27
Taʼsö́l-lëʼë Pablo yödzö Roma
Cateʼ chigulunëʼ quégaquiëʼ ilaʼsö́l-lëʼë netuʼ lëʼe barco para tséajtuʼ yödzö Roma, luyú Italia, gulaʼguélëʼë Pablo, en iaʼbal-lëʼ nupa nadzúngaca, ateʼ buluʼdödëʼ légaquiëʼ lu nëʼë Julio, tu bönniʼ rinná béʼenëʼ tu cöʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la nazíʼi le: Bönniʼ Queëʼ Augusto Röjáquiëʼ Gudil-la. Gurentuʼ tu lëʼe barco que luyú Adramitio, le ral-laʼ tödi yuguʼ yödzö gapa taʼdxín barco ga naca luyú Asia, ateʼ yúʼusötuʼ caʼ lëʼe barco naʼ, buzáʼatuʼ yödzö Cesarea. Aristarco, tu bönniʼ yödz Tesalónica, le nababa luyú Macedonia dzáguiëʼ netuʼ. Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, bidxintuʼ yödzö Sidón, ateʼ niʼ Julio, bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ, bëʼë Pablo lataj tsejëʼ ga nacuʼë böchiʼ luzë́ʼë para ilácalenëʼ lëʼ bi riyadzaj queëʼ. Gudödi niʼ, bubentuʼ lëʼe barco, ateʼ buzáʼatuʼ niʼ. Gudö́dituʼ tsöláʼa ga dë luyú bidxi Chipre ga röʼö dxi böʼ naʼ recja, tuʼ zaʼ sacaʼ lotuʼ böʼ recja lu nísadoʼ naʼ. Níʼirö gudö́dituʼ lu nísadoʼ ga naláʼ luyú Cilicia, en luyú Panfilia, ateʼ bidxintuʼ Mira, tu yödzö nababa luyú Licia.
Bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, en nachë́ʼë netuʼ, yöjxáquiëʼ tu barco niʼ narúaj yödzö Alejandría que luyú Egipto, barco naʼ zeaj luyú Italia ga röʼ yödzö Roma. Guluʼë netuʼ lëʼe barco naʼ. Guzáʼ barco naʼ tsahuiʼ ládxiʼdoʼ zián dza, ateʼ len yöl-laʼ rizácaʼsö bidxintuʼ ga naláʼ tu luyú bidxi lu nísadoʼ naʼ nazíʼi le Gnido, ateʼ tuʼ ruzagaʼ netuʼ böʼ naʼ recja, gudö́dituʼ tsöláʼa luyú bidxi nazíʼi le Creta ga röʼö dxi böʼ naʼ recja, en bidxintuʼ ga naláʼ yödzö Salmón luyú Creta naʼ. Lu yöl-laʼ rizácaʼsö gudö́dituʼ tsöláʼa ga dë luyú bidxi Creta naʼ, en bidxintuʼ tu lataj ga taʼdxín barco, nazíʼi le Buenos Puertos, le dë galaʼ ga naʼ dë yödzö Lasea.
Tuʼ chigudzédaʼatuʼ, chigulaʼ zoa bönadxi gaca ditaj bítiʼtës barco rizáʼ lu nísadoʼ naʼ, tuʼ chigudödi yuguʼ dza tunëʼ gubasa cateʼ siʼ idxín beoʼ ziaga cateʼ récjadaʼ böʼ. Que lë ni naʼ Pablo buzéajniʼinëʼ légaquiëʼ, 10 rnnëʼ:
—Libiʼiliʼ, bönniʼ, réquibeʼedaʼ ga tseaj barco ni, huazóa bönadxi gaca ditaj barco ni, en yuaʼ dzöʼö lëʼe, en lëscaʼ soa bönadxi queë́ruʼ gátiruʼ.
11 Bönniʼ naʼ, rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, guyéajlëʼërëʼ le gulaʼnnë́ʼ bönniʼ naʼ dë lu nëʼë barco, en bönniʼ xan caz, ca le gunnë́ʼ Pablo. 12 Tuʼ cabí naca dxiʼa lataj niʼ ga taʼdxín barco, nazíʼi le Buenos Puertos, para uluʼgáʼanëʼ niʼ yuguʼ beoʼ ziaga, que lë ni naʼ laʼtuʼbiquiʼ yúguʼtë bönniʼ nacuʼë lëʼe barco naʼ gulún tuz xtídzaʼgaquiëʼ uluʼzë́ʼë niʼ, channö huáca ilaʼdxinëʼ ga taʼdxín barco lu yödzö Fenice, lëscaʼ dë luyú bidxi naʼ nazíʼi le Creta, le dë tsöláʼa ga ribía gubidza, ateʼ gulë́ʼënnëʼ uluʼgáʼanëʼ niʼ yuguʼ beoʼ ziaga.
Recja böʼ budunuʼ lu nísadoʼ
13 Tuʼ recja tu böʼdoʼ le zaʼ sacaʼ tsöláʼa ga ridödi gubidza beoʼ ziaga, téquinëʼ chiraca ilunëʼ ca të́ʼënnëʼ, ateʼ buluʼlisëʼ guíë ziʼi nagaʼ du guíë le ruzóa dxisö barco, ateʼ gudödi barco naʼ galaʼ raʼ luyú bidxi naʼ nazíʼi le Creta. 14 Iaʼtú chíʼisö caʼ, guyecja tu böʼ budunuʼ zaʼ lotuʼ, nazíʼi le Euroclidón. 15 Tuʼ ruzéaj böʼ naʼ recja barco naʼ tsöláʼalö, ateʼ tuʼ cabí guca tseaj barco ga zaʼ böʼ, níʼirö bë́ʼëtuʼ lataj böʼ naʼ buzéaj barco naʼ ga rë́ʼëni. 16 Cateʼ gudödi barco naʼ ga bidxintuʼ tsöláʼa tu luyú bídxidoʼ nazíʼi le Cauda, tsöláʼa niʼ ga bitiʼ récjadaʼ böʼ, lu yöl-laʼ rizácaʼsö buchísatuʼ bárcodoʼ náʼayöj barco zxön naʼ yúʼutuʼ. 17 Gudödi burentuʼ le lahui barco zxön naʼ, níʼirö bégaʼratuʼ barco zxön naʼ. Zxante barco naʼ buchö́lituʼ du, para cabí iláʼa lu le ridxía nisa naʼ. Tuʼ gúdxituʼ tödi barco naʼ, en inídxiʼ lu yuzxi lu nísadoʼ naʼ, buzö́tjatuʼ lariʼ que, le rutubi böʼ rusáʼ barco naʼ. Canísö bë́ʼëtuʼ lataj böʼ naʼ recja buzéaj barco. 18 Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, en niʼ ruzéajdaʼ böʼ budunuʼ recja barco naʼ, níʼirö gurúʼunatuʼ lu nísadoʼ latiʼ yuaʼ dzöʼö lëʼe barco naʼ. 19 Dza bunni, len naʼ cuintuʼ gurúʼunatuʼ le tun dxin que barco naʼ lu nísadoʼ. 20 Cateʼ chiguca zián dza bitiʼ riléʼetuʼ gubidza, en nitú bölaj, en tuʼ récjadaʼ böʼ naʼ ruzéaj barco naʼ yúʼutuʼ, bítiʼrö runtuʼ löza ulatuʼ.
21 Tuʼ chiguca zián dza bitiʼ nágutuʼ, guzuínëʼ Pablo gatsaj láhuiʼlö légaquiëʼ, en gudxëʼ légaquiëʼ:
—Libiʼiliʼ, bönniʼ, dxíʼarö guca laʼtuʼ uzë́ nágaliʼ nedaʼ, en cabí uzáʼaruʼ luyú Creta, en cabí udutságaruʼ lë ni riguíʼi rizácaʼruʼ, en yuguʼ lë ni raca ditaj que barco ni. 22 Naʼa, reaʼ libíʼiliʼ: Tsutsu guliʼgún ládxiʼliʼ, tuʼ cabí gátiliʼ nituliʼ libíʼiliʼ tscaliʼ zóaliʼ ni, sal-laʼ gaca ditaj barco ni. 23 Caní gaca tuʼ buduluíʼi lahuëʼ nedaʼ gudiyëla tu gubáz láʼayi queëʼ Dios. Dios ni néquidaʼ queëʼ, en runaʼ xichinëʼ. 24 Gubáz láʼayi naʼ gudxëʼ nedaʼ, gunnë́ʼ: “Pablo, bitiʼ gádxinuʼ. Run bayudxi idxinuʼ lahuëʼ César. Tuʼ nadxíʼinëʼ Dios liʼ, usölë́ʼ yúguʼtë bönachi nacuáʼlen liʼ lëʼe barco ni.” 25 Que lë ni naʼ, tsutsu guliʼgún ládxiʼliʼ, tuʼ ruzxöni ládxaʼa-nëʼ Dios, gaca ca naʼ chigudxëʼ gubáz láʼayi queëʼ nedaʼ. 26 Caní gaca sal-laʼ run bayudxi gaca ditaj barco ni tu luyú bídxidoʼ, ga niʼ tsöjcáʼana rëʼu.
27 Cateʼ niʼ chigudödi chidáʼ dza, ateʼ böʼ naʼ recja ruzéaj barco naʼ lu nísadoʼ nazíʼi le Adriático, idú ladxiʼ yëla guléquinëʼ bönniʼ tunëʼ dxin lu barco naʼ chizóa idxín barco galaʼ tu luyú bidxi. 28 Gulaʼrúʼunëʼ du lu nísadoʼ naʼ, ateʼ gulaʼnö́zinëʼ galaj ösa naca ga bidxintë ga rëʼ lu nisa. Cateʼ gudödi barco naʼ iaʼlátiʼdoʼ, gulaʼrúʼunëʼ du naʼ leyúbölö, en gulaʼnö́zinëʼ chinaca chinu ösa. 29 Tuʼ guládxinëʼ tsöjdín barco naʼ lu guiö́j, que lë ni naʼ, tsöláʼa láhuilö que barco gulaʼrúʼunëʼ lu nísadoʼ tapa guíë ziʼi nágaʼgaca du guíë le tuʼzóa dxisö barco lu nisa. Lu yöl-laʼ ruúbi ruguíʼisö ládxiʼdoʼgaquiëʼ gulaʼbözëʼ tseníʼ. 30 Níʼirö gulë́ʼënnëʼ bönniʼ tunëʼ dxin lu barco uluʼzxúnnajëʼ lëʼe barco naʼ. Buluʼzötjëʼ bárcodoʼ naʼ dë lahui barco zxön naʼ lu nísadoʼ. Gulunëʼ ca të́ʼënnëʼ iluʼë iaʼlatiʼ ziʼtuʼ guíë ziʼi naʼ nagaʼ du guíë le ruzóa dxisö barco naʼ, le zoa sacaʼ tsöláʼa láhuilö. 31 Níʼirö Pablo gudxëʼ bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, tsözxö́n len bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la, gunnë́ʼ:
—Channö cabí uluʼgáʼanëʼ bönniʼ ni lëʼe barco ni, bitiʼ gaca uláliʼ.
32 Níʼirö bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la gulaʼchúguiëʼ du nagaʼ bárcodoʼ naʼ, ateʼ guluʼë lataj gubixi lu nísadoʼ.
33 Cateʼ chizáʼ reníʼ, Pablo gútaʼyuëʼ lógaquiëʼ bi ilahuëʼ yúguʼtëʼ. Gudxëʼ légaquiëʼ:
—Naʼa chiguca chidáʼ dza rubéaj yëla loliʼ, en runliʼ gubasa, bitiʼ bi náguliʼ. 34 Que lë ni naʼ, rátaʼyuaʼ loliʼ gáguliʼ para huöáca ládxiʼliʼ, tuʼ cabí gátiliʼ nituliʼ libíʼiliʼ.
35 Cateʼ Pablo budxi bëʼë didzaʼ ni, gudélëʼë yöta xtila, en gudxëʼ Dios: “Xclenuʼ.” Caní benëʼ lógaquiëʼ yúguʼtëʼ. Níʼirö buzxuzxjëʼ yöta xtila naʼ, en gusí lahuëʼ rahuëʼ. 36 Níʼirö bilaʼdipa ládxiʼgaquiëʼ yúguʼtëʼ, en gulahuëʼ. 37 Tscatuʼ zóatuʼ lëʼe barco naʼ, gúcatuʼ idú chopa gayuáʼ yuʼ tsónnalalaj yuʼ chizxópatuʼ. 38 Gudödi gulahuëʼ, en buluʼhuö́ljanëʼ, níʼirö gulaʼrúʼunëʼ zxoaʼ xtila dë lëʼe barco naʼ lu nisa, para uluʼlahuëʼ yuaʼ dzöʼö lëʼe barco naʼ.
Raca ditaj barco lu nísadoʼ
39 Cateʼ chiguca lahuiʼ dza, yuguʼ bönniʼ tunëʼ dxin lu barco naʼ bitiʼ buluʼúnbëʼë luyú naʼ. Bilaʼléʼenëʼ ga röjrö́ʼ nisa zxön naʼ gatsaj láhuiʼlö luyú bidxi naʼ, en dë lataj niʼ ga naca lachiʼ raʼ nísadoʼ. Gulë́ʼënnëʼ ilunëʼ ga tsaza barco naʼ ga niʼ. 40 Níʼirö buluʼsedxëʼ yuguʼ du guíë nágaʼgaca yuguʼ guíë ziʼi tuʼzóa dxisö barco naʼ, en buluʼsanëʼ léguequi, ateʼ gulaʼbixi lu nísadoʼ. Buluʼsedxëʼ caʼ du nagaʼ nëʼe yaga le ruzecaj rudxíʼi barco. Níʼirö buluʼchisëʼ lariʼ que le rutubi böʼ, le zoa tsöláʼa láhuilö barco naʼ, ateʼ níʼirö gusí lo ridödi barco sacaʼ ga röjrö́ʼ nísadoʼ gatsaj láhuiʼlö luyú bidxi naʼ. 41 Cateʼ bidxín barco naʼ tu lataj ga ridzaga chopa nisa, niʼ binidxiʼ tsöláʼa láhuilö barco naʼ lu yuzxi lu nísadoʼ naʼ, ateʼ bugáʼanasö barco naʼ ga niʼ. Bítiʼrö guca bi utá le, ateʼ tsöláʼa cúdziʼlö barco naʼ, gusí lo riguitsaj nísadoʼ naʼ le, len yöl-laʼ rizáʼ que. 42 Níʼirö bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la gulë́ʼënnëʼ ilútiëʼ bönniʼ nadzúngaquiëʼ, para cabí ilaʼzxúnnajëʼ, ilaʼzxóëʼ lu nisa naʼ. 43 Bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la gúʼunnëʼ usölë́ʼ Pablo, ateʼ gunná béʼenëʼ bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la cabí ilunëʼ ca naʼ të́ʼënnëʼ. Níʼirö gunná béʼenëʼ bönniʼ taca ilaʼzxóëʼ lu nisa, zíʼalö légaquiëʼ ilaʼyáziëʼ lu nisa para ilaʼdxinëʼ luyú bidxi. 44 Gunná béʼenëʼ caʼ yuguʼ bönniʼ nagáʼanagaquiëʼ ilaʼzxóëʼ lu yaga dzöʼö láhuilö barco, en iaʼbal-lëʼ láhuigaca yágadoʼ que barco naʼ. Caní guca, buluʼlë́ʼ yúguʼtëʼ. Canísö bilaʼdxinëʼ luyú bidxi naʼ.