3
Channö caní naca, ¿bizxi ruziʼtsëʼ xibé tu bönniʼ tuʼ náquiëʼ judío? ¿Bizxi ruziʼë xibé tu bönniʼ judío tuʼ narugu lu xipë́lëʼë? Yenniʼ ruziʼë xibé, en zián ca ruziʼë xibé. Le nácatërö lo, Dios guluʼë lu náʼagaquiëʼ yuguʼ bönniʼ judío didzaʼ láʼayi queëʼ. Bal-lëʼ bitiʼ taʼyéajlëʼë Dios. ¿Naruʼ réquitsenuʼ bitiʼ gunëʼ Dios ca rnna xtídzëʼë tuʼ cabí taʼyéajlëʼë Lëʼ? ¡Bitiʼ caʼ gaca! Ral-laʼ guéquibeʼeruʼ rúnticaʼsëʼ Dios ca rnna didzaʼ bëʼë, sal-laʼ taʼzíʼ yëʼ yúguʼtë bönachi. Ca naca queëʼ nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Gaca bëʼ nacuʼ tsahuiʼ niʼa que didzaʼ ruʼu,
en urujuʼ tsahuiʼ channö nu uchiʼa usörö́ Liʼ.
Cateʼ runruʼ le ruáʼ döʼ, Dios rnnëʼ bitiʼ naca tsahuiʼ le runruʼ. Lë ni naca bëʼ tsahuiʼ náquiëʼ Dios. Nacuáʼ nupa taʼnná: “Le cabí naca tsahuiʼ le runruʼ naca bëʼ náquiëʼ Dios tsahuiʼ, ateʼ que lë ni naʼ bitiʼ ral-laʼ gunëʼ rëʼu xíguiaʼ.” ¡Bitiʼ caʼ naca caní! Laʼtuʼ ruziʼë xibé Dios le ruáʼ döʼ runruʼ, ¿nacxi caz gaca uchiʼa usörö́ëʼ bönachi yödzölió ni?
Cateʼ nu rizíʼ yëʼ, Dios rnnëʼ bitiʼ ruíʼi didzaʼ nu naʼ ca runëʼ Lëʼ. Lë ni naca bëʼ naca idútë li didzaʼ ruʼë Dios. Taʼnnë́ʼ bönniʼ le taʼzíʼ yëʼë légaquiëʼ run ga gaca queëʼ Dios yöl-laʼ ba, ateʼ bitiʼ ral-laʼ ichúguiëʼ quégaquiëʼ, cabí innë́ʼ nácagaquiëʼ bönniʼ dul-laʼ. ¿Naruʼ huannátsaruʼ: “Guáʼaruʼ döʼ para gaca le naca dxiʼa”? Nupa naʼ taʼnnë́ ziʼ queë́ruʼ taʼnná rusédiruʼ caní, ateʼ tsahuiʼ naca ichúguiëʼ Dios quéguequi.
Yúguʼtëruʼ nabágaʼruʼ dul-laʼ
¿Bizxi caz innaruʼ naʼa? Ca naca queë́tuʼ netuʼ, bönniʼ judío, ¿nácarötuʼ tsahuiʼ ca iaʼzícaʼrö bönachi? ¡Bitiʼ caʼ nácatuʼ! Chibuluʼa ni, nabágaʼgaca dul-laʼ bönachi judío, ateʼ nabágaʼgaca caʼ dul-laʼ bönachi izáʼa. ¡Yúguʼtëʼ nabágaʼgaquiëʼ dul-laʼ! 10 Nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Cuntu nu zoa naca tsahuiʼ, cuntu nu caz.
11 Cuntu nu réajniʼi.
Cuntu nu riguilaj Dios.
12 Yúguʼtëʼ taʼdë́ʼ ga yúbölö.
Yúguʼtëʼ nanítigaquiëʼ.
Cuntu nu run le naca dxiʼa, cuntu nu caz.
13 Lubáʼagaquiëʼ nácagaca ca yeru ba nayáljagaca.
Len yöl-laʼ rinnësö quégaquiëʼ taʼzíʼ yéʼenëʼ luzáʼagaquiëʼ.
Didzaʼ rirúaj ruáʼagaquiëʼ naca ca le yudzu láyaʼbaʼ bëla síniaʼ.
14 Len yuguʼ didzaʼ tuʼë, tuʼdidzaʼ yúdxinëʼ bönachi,
en taʼnnë́ ziʼë quégaca bönachi naʼ.
15 Nacuʼë sinaʼ tútigaquiëʼ bönachi.
16 Gátiʼtës ga taʼdödëʼ tuʼsunítiëʼ, en tuʼsacaʼ ziʼë luzáʼagaquiëʼ.
17 Bitiʼ taʼzéquiʼnëʼ ilaʼbözëʼ dxíʼadoʼ.
18 Bitiʼ caʼ tádxinëʼ Dios.
19 Nö́ziruʼ yúguʼtë didzaʼ ni bëʼë Dios, rëʼ yuguʼ bönniʼ naʼ dë lu náʼagaquiëʼ xibá queëʼ. Que lë ni naʼ cuntu nu gaca inná bitiʼ nabagaʼ dul-laʼ, ateʼ yúguʼtë bönachi idútë yödzölió, uchiʼa usörö́ëʼ Dios quéguequi. 20 Tuíʼi ládxiʼgaquiëʼ yuguʼ bönniʼ judío ilunëʼ yuguʼ le rinná bëʼ xibá queëʼ Dios para uluʼhuöáquiëʼ tsahuiʼ, pero cuntu nu huöáca tsahuiʼ caní, tuʼ nuzóëʼ Dios xibá queëʼ para guéquibeʼeruʼ nabágaʼruʼ dul-laʼ.
Uláruʼ tuʼ réajlëʼëruʼ Jesucristo
21 Naʼa, chibuluíʼi lahui ca gaca huöácaruʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios. Bitiʼ gaca huöácaruʼ tsahuiʼ tuʼ runruʼ ca rinná bëʼ xibá queëʼ Dios, sal-laʼ lu xibá queëʼ naʼ, en lu guichi láʼayi ga nazúajgaca le gulaʼnnë́ʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, ruíʼi didzaʼ ca gaca huöácaruʼ tsahuiʼ. 22 Dios caz runëʼ ga huöácaruʼ tsahuiʼ tuʼ réajlëʼëruʼ Jesucristo, ateʼ gunëʼ ga uluʼhuöáca tsahuiʼ yúguʼtë nupa ilaʼyéajlëʼ Lëʼ. Tuz ca nácagaca yúguʼtë bönachi 23 tuʼ núngaquiëʼ yúguʼtëʼ dul-laʼ, en bitiʼ caʼ nácagaquiëʼ tsahuiʼ ca naʼ náquiëʼ Dios idú tsahuiʼ. 24 Dios ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ, en nunsëʼ rëʼu tsahuiʼ tuʼ böáʼuëʼ Jesucristo rëʼu. 25 Dios budödëʼ Jesucristo uláz queë́ruʼ. Lëʼ bulaljëʼ xichönëʼ, le rigúa dul-laʼ, lë naʼ uzíʼiruʼ xibé channö uyéajlëʼëruʼ Lëʼ. Caní benëʼ Dios para gaca bëʼ náquiëʼ tsahuiʼ Lëʼ sal-laʼ lu yöl-laʼ riböza zxön ladxiʼ queëʼ budö́disëʼ cáʼasö yuguʼ dul-laʼ benruʼ dza niʼte. 26 Caní benëʼ Dios, buluíʼi cuinëʼ tsahuiʼ dza ni zóaruʼ naʼa, ateʼ rugáʼanëʼ tsahuiʼ sal-laʼ rugǘëʼ dul-laʼ nabágaʼgaca bönachi, runëʼ ga tuʼhuöáca tsahuiʼ nupa taʼyéajlëʼ Cristo.
27 ¿Naruʼ huácatsö gun ba zxön cuinruʼ ca naca queë́ruʼ? ¡Bitiʼ caʼ gácaruʼ! ¿Bizx que naʼ? Naca tuʼ nuláruʼ, calëga tuʼ runruʼ ca rinná bëʼ xibá queëʼ Dios, pero tuʼ réajlëʼësiruʼ Jesucristo. 28 Naʼa, rusácaʼruʼ queë́ruʼ nuhuöáquiëʼ tsahuiʼ tu bönniʼ tuʼ réajlëʼë Jesucristo, en calëga tuʼ runëʼ ca rinná bëʼ xibá queëʼ Dios.
29 Ca naca Dios, ¿náquiëʼ Dios quégacasö bönachi judío? ¿Naruʼ cabí náquiëʼ caʼ Dios quégaca bönachi izáʼa? Ön, náquiëʼ caʼ Dios quégaca bönachi izáʼa naʼ 30 tuʼ zoa Tuz Nu naca Dios. Dios ni gunëʼ ga uluʼhuöáquiëʼ tsahuiʼ yuguʼ bönniʼ judío tuʼ taʼyéajlëʼë Jesucristo, yuguʼ bönniʼ naʼ narugu lu xipë́laʼgaquiëʼ lë naʼ naca bëʼ nu nequi queëʼ Dios, en lëscaʼ caní gunëʼ ga uluʼhuöáquiëʼ tsahuiʼ yuguʼ bönniʼ ziʼtuʼ tuʼ taʼyéajlëʼë Jesucristo, en bitiʼ narugu lu xipë́laʼgaquiëʼ lë naʼ naca bëʼ. 31 Naʼa, channö nuláruʼ tuʼ réajlëʼësiruʼ Jesucristo, ¿ba nagáʼana cáʼasö xibá queëʼ Dios? ¡Bitiʼ caʼ naca caʼ, pero nagáʼanarö tsutsu xibá queëʼ naʼ!