13
Riguíxjöʼë Jesús ca siʼ uluʼquínnajëʼ yudoʼ
(Mt. 24:1-2; Lc. 21:5-6)
Cateʼ burúajëʼ Jesús chila yudoʼ, tuëʼ bönniʼ usëda queëʼ gudxëʼ Lëʼ, rnnëʼ:
—Bönniʼ Usedi, buyútsöcaʼ náctiga yuguʼ yuʼu zxön ni, en náctiga yuguʼ guiö́j lëʼe zöʼö quéguequi.
Bubiʼë didzaʼ Jesús, rëʼ lëʼ:
—Riléʼenuʼ yuguʼ yuʼu zxön ni, pero bitiʼ caʼ ugáʼana guiö́j lahui luzë́ʼe ni, tuʼ uluʼquínnaj bönachi léguequi.
Le ilaca bëʼ cateʼ siʼ údxi que yödzölió
(Mt. 24:3-28; Lc. 21:7-24; 17:22-24)
Níʼirö yöjáquiëʼ Jesús, en yuguʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ lu Guíʼa Yaga Olivo, guíʼa naʼ dë ca dö́dilö raʼ yudoʼ. Cateʼ chiröʼë Jesús niʼ, laʼ légacasëʼ Pedro, en Jacobo, en Juan, en Andrés, gulë́ʼ Lëʼ, taʼnnë́ʼ:
—Gudíxjöiʼi netuʼ bátaxi ilaca lë ni. ¿Bizxi gaca bëʼ chizóa ilaca yúguʼtë lë ni?
Bubiʼë didzaʼ Jesús, rusë́dinëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Guliʼgún chiʼi cuinliʼ para cabí nu siʼ yeʼe libíʼiliʼ. Ilaʼláʼ lahuëʼ zián bönniʼ siʼ lágaquiëʼ ca leaʼ nedaʼ, ilaʼnnë́ʼ nácagaquiëʼ Cristo. Caní ilaʼzíʼ yéʼenëʼ bönachi zián.
’Níʼirö cateʼ yö́niliʼ raca gudil-la nilö náʼalö, bitiʼ gádxiliʼ. Yúguʼtë lë ni ral-laʼ ilaca, pero bitiʼ ridxini dza údxi. Tu yödzö tíl-lalen iaʼtú yödzö, en tu ga nu rinná bëʼ tsöjtíl-lalen iaʼtú ga nu rinná bëʼ. Zián lataj tödi budóʼ zxuʼ, en tsuʼu gubín. Ilaʼtsatsa bönachi. Yuguʼ lë ni ilaca le isí lo ilaʼguíʼi ilaʼzacaʼ bönachi dza niʼ.
’Níʼirö guliʼgún chiʼi cuinliʼ, tuʼ uluʼdödëʼ libíʼiliʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ. Ilaʼguinëʼ libíʼiliʼ gapa tuʼdubëʼ tuʼsëdëʼ queëʼ Dios bönniʼ judío. Idxinliʼ lógaquiëʼ bönniʼ taʼnná béʼenëʼ libíʼiliʼ, en lógaquiëʼ bönniʼ taʼnná béʼenëʼ yödzö ziʼtuʼ. Ilunëʼ caní queë́liʼ tuʼ dáʼaliʼ nedaʼ, pero gunliʼ ba nalí quiaʼ nedaʼ niʼ. 10 Zíʼalö ca idxín dza údxi, run bayudxi gaca libán que didzaʼ dxiʼa quiaʼ lógaca bönachi idútë yödzölió. 11 Cateʼ niʼ ilaʼchë́ʼë libíʼiliʼ, en uluʼdödëʼ libíʼiliʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ, bitiʼ güíʼi ládxiʼliʼ bizxi innaliʼ. Laʼ dza níʼisö Dios gunnëʼ queë́liʼ didzaʼ güíʼiliʼ, ateʼ lë ni innaliʼ. Cateʼ niʼ güíʼiliʼ didzaʼ, calëga libíʼisiliʼ naʼ innaliʼ, pero Dios Böʼ Láʼayi innë́ʼ. 12 Uluʼdödi bönachi laʼ bö́chiʼgacasö lu náʼagaquiëʼ bönniʼ ilútiëʼ légaquiëʼ. Yuguʼ bönniʼ nacuáʼabiʼ biʼi quégaquiëʼ uluʼdödëʼ laʼ zxíʼinigaca cazëʼ caʼ, ateʼ zxíʼinigaquiëʼ naʼ uluʼdö́dibiʼ laʼ xuz xináʼagaca cázabiʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ ilútiëʼ légaquiëʼ. 13 Yúguʼtë bönachi uluʼzóa libíʼiliʼ tsöláʼalö tuʼ dáʼaliʼ nedaʼ, pero núlöliʼ guáʼ ilenliʼ lë naʼ ga idxinrö dza údxi, uláliʼ.
14 ’Nupa tuʼlaba didzaʼ ni ral-laʼ ilaʼyéajniʼi. Buzúajëʼ lu guichi Daniel, bönniʼ niʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, le rnna caní: “Tsaz tu le xihuiʼ le rucáʼana cané ga naca laʼayi.” Dza níʼirö ral-laʼ ilaʼzxunnaj nupa nacuáʼ luyú Judea, en tsöjaca gapa naca lu guíʼadoʼ. 15 Nu zoa ícjoʼolö dza niʼ ral-laʼ izxúnnajtë, en bitiʼ huötaj zxan yuʼu para tsöjzxíʼ bi dë que lu yuʼu. 16 Nu zoa laʼ guixiʼ ral-laʼ izxúnnajtë, en bitiʼ huö́aj tsöjzxíʼ lariʼ rixóa yeni. 17 Bicaʼ bayechiʼ yuguʼ nigula dza niʼ nuáʼagacanu-biʼ bíʼidoʼ, encaʼ nigula tuʼgádxiʼnu-biʼ bíʼidoʼ. 18 Buliʼlidzëʼ Dios inábiliʼ-nëʼ cabí gun bayudxi izxúnnajliʼ cateʼ raca beoʼ ziaga caʼ. 19 Yuguʼ dza niʼ ilaʼguíʼi ilaʼzacaʼrö bönachi ca le guca zíʼatëlö cateʼ siʼ gutaʼ yödzölió le benëʼ Dios ga ridxintë naʼa dza, ateʼ dza záʼgaca bitiʼ gaca caní. 20 Laʼtuʼ cabí nunëʼ Dios ga uluʼhuöáca nabábasö yuguʼ dza niʼ, cuntu nu ulá, pero tuʼ nadxíʼinëʼ nupa chigurö́ cazëʼ, chinunëʼ queëʼ gunëʼ ga uluʼhuöáca nabábasö yuguʼ dza niʼ.
21 ’Naʼa, channö nu guíë libíʼiliʼ: “Buliʼyútsöcaʼ, ni zoëʼ Cristo”, o inná: “Buliʼyútsöcaʼ, niʼ zoëʼ”, bitiʼ caʼ tséajlëʼëliʼ nu naʼ. 22 Ilaʼláʼ lahuëʼ zián bönniʼ ilaʼzíʼ yéʼenëʼ bönachi. Ilaʼnnë́ʼ nácagaquiëʼ Cristo, en ilaʼnnë́ʼ nácagaquiëʼ bönniʼ tuʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. Uluʼluíʼinëʼ le ilaca bëʼ, en ilunëʼ yuguʼ yöl-laʼ huáca zxön. Hualaʼzíʼ yéʼenëʼ caʼ nupa gurö́ cazëʼ Dios channö ilaʼzéquiʼnëʼ. 23 Níʼirö libíʼiliʼ, guliʼsóa ban ladxiʼ. Yúguʼtë chigudxaʼ libíʼiliʼ zíʼatëlö ca gaca.
Ca huödëʼ Bönniʼ Guljëʼ Bönachi
(Mt. 24:29-35, 42-44; Lc. 21:25-36)
24 Gunnë́ʼ caʼ Jesús:
—Yuguʼ dza niʼ, tödi gaca dza naʼ ilaʼguíʼi ilaʼzacaʼ caní bönachi, ichul-la gubidza, en bitiʼ cuʼu beníʼ beoʼ. 25 Ilaʼguínnaj bölaj lúzxiba, en ilaʼzxizi le nál-lagaca naláʼgaca lúzxiba naʼ. 26 Níʼirö ilaʼléʼeni nedaʼ, Bönniʼ Guljëʼ Bönachi, zaʼa lu böaj lúzxiba, napaʼ yöl-laʼ huáca zxön, en yöl-laʼ beníʼ quiaʼ. 27 Isö́l-laʼgacaʼ-nëʼ gubáz láʼayi quiaʼ, ateʼ uluʼtubëʼ bönachi gurö́ cazaʼ quiaʼ nacuáʼ idapa laʼa yödzölió, ga naguélaʼtë luyú bidxi, ga ridxintë ga naguelaʼ lúzxiba.
28 ’Guliʼtséajniʼi le rusedi yaga higo niʼ. Cateʼ taʼlén niʼa nëʼe huë́ʼënidoʼ, en rubía xilaguiʼ yulu, nö́ziliʼ chizóa idxín beoʼ cusubá. 29 Lëscaʼ caní, cateʼ iléʼeliʼ taca lë ni, inö́ziliʼ chizóa idxín dza údxi naʼ, en chiridzaga lo. 30 Le nácatë reaʼ libíʼiliʼ, yúguʼtë lë ni ilaca zíʼatëlö ca ilátigaca nupa nacuáʼ dza naʼ. 31 Huadödi que lúzxiba, en que luyú ni, pero xtídzaʼa catu caz tödi que.
32 ’Cateʼ idxín dza niʼ o rëla niʼ, cuntu nu nözi. Bitiʼ nö́zguequinëʼ gubáz láʼayi nacuʼë yehuaʼ yubá, en bitiʼ nözdaʼ nedaʼ, Zxíʼinëʼ Dios. Tuzëʼ Dios Xuz nö́zinëʼ. 33 Que lë ni naʼ, buliʼsubán ládxiʼliʼ. Guliʼsóa sinaʼ, en buliʼlidzëʼ Dios tuʼ cabí nö́ziliʼ bizxi dza gaca lë ni. 34 Gaca ca raca cateʼ saʼyéajëʼ ziʼtuʼ tu bönniʼ. Cateʼ chizóa uzë́ʼë lidxëʼ, udödëʼ lu náʼagaquiëʼ huen dxin queëʼ yuguʼ le dë queëʼ. Que queë́gaquiëʼ guʼë xichíngaquiëʼ, en inná bëʼë soa ban ladxiʼ nu zoa huen chiʼi ga nu riyaza. 35 Guliʼsóa libíʼiliʼ ban ladxiʼ tuʼ cabí nö́ziliʼ bátaxi huödëʼ xan yuʼu, cateʼ chiridzö́ʼ, o gatsaj lahuiʼ yëla, o cateʼ ribö́dxibaʼ böra, o zíladoʼ. 36 Guliʼgún caní, para cabí idixáquiëʼ libíʼiliʼ rásiliʼ channö huödëʼ tsálidoʼos. 37 Lë ni reaʼ libíʼiliʼ, reaʼ caʼ yúguʼtë bönachi: Guliʼsóa ban ladxiʼ.