queë́ruʼ, bitiʼ bëʼë légaquiëʼ lataj. Níʼirö gulaʼdödëʼ galaʼ ga dë Misia, ateʼ yöjáquiëʼ lu yödzö Troas. Nedaʼ Lucas, ruzúajaʼ lu guichi lë ni, guzóaʼ Troas naʼ, ateʼ yöjsóalenaʼ-nëʼ Pablo. Lu yödzö niʼ Dios buluíʼinëʼ Pablo tu le biléʼenëʼ lu yëla bë́chigal. Tu bönniʼ Macedonia buluíʼi lahuëʼ lëʼ, zuínëʼ, en rátaʼyuëʼ lahuëʼ Pablo, rnnëʼ: “Gudödi ladztuʼ, lu xiyú Macedonia, en gúcalen netuʼ.” 10 Cateʼ biléʼenëʼ Pablo lë ni, lë naʼ buluíʼi lahui lëʼ, laʼ bëʼ ládxiʼtëtuʼ tséajtuʼ luyú Macedonia, tuʼ gúquibeʼetuʼ Dios chibulidzëʼ netuʼ tsöjentuʼ libán que didzaʼ dxiʼa lógaca bönachi luyú niʼ.
Le gulunëʼ Pablo, en Silas lu yödzö Filipos
11 Níʼirö gurentuʼ lëʼe barco, en buzáʼatuʼ Troas. Gudö́dituʼ lirá ga bidxintuʼ yödzö Samotracia, ateʼ gudödi iaʼtú dza bidxintuʼ yödzö Neápolis. 12 Buzáʼatuʼ niʼ, ateʼ bidxintuʼ Filipos, yödzö naʼ nácarö lo ca yúguʼtë yödzö nabábagaca tsöláʼa niʼ luyú Macedonia. Lu yödzö niʼ yuguʼ bönniʼ Roma nucuáʼagaquiëʼ bönachi uládz quégaquiëʼ. Lu yödzö nisö guzóatuʼ nababa dza. 13 Cateʼ bidxín tu dza láʼayi, birúajtuʼ lu yödzö, en guyéajtuʼ raʼ yegu ga naʼ tuʼdubi caz bönachi yödzö naʼ, en tuʼlidza Dios. Gurö́ʼötuʼ niʼ, en busiyöntuʼ yuguʼ nigula nudúbigacanu niʼ ca naca xtídzëʼë Xanruʼ. 14 Nútsaʼnu ládjagacanu Lidia, tu nigula Tiatira. Nácanu nigula rútiʼnu lariʼ xiná chul-la le nazácaʼdaʼ. Reaj ládxiʼnu Dios, ateʼ buzë́ náganu didzaʼ ruʼë Pablo, ateʼ Xanruʼ gúcalenëʼ-nu para guzxíʼ lu náʼanu didzaʼ naʼ bëʼë. 15 Níʼirö bidílanu lënu nisa, ateʼ gulaʼdila caʼ nisa bönachi nacuáʼ lídxinu. Gudödi niʼ gútaʼyunu lotuʼ, gunnánu:
—Channö réquibeʼeliʼ réajlëʼa Xanruʼ, guliʼtsaza lidxaʼ, en guliʼsóa niʼ.
Bennu bayudxi ugáʼanatuʼ niʼ.
16 Iaʼtú le guca tu dza tsanni niʼ zéajtuʼ ga naʼ rulidztuʼ-nëʼ Dios, birúajbiʼ dutságabiʼ tu biʼi nigula netuʼ yuʼu lëbiʼ böʼ le run ga rinnë́ yáʼabiʼ. Len yöl-laʼ rinnë́ yaʼa queë́biʼ runbiʼ ga taʼzíʼdëʼë dumí yuguʼ bönniʼ xanbiʼ. 17 Biʼi nigula ni sudunóbiʼ-nëʼ Pablo, en netuʼ, ruíʼibiʼ zidzaj didzaʼ, rnnabiʼ:
—¡Yuguʼ bönniʼ ni tunëʼ xichinëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ! ¡Tuʼsiyönnëʼ libíʼiliʼ naca gaca uláliʼ!
18 Caní benbiʼ zián dza. Cateʼ bítiʼrö guyaza ládxëʼë Pablo, buécjëʼ, en bulidzëʼ böʼ naʼ yuʼu lëbiʼ, rnnëʼ:
—Lu Lëʼ Xanruʼ Jesucristo, rinná béʼedaʼ liʼ. ¡Burúaj icja ládxiʼdoʼobiʼ biʼi nigula ni!
Laʼ níʼisö burúajtë böʼ naʼ.
19 Cateʼ bilaʼléʼenëʼ xanbiʼ chiburúaj böʼ naʼ run ga rinnë́ yáʼabiʼ, en bítiʼrö naca löza ilaʼziʼë dumí niʼa queë́biʼ, que lë ni naʼ gulaʼzönëʼ Pablo, en Silas, ateʼ gulaʼchë́ʼë légaquiëʼ lógaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ, nudúbigaquiëʼ ga naca lu yë́ʼëyi. 20 Buluʼcuʼë légaquiëʼ lógaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ naʼ, taʼnnë́ʼ:
—Yuguʼ bönniʼ ni nácagaquiëʼ judío, en tunëʼ ga tuʼtsatsa bönachi yödzö ni. 21 Tuʼsë́dinëʼ le cabí ral-laʼ siʼ lu náʼaruʼ, en bitiʼ ral-laʼ gunruʼ, tuʼ nabábaruʼ Roma.
22 Níʼirö bönachi zián niʼ gulaʼdáʼbagaʼ Pablo, en Silas, ateʼ yuguʼ bönniʼ yúlahuiʼ gulaʼnná béʼenëʼ nupa gulaʼlecja lariʼ nácugaquiëʼ Pablo, en Silas, ateʼ gulaʼguínëʼ légaquiëʼ gubáʼayi. 23 Gudödi gulaʼguíndëʼë légaquiëʼ, gulaʼguʼë légaquiëʼ lidxi guíë. Gulaʼnná béʼenëʼ bönniʼ rusayjëʼ lidxi guíë naʼ gun chíʼidëʼë légaquiëʼ. 24 Bönniʼ ni, cateʼ chigulaʼnná béʼenëʼ lëʼ caní, guluʼë légaquiëʼ lu yuʼu lëʼe dxiʼ lidxi guíë naʼ, en guluʼë níʼagaquiëʼ yeru yaga taʼzö́n níʼagaquiëʼ.
25 Idú guluhuëla Pablo, en Silas tuʼlidzëʼ Dios, en tul-lëʼ yöl-laʼ ba queëʼ Dios, ateʼ taʼyönnëʼ yuguʼ bönniʼ nadzúngaquiëʼ lidxi guíë naʼ. 26 Níʼirö tsálidoʼos gudödi budóʼ zxuʼ bach. Caní guca ga bidxintë guzxizi xilibi zöʼö lidxi guíë naʼ, ateʼ laʼ gulaʼyáljatë yúguʼtë gapa nu riyaza, ateʼ buluʼhuédxi caʼ yuguʼ du guíë nágaʼgaca bönniʼ nadzúngaquiëʼ niʼ. 27 Bubanëʼ bönniʼ naʼ rusayjëʼ lidxi guíë. Cateʼ biléʼenëʼ nayáljagaca gapa nu riyaza lidxi guíë naʼ, gulecjëʼ guíë tuchiʼ queëʼ para guti cuinëʼ, tuʼ réquinëʼ chibuluʼzxúnnajëʼ bönniʼ nadzúngaquiëʼ lidxi guíë naʼ. 28 Níʼirö Pablo zidzaj bulidzëʼ lëʼ, gunnë́ʼ:
—¡Bitiʼ bi gúni cuinuʼ, tuʼ zóatuʼ ni yúguʼtëtuʼ!
29 Níʼirö bönniʼ naʼ gunabëʼ guíʼ, ateʼ gudáʼatëʼ lu yuʼu lidxi guíë naʼ. Guzxízidëʼë lu yöl-laʼ radxi, ateʼ biyéchuëʼ xiníʼagaquiëʼ Pablo, en Silas. 30 Cateʼ chinubéajëʼ légaquiëʼ lidxi guíë naʼ, gudxëʼ légaquiëʼ:
—Libiʼiliʼ, bönniʼ, ¿bizxi ral-laʼ gunaʼ para uláʼ?
31 Légaquiëʼ tëʼ lëʼ:
—Guyéajlëʼë Xanruʼ Jesucristo, ateʼ ulóʼ liʼ, en lëscaʼ caní uluʼlágaca bönachi nacuáʼ lidxuʼ.
32 Guluíʼilenëʼ lëʼ didzaʼ ca naca xtídzëʼë Xanruʼ, dzágagaca lëʼ yúguʼtë bönachi nacuáʼ lidxëʼ. 33 Laʼ náʼasö, niʼ naca chiʼi dzö́ʼölö laʼ guchëʼtëʼ légaquiëʼ, ateʼ yöjtibëʼ légaquiëʼ ga dxíagaquiëʼ huëʼ. Gudödi niʼ, laʼ bidílatëʼ nisa, ateʼ gulaʼdila caʼ nisa yúguʼtë bönachi nacuáʼ lidxëʼ. 34 Níʼirö guchë́ʼë légaquiëʼ lidxëʼ, en bëʼë le gulahuëʼ. Rudzéjanëʼ lëʼ, en tuʼdzeja caʼ yúguʼtë bönachi nacuáʼ lidxëʼ tuʼ taʼyéajlëʼë Dios.
35 Cateʼ zaʼ reníʼ dza naʼ, yuguʼ bönniʼ yúlahuiʼ gulaʼsö́l-lëʼë niʼa náʼagaquiëʼ, ateʼ gulë́ʼ bönniʼ naʼ rusayjëʼ lidxi guíë:
—Busán-gáquiëʼ bönniʼ naʼ.
36 Níʼirö bönniʼ naʼ rusayjëʼ lidxi guíë gudíxjöiʼinëʼ Pablo didzaʼ ni, gunnë́ʼ:
—Gulaʼsö́l-lëʼë bönniʼ yúlahuiʼ didzaʼ usanaʼ libíʼiliʼ. Naʼa, guliʼrúaj, en buliʼhuö́aj dxíʼadoʼ ga rizóaliʼ.
37 Níʼirö birúajëʼ Pablo, en gudxëʼ yuguʼ niʼa náʼagaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ naʼ, gunnë́ʼ:
—Chigulaʼguínëʼ netuʼ lógaca bönachi sal-laʼ bitiʼ narúguini queë́tuʼ ca rinná bëʼ xibá, en gulaʼguʼë netuʼ lidxi guíë, ateʼ netuʼ ni nabábatuʼ Roma. ¿Naruʼ tuʼsantsëʼ netuʼ bagáchiʼsö? ¡Bitiʼ caʼ gaca! ¡Ilídigarëʼ légaquiëʼ udusángaquiëʼ netuʼ!
38 Yöjhuö́jgaquiëʼ niʼa náʼagaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ naʼ, en buluʼsiyönnëʼ yuguʼ bönniʼ yúlahuiʼ didzaʼ ni, ateʼ légaquiëʼ guládxinëʼ cateʼ bilaʼyönnëʼ nabábagaquiëʼ Pablo, en Silas Roma. 39 Cateʼ bilaʼdxinëʼ lidxi guíë niʼ, gulátaʼyuëʼ lógaquiëʼ Pablo, en Silas cabí uluʼsubáguëʼë légaquiëʼ xíguiaʼ. Níʼirö gulaʼbéajëʼ légaquiëʼ lidxi guíë naʼ, en gulátaʼyuëʼ lógaquiëʼ uluʼrúajëʼ yödzö naʼ. 40 Níʼirö bilaʼrúajëʼ Pablo, en Silas lidxi guíë naʼ, ateʼ gulaʼyáziëʼ lídxinu Lidia. Cateʼ chibilaʼléʼenëʼ bö́chiʼruʼ nacuʼë niʼ, buluʼchíziëʼ didzaʼ icja nágagaquiëʼ, en laʼ buluʼzáʼatëʼ niʼ.