14
Lu icja ládxiʼdaʼahuëʼ rnnëʼ bönniʼ tuʼ canö́z, rnnëʼ: Bitiʼ zoa caz Dios.
Nachixi nanítigaquiëʼ bönniʼ caní, en tunëʼ le cabí riléʼenëʼ dxiʼa Dios.
Cuntu nu zoa nu run le naca dxiʼa.
Ga zoëʼ Dios yehuaʼ yubá buyúëʼ luyú ni ga nacuáʼ bönachi
para iléʼenëʼ channö zoa nu réajniʼi, nu naʼ riguilaj Dios.
Yúguʼtëʼ nadö́digaquiëʼ tsöláʼalö.
Nachixi nanítigaquiëʼ tu tuëʼ.
Cuntu nu zoa nu run le naca dxiʼa, nitú bönachi.
 
¿Naruʼ cabí taʼyéajniʼi nupa tuáʼ döʼ?
Le tun nupa naʼ naca tsca tagu bönachi quiaʼ ca nu ragu yöta.
Bitiʼ caʼ tuʼlidza nedaʼ, Xángaca bönachi.
 
Lu yöl-laʼ radxi ridzöbi quéguequi taʼzxizi
tuʼ taʼléʼe Xanruʼ Dios, en zóalenëʼ bönachi tsahuiʼ.
Tuʼtitaj xtídzaʼgaca nupa nácagaca yechiʼ,
pero nupa ni tuʼzxöni ladxiʼ gácalenëʼ Xanruʼ léguequi.
Raca ládxaʼa irúaj Sión Nu usölá bönachi Israel.
Cateʼ gunëʼ Xanruʼ ga uluʼdxín bönachi queëʼ nadzúngaca xilátjaguequi,
uluʼdzeja zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob, bönachi Israel, en uluʼzíʼ xibë́ʼ Dios.