DÍDZAʼDOʼ BUZÚAJËʼ JUDAS
1
Judas rugapëʼ Dios nupa nulidzëʼ Dios
Nedaʼ, Judas, tsaz nacaʼ huen dxin queëʼ Jesucristo, en nacaʼ caʼ bö́chëʼë Jacobo. Rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, nulidzëʼ Dios Xuz libíʼiliʼ, en nadxíʼinëʼ libíʼiliʼ, en rapa chiʼë libíʼiliʼ tuʼ nácaliʼ tuz len Jesucristo. Rë́ʼëndaʼ inö́ziliʼ ca ruhuéchiʼdaʼ ládxëʼë Dios libíʼiliʼ, en nadxíʼideʼenëʼ libíʼiliʼ, encaʼ ruzóadëʼë dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Nupa tuʼsedi le cabí nácatë
Libíʼiliʼ, böchiʼ luzáʼadoʼ, gúcadaʼ ládxaʼa uzúajaʼ queë́liʼ lu guichi ca naca yöl-laʼ rusölá nadéliʼruʼ, pero run bayudxi uchíziaʼ icja nágaliʼ para idú ládxiʼliʼ tíl-lalenliʼ nupa taʼdáʼbagaʼ le réajlëʼëruʼ-nëʼ Dios, lë naʼ budödëʼ Dios tsaz lu náʼagaca nupa néquiguequi quez queëʼ para uluʼzë́ didzaʼ que lógaca yúguʼtë bönachi. Caní run bayudxi gunaʼ tuʼ bagáchiʼsö chigulaʼyázalenëʼ bal-lëʼ bönniʼ rëʼu, Dios buzóëʼ quégaquiëʼ dza niʼte ichúguiëʼ quégaquiëʼ ilaʼnítiëʼ tsaz. Bitiʼ taʼyéaj ládxiʼgaquiëʼ Dios bönniʼ caní. Tuʼ zoa le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ, téquinëʼ huáca ilunëʼ le ruáʼ döʼ. Taʼdáʼbaguëʼë Xanruʼ Jesucristo. Tuzëʼ Lëʼ rinná béʼenëʼ rëʼu.
Chinö́z quéziliʼ lë ni, pero rë́ʼëndaʼ usáʼa ládxiʼliʼ ca benëʼ Xanruʼ Dios. Sal-laʼ busölë́ʼ bönachi Israel cateʼ bubéajëʼ léguequi luyú Egipto, gudödi niʼ busunítiëʼ nupa bítsaʼgaca ládjaguequi, en bitiʼ gulaʼyéajlëʼ Lëʼ. Lëscaʼ caní, yuguʼ gubáz láʼayi queëʼ Dios, nupa niʼ bitiʼ gulún xichíngaquiëʼ, pero buluʼcáʼanëʼ xilátjagaquiëʼ, Dios busayjëʼ légaquiëʼ tu lataj chul-la. Nágaʼgaquiëʼ tsaz niʼ ga idxinrö dza usiúdxëʼ Dios yödzölió ni. Lëscaʼ caní guca quégaca yödzö Sodoma, en yödzö Gomorra, encaʼ yuguʼ yödzö dzágagaca léguequi. Ca naʼ gulunëʼ gubáz láʼayi naʼ, gulaʼdáʼbaguëʼë Dios, lëscaʼ caní gulunëʼ bönniʼ yuguʼ lu yödzö naʼ. Buluʼdödi cuíngaquiëʼ para gulunëʼ le ruáʼ döʼ, en le gulaʼzësö ládxiʼgaquiëʼ le tun ga nu rutuíʼi. Naʼa, tuʼ busacaʼ ziʼë Dios légaquiëʼ lu guíʼ le cabirö ulu, lë naʼ guca quégaquiëʼ naca tu le run gadxi yúguʼtëruʼ, para cabí gunruʼ laʼ lë́bisö.
Sal-laʼ gulaca lë ni, laʼ canísö tunëʼ bönniʼ ni, bönniʼ röjácalenëʼ yëla taʼnénëʼ. Tun dítjanëʼ idútë le naca cazëʼ. Taʼdáʼbaguëʼë le rinná béʼenëʼ Dios rëʼu, en taʼnnë́ ziʼë quégaca nupa taʼnná bëʼ yehuaʼ yubá. Miguel caz, gubáz láʼayi lo, cateʼ gudíl-lalenëʼ tuʼ xihuiʼ para gaca uʼë idú le naca cazëʼ Moisés, bitiʼ burúguinëʼ udxíëʼ döʼ tuʼ xihuiʼ naʼ, pero gudxëʼ le: “Xanruʼ uzenëʼ liʼ bach.” 10 Yuguʼ bönniʼ ni taʼnnë́ ziʼë quégaca le runëʼ Dios, yuguʼ le bitiʼ taʼyéajniʼinëʼ, ateʼ yuguʼ le taʼyéajniʼinëʼ rácasö quégaquiëʼ ca naʼ tunbaʼ böaʼ guixiʼ bitiʼ taʼyéajniʼibaʼ, lë ni tuʼgunëʼ dxin, en caní tuʼdxía döʼ cuíngaquiëʼ.
11 Bicaʼ bayechiʼ légaquiëʼ tuʼ chigulunëʼ dul-laʼ ca naʼ benëʼ Caín, ateʼ lu yöl-laʼ ruhuidiʼ quégaquiëʼ chigulaʼchixi gulaʼníguinëʼ ca naʼ guchixi guníguinëʼ Balaam para siʼë dumí, ateʼ chinarugu quégaquiëʼ ilátiëʼ ca naʼ gútiëʼ Coré cateʼ gudáʼbaguiëʼ Moisés. 12 Yuguʼ bönniʼ ni tágulenëʼ tsözxö́n libíʼiliʼ cateʼ ráguliʼ yuguʼ güíʼi huagu lu yöl-laʼ nadxíʼi queë́liʼ. Tunëʼ ga taʼchixi taʼnigui nupa dzágagaca libíʼiliʼ, tuʼ tëʼaj tagu lizëʼ. Nácagaquiëʼ ca yuguʼ bönniʼ ral-laʼ uluʼgágugaquiëʼ-baʼ böʼcuʼ zxilaʼ, pero laʼ cuíngacasëʼ tuʼgahuëʼ. Nácagaquiëʼ ca böaj lúzxiba bitiʼ nachë́ʼgaca nisa, ateʼ ruáʼ böʼ léguequi náʼalö níʼilö. Nácagaquiëʼ caʼ ca yuguʼ yaga chibidxín dza bi ilaʼbía, pero bitiʼ bi taʼbía. Nácagaquiëʼ caʼ ca yuguʼ yaga chigulaʼbidxi idú luí, en chinaládzuʼgaca. 13 Nácagaquiëʼ caʼ ca nísadoʼ cateʼ riyasa ridxía, ateʼ ribö́ʼ bidxinaʼ que, lë naʼ ruluíʼi ca naca yöl-laʼ stuʼ tunëʼ. Nácagaquiëʼ ca yuguʼ bölaj lúzxiba nucáʼanagacabaʼ xinö́zgacabaʼ. Dios chinunëʼ quégaquiëʼ ilaʼyáziëʼ tsaz lataj chul-la.
14 Ca naca quégaquiëʼ bëʼë caʼ didzaʼ Enoc uláz queëʼ Dios. Enoc naʼ gúquiëʼ tu bönniʼ gubábalenëʼ le igadxi cöʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Adán. Gunnë́ʼ: “Buliʼyútsöcaʼ, zëʼë Xanruʼ, ateʼ dzágagaca Lëʼ zián gayuáʼ bönachi néquiguequi quez queëʼ. 15 Zëʼë para gunëʼ xíguiaʼ yúguʼtë bönachi, en ichúguiëʼ quégaca yúguʼtë nupa tuaʼ döʼ ilaʼniti tsaz.” Caní gunëʼ tuʼ nözi yúguʼtë didzaʼ ziʼ gulaʼnnë́ʼ bönniʼ dul-laʼ naʼ queëʼ Lëʼ. 16 Yuguʼ bönniʼ caní taʼnnë́ʼ queëʼ, en taʼzíʼ quídzëʼë, en tunëʼ ca naca le taʼzësö ládxiʼgaquiëʼ. Tuʼë didzaʼ lu yöl-laʼ run ba zxön cuíngaquiëʼ, en para uluʼziʼë xibéguequi, tuʼë didzaʼ le taʼgúʼu bönachi yöl-laʼ zxön.
Judas rusë́ʼë ládxiʼgaca nupa taʼyéajlëʼ Cristo
17 Naʼa, böchiʼ luzáʼadoʼ, guliʼtsöjné yuguʼ didzaʼ guluʼë bönniʼ gubáz queëʼ Xanruʼ Jesucristo dza niʼte. 18 Yuguʼ bönniʼ naʼ gulë́ʼ libíʼiliʼ: “Yuguʼ dza tsöjsétëgaca uluʼluíʼi lógaquiëʼ bönniʼ uluʼtitjëʼ le naca láʼayi, en ilunëʼ ca naca le taʼzësö ládxiʼgaquiëʼ le ruáʼ döʼ.” 19 Yuguʼ bönniʼ ni tunëʼ ga irúajliʼ choplö. Tuʼë didzaʼ lu yöl-laʼ bönáchisö quégaquiëʼ, en bitiʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ.
20 Naʼa, böchiʼ luzáʼadoʼ, guliʼsóa tsutsu lu yöl-laʼ réajlëʼ queë́liʼ Dios le naca idú láʼayi. Buliʼlidzëʼ Dios, ugunliʼ dxin yöl-laʼ huáca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi. 21 Buliʼgáʼanalenëʼ Dios, Nu nadxíʼi rëʼu, en guliʼcöza dza niʼ uluíʼi lahuëʼ Xanruʼ Jesucristo, Nu ruhuéchiʼ ládxëʼë rëʼu para gataʼ yöl-laʼ naʼbán idú queë́ruʼ.
22 Guliʼgún ga ilaʼdipa ládxiʼgaca nupa raca chopa ládxiʼgaca. 23 Guliʼgún ga uluʼlë́ʼ, le gaca tsca ubéajliʼ légaquiëʼ lu guíʼ. Lu yöl-laʼ radxi queë́liʼ buliʼhuéchiʼ ládxiʼliʼ iaʼzícaʼrö bönachi. Guliʼgún chiʼi cuinliʼ, para cabí gunliʼ tsözxö́n légaquiëʼ, en cabí gútsaʼliʼ le ruáʼ döʼ tunëʼ.
Le rigúʼuruʼ Dios yöl-laʼ zxön
24-25 Dios laʼs dui, Nu nözi caz yúguʼtë, en Nu busölá rëʼu niʼa que le benëʼ Xanruʼ Jesucristo, napëʼ yöl-laʼ huáca gun chiʼë libíʼiliʼ, para cabí ichixi iníguiliʼ, en usudxinëʼ libíʼiliʼ lahuëʼ Lëʼ ga zoëʼ lu beníʼ idú. Gunëʼ ga gácaliʼ idú tsahuiʼ, en ga udzéjadeʼeliʼ. ¡Gaca caz queëʼ Dios yöl-laʼ ba, en yöl-laʼ zxön, en yöl-laʼ naca lo, en yöl-laʼ unná bëʼ, naʼa dza, en yúguʼtë dza záʼgaca! ¡Caʼ gaca!