97
¡Rinná bëʼ cazëʼ Xanruʼ Dios!
¡Ral-laʼ uluʼdzeja bönachi idútë yödzölió!
Buliʼsíʼ xibë́ʼ, libíʼiliʼ zóaliʼ yúguʼtë yödzö izáʼa.
Rö́ʼgaca böaj, en le chul-la idú gásibiʼilö ga naʼ zoëʼ.
Le naca dxiʼa, en le naca tsahuiʼ tuʼzóa tsutsu le rinná bëʼë.
Rinöru tu guíʼ zxön lahuëʼ,
le uzeguiʼ nupa taʼdáʼbagaʼ Lëʼ.
Tuʼzeníʼ le taʼyëpi yösa yödzölió.
Riléʼe luyú lë ni, en rizxizi.
Tuʼúnaʼ guíʼadoʼ ca ruún bidxinaʼ buz lahuëʼ Xanruʼ.
Náquiëʼ Xani idútë yödzölió.
Lúzxiba xitsáʼ naca bëʼ náquiëʼ tsahuiʼ,
ateʼ taʼléʼe bönachi yúguʼtë yödzö yöl-laʼ zxön queëʼ.
Tuʼtuíʼi yúguʼtë nupa tun zxön budóʼ guiö́j budóʼ yaga,
nupa naʼ tun ba zxön cuínguequi niʼa quégaca budóʼ quéguequi naʼ.
Uluʼgáʼana cáʼasö yúguʼtë dios quégaca bönachi izáʼa lahuëʼ Xanruʼ.
 
Bilaʼyöni bönachi Sión, en buluʼdzeja,
encaʼ yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Judá.
Tuʼdzéjanëʼ ca ruchiʼa rusörö́uʼ netuʼ, Xan.
Nayë́pisëtërö cazuʼ Liʼ, Xan, ca yúguʼtë nupa nacuáʼ yödzölió.
Nayë́pisëtërö cazuʼ Liʼ ca yúguʼtë dios quégaca bönachi izáʼa.
10 Núlöliʼ nadxíʼiliʼ-nëʼ Xanruʼ, guliʼguequi ziʼ le naca döʼ.
Run chiʼi cazëʼ böʼ nácagaca caz nupa néquiguequi queëʼ.
Rusölë́ʼ léguequi lu náʼagaca nupa tuáʼ döʼ.
11 Ruzeníʼticaʼsö beníʼ queëʼ nupa nácagaca tsahuiʼ,
ateʼ tuʼzíʼ xibë́ʼ nupa nácagaca dxiʼa.
 
12 ¡Buliʼsíʼ xibë́ʼ Xanruʼ núlöliʼ nácaliʼ tsahuiʼ!
¡Buliʼsubán ládxiʼliʼ ca nunëʼ Dios Láʼayi, en guliʼcuʼë yöl-laʼ ba!