55
Ruzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ, Dios,
en bitiʼ táʼbaguʼ le rinábidaʼ Liʼ.
Ruzë́ naguʼ nedaʼ, en rubíʼu didzaʼ.
Rulidza yúdxidaʼ Liʼ, en röʼa böniga
niʼa que chiʼë bönniʼ bitiʼ riléʼenëʼ nedaʼ dxiʼa,
en tuʼ tuʼtsáʼ nedaʼ nupa tuáʼ döʼ, en tuʼsacaʼ ziʼ nedaʼ,
en lu yöl-laʼ rilé quéguequi taʼbía no nedaʼ.
Réqui ziʼ ládxiʼdaʼahuaʼ,
ateʼ yöl-laʼ radxi que yöl-laʼ guti röjtsaza ládxiʼdaʼahuaʼ.
Chigulaʼyaza yöl-laʼ radxi, en yöl-laʼ rizxizi nedaʼ,
ateʼ nabagaʼ yöl-laʼ radxi ridzöbi nedaʼ.
Gunníaʼ: “Gaca ládxaʼa gataʼ quiaʼ xílabaʼ guʼdödoʼ,
para gaca tödaʼ lu böʼös, en idxinaʼ tu lataj ga gaca uzíʼ ládxaʼa.
Raca ládxaʼa tsejaʼ ziʼtuʼ,
en tsöjsóaʼ laʼ guixiʼ ga dë lataj.
Uyijaʼ carelö tu lataj ga tsöjsóaʼ tsutsu,
para cabí bi gun quiaʼ le naca ca böʼ budunuʼ.”
Busuniti légaquiëʼ, Xan, en buxí ruáʼagaquiëʼ,
tuʼ biléʼedaʼ taʼdil-lëʼ, en tuʼtsatsëʼ lu yödzö.
10 Rëla, en te dza taʼdödëʼ nöza lu yödzö.
Tuʼë döʼ, en tunëʼ le xihuiʼ idú gásibiʼilö yödzö.
11 Tuʼsunítiëʼ le nacuáʼ niʼ.
Tuʼsacaʼ ziʼë bönachi, en taʼzíʼ yëʼë laʼ nöza que yödz.
 
12 Calëga bönniʼ bitiʼ riléʼenëʼ nedaʼ dxiʼa nu rudidzaʼ yudxi nedaʼ,
tuʼ huáca guáʼ ilenaʼ le gunëʼ,
en calëga bönniʼ rudíʼinëʼ nedaʼ nu ridíl-lalen nedaʼ,
tuʼ huáca ucachiʼ cuinaʼ lahuëʼ,
13 pero nacuʼ liʼ, tu bönniʼ ca nedaʼ.
Nacuʼ böchiʼ luzáʼa, en nacuʼ tuz len nedaʼ.
14 Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queë́ruʼ gúcaruʼ tuz.
Ladaj bönachi zián gudaruʼ, en bidxinruʼ lidxëʼ Dios.
 
15 Xanaʼ Dios, bëʼ yöl-laʼ guti lataj idxín quégaquiëʼ bagáchiʼsö.
Ben ga tsöjtsázagaquiëʼ nabángaquiëʼ lataj chul-la ga nacuáʼ nupa nátigaca,
tuʼ yuʼu le xihuiʼ lídxigaquiëʼ, en lu yuʼu caʼ gapa tuʼdubëʼ.
 
16 Pero nedaʼ ulidzaʼ-nëʼ Dios,
ateʼ usölá cazëʼ Xanruʼ nedaʼ.
17 Chiʼi dzö́ʼölö, en zíladoʼ, en gatsaj dza ulidza yúdxidaʼ Lëʼ,
en innë́ ládxaʼa lahuëʼ, ateʼ yön cazëʼ chiʼa.
18 Huöáʼuëʼ yöl-laʼ naʼbán quiaʼ lu naʼ nupa taʼdíl-lalen nedaʼ
en uzóëʼ nedaʼ lataj ga cözaʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ,
tuʼ nayándaʼ nupa taʼdíl-lalen nedaʼ.
19 Huayö́n quézinëʼ Dios, en ubiʼë quégaquiëʼ.
Röʼë rinná bë́ʼticaʼsëʼ Lëʼ.
Caní gunëʼ Dios tuʼ cabí tuʼsanëʼ ca tunëʼ,
en bitiʼ tádxinëʼ Dios.
20 Bönniʼ ruʼë döʼ ribía nahuëʼ nu riböza dxiʼa tsáhuiʼdoʼ,
en rucáʼanëʼ cáʼasö didzaʼ dzaga nunëʼ.
21 Bëʼë didzaʼ yúladoʼ,
pero yuʼu icja ládxiʼdaʼahuëʼ yöl-laʼ ridzáʼa.
Bëʼë didzaʼ zxíxidoʼ,
pero didzaʼ naʼ bëʼë gulaca ca guíë tuchiʼ.
 
22 Gulúʼu le nabáguʼu lu nëʼë Xanruʼ, ateʼ utipa cazëʼ ládxuʼu.
Bitiʼ guʼë lataj iguínnaj tsaz nu naca tsahuiʼ.
23 Chúʼunëʼ bönniʼ tuʼë döʼ naʼ lataj chul-la
ga nacuáʼ nupa nátigaca ga naʼ ilaʼnítigaquiëʼ.
Bitiʼ ilaʼcuáʼ gatsaj tsca ral-laʼ ilaʼcuʼë nabángaquiëʼ bönniʼ tutiëʼ bönachi,
en bönniʼ taʼzíʼ yëʼë.
 
Pero nedaʼ uzxöni ládxaʼa Liʼ.