7
Ruzxöni ládxaʼa Liʼ, gácalenuʼ nedaʼ, Xanaʼ Dios.
Busölá nedaʼ lu náʼagaca nupa taʼbía no nedaʼ, en gúcalen nedaʼ
para cabí soa nu cuéaj nedaʼ ca runbaʼ bëdxi guixiʼ,
en para cabí usuniti nedaʼ ga cuntu nu zoa gácalen nedaʼ.
Xanaʼ Dios, channö caní nunaʼ:
Channö nabágaʼa xiguiaʼ,
o channö bubiʼa döʼ que nu gúcalen nedaʼ,
o channö biʼa döʼ que nu bitiʼ bi ben quiaʼ lu bitiʼ riléʼe nedaʼ dxiʼa,
bëʼ lataj soa reguʼ nedaʼ nu naʼ bitiʼ riléʼe nedaʼ dxiʼa, en ucul-la nedaʼ.
Bëʼ lataj nu naʼ quin nedaʼ lu yu,
en ucáʼana nedaʼ cáʼasö.
Lu yöl-laʼ rilé quiuʼ guyasa, Xan.
Gudáʼbagaʼ nupa naʼ lu yöl-laʼ ridzáʼa quéguequi táʼbagaʼ nedaʼ.
Guyasa, gúcalen nedaʼ tuʼ nacuʼ Nu ruchiʼa rusörö́ le raca quiaʼ.
Ben ga uluʼdubi quiuʼ yúguʼtë bönachi,
en gunná beʼe léguequi ga niʼ zuʼ xitsáʼtërö.
Ruchiʼa rusörö́uʼ quéguequi yúguʼtë bönachi, Xan.
Bubéaj nedaʼ tsahuiʼ, Xan, tsca naca le tsahuiʼ nunaʼ, en tuʼ nacaʼ idú tsahuiʼ.
Ben ga udxi que le xihuiʼ tun nupa tuáʼ döʼ,
pero buzóa tsutsu nupa tun le naca dxiʼa,
tuʼ nacuʼ Liʼ idú tsahuiʼ, Dios, en ruchiʼa rusörö́uʼ
le taʼzáʼ ládxiʼgaca bönachi, en le taʼguínnaj ícjaguequi.
 
10 Naca cazëʼ Dios Nu run chiʼi nedaʼ.
Rusölë́ʼ nupa nácagaca idú ladxiʼ.
11 Dios ruchiʼa rusörö́ëʼ queëruʼ ca naca le naca tsahuiʼ,
en richúguticaʼsëʼ quégaca nupa tuáʼ döʼ.
12 Channö cabí uluʼbíʼi ladxiʼ bönachi, utuchëʼ guíë tuchiʼ queëʼ.
Chinucözëʼ uxitiʼ yaga queëʼ.
13 Chinupë́ʼë yuguʼ le rudíʼinëʼ lu gudil-la,
en nudxíëʼ lu du uxitiʼ yuguʼ yaga túchiʼdoʼ zoa guíʼ láhuiguequi.
 
14 Buyútsöcaʼ, riguínnaj icjëʼ bönniʼ ruʼë döʼ le xihuiʼ gunëʼ.
Ruíʼi ládxëʼë le naca döʼ, en rizíʼ yëʼë.
15 Nachö́ʼönëʼ ga rëʼ tu yeru zxön ga nu ibixi,
pero lë cazëʼ yöjbixëʼ lu yeru naʼ guchö́ʼönëʼ.
16 Budxín laʼ queë́zëʼ döʼ naʼ biʼë,
en dxíëʼ huëʼ ca naca xiguiaʼ nabáguëʼë.
 
17 Guíaʼ-nëʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ” tuʼ náquiëʼ tsahuiʼ,
en gul-laʼ yöl-laʼ ba que Lëʼ Xanruʼ, Nu nayë́pisëtërö.