10
Libíʼiliʼ, bö́chaʼadoʼ, le rizë́ ládxaʼa, en le rinábidaʼ-nëʼ Dios gunëʼ quégaca bönachi Israel naca gunëʼ ga uluʼlë́ʼ. Runaʼ ba nalí quégaquiëʼ, idú ládxiʼgaquiëʼ tuíʼi ládxiʼgaquiëʼ Dios, pero calëga len yöl-laʼ réajniʼi idú. Bitiʼ nö́zguequinëʼ ca runëʼ Dios, runsëʼ ga nácaruʼ tsahuiʼ, pero të́ʼënnëʼ ilún cuíngaquiëʼ tsahuiʼ rácasö quégaquiëʼ, en bitiʼ taʼcuʼë nöxaj ladxiʼ lahuëʼ Dios para gaca gunëʼ légaquiëʼ tsahuiʼ. Budxi benëʼ Cristo le rë́ʼëni gun xibá queëʼ Moisés, benëʼ ga gaca uluʼhuöáca tsahuiʼ yúguʼtë nupa ilaʼyéajlëʼ Lëʼ.
Ca naca que nu huöáca tsahuiʼ tuʼ run ca rinná bëʼ xibá queëʼ Dios, buzúajëʼ Moisés lu guichi le rnna caní: “Bönniʼ naʼ gunëʼ idútë ca rinná bëʼ xibá naʼ, soëʼ ibanëʼ tuʼ gunëʼ caní.” Naʼa, ca naca que nu huöáca tsahuiʼ tuʼ réajlëʼ Dios, rnna caní: “Bitiʼ innóʼ lu icja ládxiʼdoʼo, bitiʼ innóʼ: ¿Nuzxi caz cuen niʼ yehuaʼ yubá?” Lë ni naca, para gun nu naʼ ga huötjëʼ Cristo, en bitiʼ innóʼ: “¿Nuzxi caz huötaj ga dë lataj que nupa chinátigaca?” Lë ni naca, para gun nu naʼ ga cuenëʼ Cristo, urúajëʼ lu yöl-laʼ guti. Naʼa, ¿bizxi caz rnna? Caní rnna: “Galaʼ ga zuʼ zoa caz xtídzëʼë Dios. Lu ruʼu, en lu icja ládxiʼdoʼo zoa xtídzëʼë naʼ.” Lë ni naca didzaʼ que le réajlëʼëruʼ Dios runtuʼ libán que, rnnatuʼ: “Channö didzaʼ guʼu gaca bëʼ Jesús náquiëʼ Xanuʼ, en uyéaj lëʼu idú ládxuʼu Dios busubanëʼ Lëʼ lu yöl-laʼ guti, ulóʼ liʼ.” 10 Lu icja ládxiʼdoʼoruʼ réajlëʼëruʼ Jesús para gácaruʼ tsahuiʼ, ateʼ len didzaʼ ruíʼiruʼ, ruluíʼiruʼ lahui le náquiëʼ Jesucristo para uláruʼ.
11 Nazúaj lu guichi láʼayi le rnna: “Bitiʼ caʼ uluʼtuíʼi yúguʼtë nupa taʼyéajlëʼ Lëʼ.” 12 Dios, laʼ tuz ca ruíʼi ládxëʼë yuguʼ bönniʼ judío, encaʼ yuguʼ bönniʼ idútë yödzölió, tuʼ Lë cazëʼ Xanruʼ náquiëʼ Xángaquiëʼ yúguʼtëʼ, en nápadëʼë bi unödzjëʼ quégaca yúguʼtë nupa tuʼlidza Lëʼ. 13 Ca naca lë ni nazúaj lu guichi láʼayi, rnna: “Uluʼlá yúguʼtë nupa uluʼlidza Lëʼ Xanruʼ.” 14 ¿Nacxi gaca uluʼlidzëʼ Lëʼ channö cabí taʼyéajlëʼë Lëʼ? ¿Nacxi gaca ilaʼyéajlëʼë Lëʼ channö catu caz bilaʼyönnëʼ ca naca queëʼ? ¿Nacxi gaca ilaʼyönnëʼ channö cuntu nu zoa nu gun libán lógaquiëʼ? 15 ¿Nacxi caz gaca ilunëʼ libán channö cuntu nu isöl-laʼ légaquiëʼ? Ca naca lë ni nazúaj lu guichi, rnna: “Bicaʼ bágaca nupa naʼ ilaʼdxinëʼ ga nacuáʼ bönniʼ röjéngaquiëʼ libán que le ribequi dxi ládxiʼruʼ, en tunëʼ libán que didzaʼ dxiʼa.”
16 Naʼa, calëga yúguʼtëʼ gulaʼzíʼ lu náʼagaquiëʼ didzaʼ dxiʼa. Ca naca lë ni, Isaías gunnë́ʼ: “Xan, ¿nuzxi caz guyéajlëʼ le bentuʼ libán que?” 17 Caní naca, ilaʼyéajlëʼ Lëʼ nupa ilaʼyöni, ateʼ lë naʼ ral-laʼ ilaʼyöni naca didzaʼ ruʼë Cristo.
18 Naʼa rnníaʼ: ¿Naruʼ cabí bilaʼyönnëʼ? Le nácatë bilaʼyönnëʼ, ca naʼ nazúaj lu guichi láʼayi, le rnna:
Idútë yödzölió bilaʼyöni chíʼiguequi.
Yúguʼtë lataj bilaʼdxín xtídzaʼguequi.
19 Lëscaʼ rnníaʼ: ¿Naruʼ cabí guléquibeʼenëʼ bönniʼ Israel lë ni? Le nácatë guléquibeʼenëʼ le. Ga risí lo, bëʼë didzaʼ Moisés uláz queëʼ Dios, gunnë́ʼ:
Gun cazaʼ ga uzxéʼeliʼ,
tuʼ idxíʼidaʼ bönachi bitiʼ nabábagaca libíʼiliʼ.
Niʼa quégaca bönachi cabí taʼyéajniʼi gunaʼ ga leliʼ.
20 Gudödi niʼ gúcadëʼë rugu ladxiʼ Isaías naʼ, en bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, gunnë́ʼ:
Bilaʼdzöli nedaʼ nupa bitiʼ gulaʼguílaj nedaʼ.
Buluíʼi lahuaʼ lógaquiëʼ bönniʼ bitiʼ bi gulaʼnábinëʼ nedaʼ.
21 Naʼa, ca naca quégaquiëʼ bönniʼ Israel, Isaías naʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, gunnë́ʼ: “Idú dza bulí naʼa, bulidzaʼ bönachi bitiʼ túngaca ca rnna xtídzaʼa, en taʼdáʼbagaʼ nedaʼ.”