19
Bidxin Pab Éfeso
Laꞌtgaj zaꞌ Apolos Corinto, wej Pab guiedx rigaꞌ ree niz ruguiaꞌ, abiꞌ bidxinman Éfeso, yagaj bidxaaglojman bëlzi ree bén rliladx Jesucrist. Abiꞌ gunabdiidxaman loj reeman rëbaman:
―¿Guyu xSprijt Dios luxdoodi ya chi bililadxidi?
Badxiꞌ reeman laan rëb reeman:
―Niꞌquid waguiejntan guial yuꞌ xSprijt Dios.
Dxel rëb Pab loj reeman:
―¿Xhieza naag gurobnijsidi?
Badxiꞌ reeman laan rëb reeman:
―Barobnijsan ziꞌc balüü Waj bejn ree.
Dxel rëb Pab loj reeman:
―Walican baroobnijs Waj bejn, bén bayüjn ree xgab por xtol reeman. Per rëbaman guial rayal chililadx reeman bén zëëd xijchaman abiꞌ laaman na̱j Jesús, bén naj gajc Cristo.
Chi biguiejn reeman zian, dxel gurobnijs reeman por Dad Jesús. Abiꞌ chi guxhoob yaa Pab guijc reeman, dxel guyu xSprijt Dios luxdoo reeman, zianz guzuloj canee reeman diidx ren ree. Dxel guzuloj cudëëd reeman xtiidx Dios loj ree bejn. Loj gra reeman na̱j cost chiptioꞌp xinguiaaw.
Choon bëëw wej Pab lën xyadoo ree bén Israel zojb ni. Sin guialrdxeb guneenëman laa reeman xtiidx Dios, guneenëman laa reeman abiꞌ beenman naguiejn din güünman gan chililadx reeman xhienaag na̱j xguialrniabee Dios. Per garol reeman gojc nad ad guyënt reeman nililadx reeman, al guzuloj gunee reeman diidxguijdx por xtiidx Jesucrist delant loj ree bejn. Dxel bariica Pab loj reeman con ree bén ma rliladx Jesucrist, binëman laa reeman lën tijb xzcuel bén la Tiranno. Ni balüüman laa reeman guixie guixie, 10 loj tioꞌp ijz beenman zian. Abiꞌ graczi ree bén zojb niz Asia, ziꞌc ree bén Israel ziꞌc ree bén ad najt bén Israel, bacaagdiajg reeman xtiidx Dad Jesucrist. 11 Abiꞌ por xguialrniabee Dios been Pab milagr naroob ree, 12 xt ree xbay Pab në ree lajd rtia lojman ziꞌc lantar rignë reeman loj ree bénragxuu, abiꞌ rayajc reeman guialguijdx ni rajc reeman, rarii tëë ree xindxab yuꞌ luxdoo reeman.
13 Per guyu bëlzi ree bén Israel ziza rabëë reeman xindxab luxdoo ree bejn, abiꞌ guyën reeman nüjnnë reeman dxiin laj Dad Jesucrist dxel rëb reeman loj ree xindxab guin:
―¡Por Jesús bén ruzaꞌt Pab, rniabeen lëjt, gol barii!
14 Zian na̱j ni been gajdx ree xiꞌngaan tijb bén Israel la Esceva, bén goc tijb bixhioz rniabee ree bixhioz. 15 Per tib volt tijb ree xindxab guin badxiꞌ xtiidx reeman rëbaman:
―Nünbeen Jesús ragbee tëën chunin na̱j Pab, per lëjt niꞌquid nünbeetan lëjt.
16 Abiꞌ bén yuꞌ xindxab guin luxdoo guzuloj caguinman laa reeman, con gojl ni yuꞌman beenman laa reeman gan. Dád gudijnman laa reeman abiꞌ baxüün reeman barii reeman lënü guin, ziladzi reeman nadxeelguijdx tëë reeman. 17 Graczi ree bén zojb Éfeso, ziꞌc ree bén Israel ziꞌc ree bén ad najt bén Israel, gogbee reeman gojc zian, dxel dád bidxeb reeman abiꞌ bazaꞌt reeman Dad Jesús zagdxe.
18 Në zien ree bén rliladx Jesucrist bidxin abiꞌ delant loj gra ree bejn baneeroꞌ reeman gra ni mal ma been reeman. 19 Nëtëë zien ree bén been guialbidxaa bidxinnë xlibr reeman abiꞌ bazeꞌc reeman laa reen delant loj gra ree bejn. Chi babëë reeman cwent plac lasajc ree libr guin dxel cost tüꞌpchii mil milia plajt lasajc reen. 20 Abiꞌ zian bireꞌch xtiidx Jesucrist biguien tëë xguialrniabeeman.
21 Chi ma gudëd gojc zian, been Pab xgab cheman niz Macedonia në niz Acaya xt yadxinman Jerusalén. Rëb tëëman guial chi ma wejman Jerusalén dxelri cheman në Rom. 22 Abiꞌ guxhaalaman tioꞌp bén rüjn laaman yudar, Timoteo con Erasto, persi wej reeman niz Macedonia laꞌtgaj bayaꞌnman mazri niz Asia.
Gojc nadxeb Éfeso
23 Lën ree dxej zii been ree bén Éfeso nadxeb por xtiidx Jesús. 24 Din Demetrio, bén rüjn ree ni plajt, rüjnman figur plajt ni na̱j ree form xyadoo dios la Diana, ragbeeman guial dád rüjnman gan con ree bén rüjnnëman dxiin. 25 Dxel batoꞌpaman laa reeman con ree ben ren bén rüjn gajc ree lasaꞌ dxiin guin, abiꞌ rëbaman loj reeman:
―Gol bacaagdiajg, lëjt ragbee guial loj dxiin guie raguieen ree gan milia roꞌ. 26 Per yan lëjt ruguiaa riguiejn tëëdi, Pab ziza cayëbix guial dios ni rüjn ree bejn ad diost reen. Abiꞌ zian cayujnx gan caliladx zien ree bejn laax, ad tijbtizi luguiedx guie, në guidib niz Asia. 27 Dxel nadxeb yasëëb dux chiin ree, abiꞌ ad tijbtizi dux chiin ree, në xyadoo dios Diana ad zayagbeetri ree bejn laan ziꞌc nünbee reeman laan yan abiꞌ achutri guidxgaꞌ xguialrniabee dios Diana, bén rën ree bejn guidib niz Asia në guidib loj guidxliuj.
28 Chi biguiejn reeman zian, bidxeꞌch reeman abiꞌ gurixdiaj reeman rëb reeman:
―¡Bén zojbloj na̱j Diana, xdios ree bén Éfeso!
29 Abiꞌ gurixdiaj ree bén guiedx guin wajs reeman, gunaaz reeman tioꞌp ree bén Macedonia, Gayo në Aristarco, bén rzanë ree Pab. Dxel guxoobyuj reeman laa reeman, binë reeman laa reeman lod rajc xgabilt ree bén guiedx. 30 Guyën Pab niuman yagaj din ninieenëman bejn ree, per ad cwëjbt ree xcompniaraman, bén ma rliladx ree Jesucrist. 31 Nëtëë loj ree guxtis Asia guin noꞌch bëlzi ree xmiw Pab, laa reeman guxhaal ruson lojman guial mejorli ad chuꞌman ni. 32 Zianz gurixdiaj ree bén guin rëb reeman ni rent ni ren, been reeman nadxeb abiꞌ zien reeman niꞌquid ragbeet par xhie badoꞌp reeman yagaj. 33 Dxel galay ben zien guin babëë ree bén Israel tijb xcompniar reeman bén la Lejandr din guinieenëman bén guin ree. Dxel beenman sen loj ree bén guin din yacwëëz roꞌ reeman din guinieeman por ree bén Israel delant loj ree bén guiedx guin. 34 Per chi gogbee reeman guial najman bén Israel, tiblazujzi gurixdiaj reeman cost tioꞌp hor, rëb reeman:
―¡Bén zojbloj na̱j Diana, xdios ree bén Éfeso!
35 Dxel chi been squiarban luguiedx guin gan bacwëëz roꞌ reeman, dxel rëbaman:
―Bén Éfeso, gra bénguidxliuj ragbee guial luguiedx guie zianczi rniaj ree bejn xyadoo dios Diana abiꞌ rën tëë ree bejn dios Diana biajb xanyabaa. 36 Lëjt ragbee guial laan na̱j ni diidxli, zeel ad rayalt güündi zian, ad gontzi güündi xhienin sin xgab. 37 Din bén bidnëdi achet ni mal been reeman yadoo guin, ad wanee tëët reeman diidxguijdx dux dios ree. 38 Bal Demetrio con ree xcompniaraman bén rüjnnëman dxiin rajp reeman wadijl con ree ben ren, laa roylay na̱j, laa ree guxtis yuꞌ, ni che reeman chitawquia reeman. 39 Per bal xhieri mazri rëndi, chi gac xgabilt bén guiedx dxel gacan reglad. 40 Yan, por ni ma gojc, nadxeb na gobiarn guial dunuj ree cayluꞌ ree bejn diidx din güün reeman wadijl guin, ¿abiꞌ xhieza yaguieꞌch ree loj reeman bal guiniabdiidx reeman duloj ree xcwent ree ni cayajc?
41 Chi gulox rëbaman zian, dxel bareꞌch reeman.