27
Baxhaal reeman Pab Rom
Chi rëb reeman ma yaxhaal reeman dunujn Italia, dxel bayü reeman Pab con staꞌn ree bén yuꞌ ladxguiib loj tijb suldad rniabee la Julio, laax rniabee tib cwaa ree suldad la Augusto. Abiꞌ Cesarea badxuꞌn loj tijb xbarcw ree bén Adramitio, barcw ni ma grii chen guiedx rigaꞌ ree niz Asia. Në Aristarco bunëꞌn, bén Tesalónica, guiedx rigaꞌ niz Macedonia. Chi bareguiaal, badxinan Sidón, lod goc Julio xinzaꞌc daꞌt con Pab, cwëjbix bitixloj ree xmiw Pab luguiedx guin abiꞌ badëëd reeman ni ryaadxaman. Chi badxoon Sidón badiaawan Chipre yuj rigaꞌ loj nijsdoo, basaꞌnanan dux ladruvejsan chitëë yachaaglojn zroꞌ bi, din niz du lojn rliaj bi guin. Badüüdan loj nijsdoo gajxh Cilicia në Panfilia abiꞌ badxinan Mira, tijb guiedx nulen Licia.
Ni bidxaagloj suldad rniabee guin tijb barcw Alejandría ni che Italia, zianz nax yadxuꞌn lojn. Loj zien dxej bioꞌn chaawladx, con guidib tarbajw badxinan niz lod la Gnido. Abiꞌ guial sta rliaj bi niz du lojn, dxel zagdxeli badüüdan niz Salmón, badiaawan lod la Creta yuj rigaꞌ loj nijsdoo. Gadëd roꞌ yuj guin zioꞌn loj nijsdoo, per con guidib tarbajw, xt badxinan tijb luar la Buenos Puertos, gajxh niz lod na̱j guiedx la Lasea.
Abiꞌ ziꞌct ma bayaglaan, ma na̱j nadxeb yasnuu yoꞌn loj nijsdoo, din ma zidyob tiamp nayaag. Zeel gunee Pab, 10 rëbaman loj reeman:
―Dad, ad zagdxet yoꞌ ree bal yasnuu yoꞌ ree, din nadxeb guizeꞌn barcw guin abiꞌ guireꞌch gra ni yuꞌ lojn loj nijs guin, xt në dunuj ree nadxeb yayëjt ree.
11 Per suldad rniabee guin mazri beencwentix bén rusa barcw guin në bén na̱j xbarcw laan, guial loj ni rëb Pab. 12 Abiꞌ guial ad zagdxe tëët na̱j yagaj par yadüüdan tiamp nayaag, dxel mazri zien reeman been xgab zagdxeli na̱j yariin yagaj, yaguieenan naguiejn yadxinan Fenice, tijb guiedx nulen Creta lod ad rbiꞌ tëët bi, ni yadüüdan tiamp nayaag.
Gubiꞌ tijb bidoxh loj nijsdoo
13 Dxel guzuloj cabiꞌ tijb bi chaawladx ni zëëd lad sur, abiꞌ gunaladx reeman ma bileꞌ ziꞌc na̱j xixgab reeman, zeel bariin bioꞌn loj nijsdoo gadëd roꞌ yuj Creta. 14 Per ad wayajct xchej zioꞌn chi birii tijb bidoxh la Euroclidón loj nijs guin. 15 Abiꞌ guzuloj bi guin culadxaan barcw guin. Në guial niz du lojn zëëd bi guin dxel ad gojctri nusnuu barcw guin niejn niz lod rayal niejn, abiꞌ baslaa reeman binë barcw guin dunujn niz lod cucadxaa bi guin laan. 16 Dxel badüüdan xijch tijb yujdobëz la Clauda rigaꞌn loj nijs, lod ad rbiꞌtri bidoxh guin, abiꞌ canu naxii xan barcw guin con guidib tarbajw balëꞌpanan loj barcw guin. 17 Dxel chi gulox balëꞌpan canu guin loj barcw guin, batiejl reeman duu lad barcw guin chitëë yazeꞌnan. Abiꞌ guial rdxeb reeman chëëztiej barcw guin lën üx la Sirte, dxel gulet reeman xlon ree barcw guin din cwentzi chinë barcw guin dunujn niz lod rucadxaa bi guin laan. 18 Chi bareguiaal, ziangajc rbiꞌ bidoxh loj nijs guin, zianz guzuloj cuzaal reeman ni nüü barcw guin loj nijs guin. 19 Ni bayon dxej, cwaꞌ reeman gra ree ni rüjnnë barcw guin dxiin bazaal reeman loj nijs guin. 20 Zien dxej ad biguient gubijdx niꞌqui ree bajl xanyabaa por bidoxh gubiꞌ loj nijs guin, dxel dunujn ad naguieentri du luxdoon yalaan loj nijs guin.
21 Abiꞌ guial ma gojc zien dxej ni achetczi wadaawan, dxel guzuli Pab galay reeman, rëbaman:
―Dad, zagdxeli nucaagdiajguidi da diidxan ad nariit ree Creta, zian ad nadüüdt ree tarbajw guie achet tëët nasëëb ree. 22 Per achet güünan, ad rdxebidi din niꞌqui tijbidi ad zëjtt, tijbzi barcw guin yazeꞌn. 23 Din Dios rniabee naj, bén cayünan sirv guxhaal tijb xi anjlaman balüüloj lon yan guiaal. 24 Abiꞌ na anjl guin lon: “Pab, ad rdxebil, din rayal sul loj rey César, abiꞌ por lüj niꞌqui tijb ree bén zëëd loj barcw guie ad zuslaat Dios guiët reeman.” 25 Zeel yan dad, gol badxeꞌ luxdoodi zagdxe, din naj rliladxan Dios, ragbee tëën zagdxe guial gac ziꞌc na anjl guin lon. 26 Per gag barcw guie niz roꞌ tijb yuj rigaꞌ loj nijsdoo.
27 Chi goc chiin gubijdx ni zioꞌn loj nijs guin, guxhinzii badxinan niz loj nijsdoo la Adriatico, niz ni niz guie zë barcw guin loj nijs guin por bi guin. Abiꞌ ree bén nulen barcw guin, guxhinzii ziꞌct garol guiaal gogbee reeman guial zamer yadxinan loj yuj. 28 Dxel bareꞌxh reeman plact naxhit nijs guin, najn ziꞌctiubitib mejtr naxhit. Mazri delant bareꞌxh reeman laan zatijb ma najn gajlbiadx mejtr naxhit. 29 Abiꞌ bidxeb reeman laroꞌ barcw guin guiaj ree, dxel niz xijch barcw guin bazaal reeman tajp ganch guiib loj nijs guin din chileꞌ sudxe barcw guin, abiꞌ ma rën nejzdoo reeman yareguiaal. 30 Bén nulen ree barcw guin, been reeman bén sta cuzaal ree ganch guiib guin loj nijs guin niz loj barcw guin, naabzi par calet reeman canu chuꞌ reeman par guxüün reeman. 31 Per bagojn Pab suldad rniabee con ree xsuldadix, rëbaman loj reex:
―Bal id ree bén guin yayaꞌn loj barcw guie, ad zalaatridi.
32 Dxel batüüg ree suldad guin ni naxii canu guin persi zinë nijs canu guin. 33 Chi ma cayni luyuj, rëb Pab loj reeman din gaw reeman, rëbaman loj reeman:
―Ma gojc chiin gubijdx ni ad raayëjstidi achet tëët wayawidi. 34 Naj rni lëjt, gol gudaw din guibandi, din gradi niꞌqui tijb guidxguijquidi ad zusëëbtidi.
35 Chi rëb Pab zian, cwaꞌman tijb guiadxtil, abiꞌ badëëman quixtëë loj Dios niz loj gra reeman, dxel gulaꞌman guiadxtil guin guzuloj cayawaman. 36 Dxel bayu luxdoo gra reeman, guzuloj nëgajc laa reeman cayaw. 37 Tioꞌpgayuu gayojnchiibixhoꞌp nayajc dugran zioꞌpan loj barcw guin. 38 Chi gulox gudaw reeman xt bixienladx reeman, dxel bazaal reeman trigo loj nijs guin persi bacha barcw guin.
Bizeꞌn barcw loj nijsdoo
39 Chi bareguiaal, bén nulen ree barcw guin, ad bayünbeet reeman yuj badxin reeman. Per baguiaa reeman tibdaꞌn nijsdoo guin rigaꞌ üx gadëëd roꞌn, abiꞌ been reeman xgab badxig reeman barcw guin yagaj. 40 Dxel batüüg reeman ni naxiinë ree ganch guiib guin ni rüjn yudar par sudxe barcw guin loj nijs, basaꞌn reeman ganch guin ree loj nijs guin, abiꞌ baxhiec reeman yag ni rüjn yudar par sa barcw guin din suloj san. Dxel gules reeman lon ni na̱j niz lucwaj barcw guin din guiniaazan bi, zianz guzuloj cayriica barcw guin niz roꞌ nijs guin. 41 Per wëëztiejn loj üx zien lod bigagan. Niz guijcan wëëz lën üx abiꞌ niꞌquid rniibtan, guiáad niz xan guin guzuloj cayzeꞌnan con gojl rliaj nijs guin ladan. 42 Dxel nuyën ree suldad guin nugüjt reex bén prejs guin ree, chitëë nixoobnijs reeman abiꞌ nuxüün reeman. 43 Per suldad rniabee guin ad cwëjbtix niajc zian guial ad rëntix niëjt Pab, dxel gunabeex guial bén rajc rxoobnijs ree, yaloj laa reeman chuꞌ loj nijs guin güün reeman naguiejn yarii reeman roꞌ nijs guin. 44 Dxelri ma guidnal gra reeman loj ree tabl o loj ree yag ni bazeꞌn barcw guin. Zian balaan, dugran badxin roꞌ nijs guin.