8
Le runruʼ tuʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi rëʼu
Que lë ni naʼ, bítiʼrö bi xíguiaʼ nabágaʼgaquiëʼ yuguʼ bönniʼ néquiguequinëʼ queëʼ Jesucristo, bönniʼ naʼ bítiʼrö tunëʼ ca rë́ʼëni yöl-laʼ bönáchisö quégaquiëʼ, pero ca rë́ʼënëʼ Dios Böʼ Láʼayi tunëʼ. Tuʼ nacaʼ tuz len Jesucristo, Dios Böʼ Láʼayi, Nu naʼ nabániruʼ, rácalenëʼ nedaʼ. Que lë ni naʼ, nuláʼ lu lë naʼ ben ga benaʼ dul-laʼ, encaʼ lu yöl-laʼ guti. Chinunëʼ Dios le cabí guca gun xibá naʼ, tuʼ cabí bi guzxéquiʼ gun tuʼ nácaruʼ bönáchisö. Dios gusö́l-lëʼë Zxíʼini cazëʼ, ateʼ guljëʼ bönachi ca nácaruʼ rëʼu, nácaruʼ bönachi dul-laʼ, pero bitiʼ bi dul-laʼ benëʼ Lëʼ. Busubagaʼ cuinëʼ dul-laʼ nabágaʼruʼ rëʼu, ateʼ caní guca, guchúguiëʼ que dul-laʼ runruʼ lu yöl-laʼ bönáchisö queë́ruʼ. Caní benëʼ para gaca gunruʼ idútë le naca tsahuiʼ le rinná bëʼ xibá queëʼ, núlöruʼ naʼ bítiʼrö runruʼ ca rë́ʼëni yöl-laʼ bönáchisö queë́ruʼ, pero ca rë́ʼënëʼ Dios Böʼ Láʼayi runruʼ.
Bönniʼ tunëʼ ca rë́ʼëni yöl-laʼ bönáchisö quégaquiëʼ, tuíʼi ládxiʼgaquiëʼ le naca que yöl-laʼ bönáchisö quégaquiëʼ, pero bönniʼ tunëʼ ca rë́ʼënëʼ Dios Böʼ Láʼayi, tuíʼi ládxiʼgaquiëʼ le naca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi. Channö ruíʼi ládxiʼsiruʼ le naca que yöl-laʼ bönáchisö queë́ruʼ, tsaz gátiruʼ, pero channö ruíʼi ládxiʼruʼ le naca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi, chidë́ yöl-laʼ naʼbán idú queë́ruʼ, en ribö́zaruʼ dxi ladxiʼ. Nútiʼtës nu ruíʼi ládxiʼsö le naca que yöl-laʼ bönáchisö que, bitiʼ riléʼe Dios dxiʼa, tuʼ cabí run nu naʼ ca rinná bëʼ xibá queëʼ Dios, en bitiʼ caʼ gaca gun caní. Que lë ni naʼ, bönniʼ naʼ tunëʼ ca rë́ʼëni yöl-laʼ bönáchisö quégaquiëʼ bitiʼ gaca ilunëʼ le raza ládxëʼë Dios.
Naʼa, bítiʼrö runliʼ ca rë́ʼëni yöl-laʼ bönáchisö queë́liʼ, pero runliʼ ca rë́ʼënëʼ Dios Böʼ Láʼayi tuʼ zóalen cazëʼ Lëʼ libíʼiliʼ. Tu bönniʼ bitiʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi lëʼ, Nu naʼ risö́l-lëʼë Cristo queë́ruʼ, bitiʼ néquinëʼ queëʼ Cristo. 10 Tuʼ zóalenëʼ Cristo libíʼiliʼ, chinati caz idútë le guca cázaliʼ tuʼ nözi dul-laʼ, ateʼ naʼa nabániliʼ-nëʼ Dios Böʼ Láʼayi tuʼ nunëʼ Dios libíʼiliʼ tsahuiʼ. 11 Böʼ Láʼayi queëʼ Dios, Nu naʼ busubán Jesús lu yöl-laʼ guti, zóalenëʼ libíʼiliʼ. Lë cazëʼ Dios, Nu busubán Jesucristo lu yöl-laʼ guti, runëʼ ga nubanliʼ lu idútë le gúcaliʼ le rati caz. Caní nunëʼ tuʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ.
12 Que lë ni naʼ, libíʼiliʼ bö́chaʼa, dë tu le ral-laʼruʼ, pero calëga que yöl-laʼ bönáchisö queë́ruʼ, para cabirö gunruʼ ca rë́ʼëni yöl-laʼ bönáchisö queë́ruʼ naʼ. 13 Channö runliʼ ca rë́ʼëni yöl-laʼ bönáchisö queë́liʼ, gátiliʼ tsaz, pero channö len yöl-laʼ huáca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi runliʼ ga ilaʼniti le runliʼ lu yöl-laʼ bönáchisö queë́liʼ, gataʼ yöl-laʼ naʼbán idú queë́liʼ.
14 Yúguʼtë nupa tun ca rë́ʼënëʼ Dios Böʼ Láʼayi nácagaca zxíʼinëʼ Dios. 15 Dios Böʼ Láʼayi naʼ zóalenëʼ libíʼiliʼ bitiʼ nuzóëʼ libíʼiliʼ leyúbölö ca bönniʼ nadóʼogaca para gadxi idzö́biliʼ, pero chinunëʼ ga nácaliʼ zxíʼinëʼ Dios caz, en runëʼ caʼ ga rulídzaruʼ-nëʼ Dios, rnnaruʼ: “Abba”, le rnna: Dad. 16 Lë cazëʼ Dios Böʼ Láʼayi ruzéajniʼinëʼ böʼ naca cázaruʼ, en runëʼ ga nö́ziruʼ nácaruʼ zxíʼinëʼ Dios. 17 Channö chinácaruʼ zxíʼinëʼ Dios, gataʼ caʼ queë́ruʼ tsözxö́n len Cristo le nequi queëʼ Xúziruʼ Dios. Caní gaca queë́ruʼ channö riguíʼi rizácaʼlenruʼ-nëʼ tsözxö́n Cristo para uzíʼiruʼ xibé tsözxö́n len Cristo yöl-laʼ zxön queëʼ Dios.
18 Runi nedaʼ, yuguʼ lë ni riguíʼi rizácaʼruʼ naʼa naca tu le cuídiʼdoʼos tsca naca yöl-laʼ zxön naʼ gataʼ queë́ruʼ dza siʼ zaʼ. 19 Taʼböza yúguʼtë le nunëʼ Dios, en taʼzë́ ládxiʼgaca idxintë dza naʼ uluʼë lahui Dios yuguʼ bönniʼ nácagaquiëʼ zxíʼini cazëʼ. 20 Yúguʼtë lë naʼ nunëʼ Dios gulaʼdödi lu naʼ le run ga ilaʼniti, calëga tuʼ gulë́ʼëni caz gaca caní, pero tuʼ benëʼ Dios ga naca caní. Benëʼ caʼ ga naca löza que idútë lë naʼ nunëʼ, 21 ateʼ uluʼlágaca yúguʼtë le nunëʼ Dios lu lë naʼ run ga ilaʼniti. Caní gaca, yúguʼtë lë naʼ uluʼzíʼ caʼ xibé yöl-laʼ rusölá le nazácaʼdaʼ naʼ uluʼziʼë xibé yuguʼ zxíʼinëʼ Dios. 22 Nö́ziruʼ taʼguíʼi taʼzacaʼ yúguʼtë le nunëʼ Dios ga ridxintë naʼa dza, ca naʼ riguíʼi rizácaʼnu tu nigula chizóa sóabiʼ bíʼidoʼ queë́nu. 23 Riguíʼi rizácaʼa, calë́gasö yödzölió ni, pero riguíʼi rizácaʼruʼ caʼ rëʼu, sal-laʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi rëʼu, Nu naʼ naca queë́ruʼ le ruluíʼi rëʼu ca ral-laʼ gaca cázaruʼ. Riguíʼi rizácaʼruʼ tsanni ni ribö́zaruʼ dza niʼ uluʼë lahui Dios nácaruʼ idú zxíʼinëʼ, dza niʼ únëʼ caʼ idútë le naca cázaruʼ. 24 Tuʼ runruʼ löza lë ni, nuláruʼ rëʼu, pero channö gaca iléʼeruʼ lë naʼ runruʼ löza, bitiʼ naca tu le ribö́zaruʼ. Bitiʼ ribö́zaruʼ le chiriléʼeruʼ. 25 Naʼa, channö runruʼ löza tu le cabí gaca iléʼeruʼ, lu yöl-laʼ riböza zxön ladxiʼ ribö́zaruʼ le.
26 Lëscaʼ caní rácalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi rëʼu cateʼ rudú ládxiʼruʼ, tuʼ cabí nö́ziruʼ bi ral-laʼ inábiruʼ-nëʼ Dios, pero Lë cazëʼ Dios Böʼ Láʼayi rudödëʼ xtídzaʼruʼ lahuëʼ Dios, ateʼ lu yöl-laʼ rinaba yudxi queëʼ rinnëdaʼ ládxëʼë, tsca cabí gaca nu inná. 27 Dios ruyúëʼ le yuʼu icja ládxiʼdoʼgaca bönachi, en nö́zinëʼ le rë́ʼënëʼ innë́ʼ Dios Böʼ Láʼayi naʼ, ateʼ Lëʼ, ca rë́ʼëni quézinëʼ Dios, rudödëʼ xtídzaʼgaca nupa néquiguequi quez queëʼ Cristo lahuëʼ Dios.
Nadéliʼtëröruʼ tuʼ zóalenëʼ Cristo rëʼu
28 Nö́ziruʼ tuʼziʼë xibé bönniʼ yúguʼtë le raca quégaquiëʼ, bönniʼ naʼ nadxíʼiguequinëʼ Dios, ateʼ bulidzëʼ Dios légaquiëʼ ca nuzóa cazëʼ gunëʼ. 29 Yuguʼ bönniʼ naʼ gurö́ cazëʼ queëʼ Dios zíʼatëlö, buzóëʼ caʼ quégaquiëʼ zíʼatëlö ilácagaquiëʼ ca naca cazëʼ Zxíʼinëʼ, para gáquiëʼ Zxíʼinëʼ lo ladaj zián bö́chëʼë. 30 Nupa naʼ buzóëʼ Dios quégaquiëʼ zíʼatëlö ca ral-laʼ ilácagaquiëʼ, bulidzëʼ caʼ légaquiëʼ, ateʼ yuguʼ bönniʼ naʼ bulidzëʼ, benëʼ légaquiëʼ tsahuiʼ, ateʼ yuguʼ bönniʼ naʼ benëʼ légaquiëʼ tsahuiʼ, benëʼ ga tuʼziʼë caʼ xibé yöl-laʼ zxön queëʼ.
31 ¿Bizxi caz innaruʼ naʼa ca nácagaca lë ni? Channö rácalenëʼ Dios rëʼu, bitiʼ ral-laʼ gádxiruʼ sal-laʼ bi ilún bönachi queë́ruʼ. 32 Dios, idú ládxëʼë bennëʼ queë́ruʼ Zxíʼini cazëʼ. Budödëʼ lëʼ para gútiëʼ uláz queë́ruʼ. Channö caní benëʼ Dios, ¿naruʼ cabí gúnnadëʼë queë́ruʼ tsözxö́n len Zxíʼinëʼ yúguʼtë le dë? 33 ¿Nuzxi caz gaca bi usubagaʼ nupa naʼ gurö́ cazëʼ queëʼ Dios? ¡Cuntu nu gaca, tuʼ run cazëʼ Dios ga nuhuöácaruʼ tsahuiʼ! 34 ¿Nuzxi caz gaca ichugu queë́ruʼ gátiruʼ? ¡Cuntu nu gaca, tuʼ guti cazëʼ Cristo uláz queë́ruʼ, en le nácarö lo, bubanëʼ lu yöl-laʼ guti, ateʼ naʼa zoëʼ cuita lëʼë ibëla Dios ga nácatërëʼ zxön, ateʼ rnnëʼ dxiʼa uláz queë́ruʼ lahuëʼ Dios! 35 Sal-laʼ bi raca queë́ruʼ, nöz quéziruʼ nadxíʼinëʼ Cristo rëʼu. Nö́ziruʼ nadxíʼinëʼ rëʼu:
sal-laʼ riguíʼi rizácaʼruʼ, o sal-laʼ risëbi ládxiʼruʼ,
o sal-laʼ taʼbía ládxiʼgaca bönachi rëʼu,
o sal-laʼ ridunruʼ, o sal-laʼ riyadzaj le gácuruʼ,
o sal-laʼ zoa bönadxi queë́ruʼ, o sal-laʼ ilútiëʼ bönniʼ rëʼu.
36 Ca nácagaca lë ni nazúaj lu guichi láʼayi, rnna:
Tuʼ néquituʼ quiuʼ Liʼ, túnticaʼsö bönachi ga gátituʼ.
Nácatuʼ ca yuguʼ böʼcuʼ zxilaʼ,
nadö́digacabaʼ lu naʼ nu guti légacabaʼ.
37 Naʼa, tuʼ zóalen rëʼu Nu naʼ nadxíʼi rëʼu, nácatërö löza idéliʼruʼ lu le raca queë́ruʼ. 38-39 Que lë ni naʼ runi nedaʼ:
Bitiʼ bi sequiʼ gun ga bítiʼrö idxíʼinëʼ Dios rëʼu.
Nadxíʼinëʼ rëʼu tuʼ néquiruʼ queëʼ Xanruʼ Jesucristo.
Bitiʼ sequiʼ gun caní yöl-laʼ guti o yöl-laʼ naʼbán,
o yuguʼ gubáz láʼayi o nupa taʼnná bëʼ,
o yuguʼ yöl-laʼ huáca que tuʼ xihuiʼ,
o bítiʼtës bi zoa o bítiʼtës bi siʼ zaʼ,
o tu le dë xitsáʼalö o tu le dë cadxíʼilö,
o bítiʼtës bi nunëʼ Dios.