4
Gol badxeꞌ luxdoodi zagdxe por Dad Jesucrist
Zeel compniar raliduladx ree Jesucrist, rënan lëjt rën tëën guidganan lëjt, lëjt rguꞌ luxdon zagdxe, abiꞌ najdi ziꞌc tijb prem par naj, gol guzujdxiꞌch loj ni rliladxidi Dad Jesucrist.
Yan, rniaaban loj Evodia në loj Síntique din guidxag cwe reeman guial na̱j reeman compniar loj ni rliladx reeman Dad Jesucrist. Abiꞌ ziangajc lüj compniar ni cayguieen dxiin tijbzi, rniaaban lojl din güünl yudar béngunaa guin ree din laa reeman been naj yudar bireꞌch xtiidx Jesucrist në Clemente con ree ben ren, gra reeman ma yuꞌ laj loj libr ni yuꞌ laj ree bén guiban tiblayaa con Dios.
Zianczi gol badxeꞌ luxdoodi zagdxe por Dad Jesucrist. Naj rni lëjt ¡Gol badxeꞌ luxdoodi zagdxe! Gol been naguiejn güünbee gra bejn lëjt guial najdi benzaꞌc. Gol badxeꞌguijc guial zamer guiꞌt Dad Jesucrist zatijb.
Ad rayalt chuꞌdi xgab por xhienin, gol gurejdx gunab Dios por gra ni rzajquidi, gol gurejdxaman gol badëë tëë quixtëë lojman. Dios yabeꞌcdxe luxdoodi, zroꞌ rabeꞌcdxeman luxdoo bejn mazri guial loj ni naladx bejn, abiꞌ laan na̱j ni gagnë lëjt din yayaalyuj luxdoodi yayaalyuj tëë xquiarguiejndi guial ma najdi tijbzi con Jesucrist.
Gol badxeꞌguijc ganax ni zagdxe
Naga gad lox günan guiꞌch guie, compniar raliduladx ree Jesucrist, rnin lëjt gol badxeꞌguijc ganax ni diidxli, ni rayal respejt në ni na̱j xnejz. Gol badxeꞌguijc ganax ni rüjn sirv, ni na̱j zagdxe në ni rayal güün bén zë xnejz. Gol badxeꞌguijc gra ni na̱j zagdxe në ni guilies bejn xvalor.
Gol been ziꞌc basidan lëjt, ziꞌc ma balün lëjt, gol been ziꞌc rnin lëjt ziꞌc ma baguiaadi benan, zian gagnë Dios lëjt bén rabeꞌcdxe luxdoo ree bejn.
Ni badëëd ree bén filipos loj Pab
10 Dád rabaan por Dad Jesucrist guial ma basaaladxidi naj. Ad canitan bayanladxidi naj, canin zian guial ad gojctri nüjndi naj yudar. 11 Ad canitan zian guial cayaadxan xhienin din ma basidan gadëëdan con ni raꞌptzan. 12 Ragbeen xhienaagan chi naban bejn loj guialprob ragbee tëën xhienaagan chi achet ryaadx bejn, din ma basidan rdaanan ni zëëdtzi, bal rawan o bal id rawan, bal rüjnan naj sobr o bal ryaadxan. 13 Rajc rdaanan ni zëëdtzi con xyudar Jesucrist. 14 Per zagdxe na̱j ni beendi guial beendi naj yudar loj ni cazaagdiajn.
15 Ragbee tëëdi guial chi briin niz Macedonia din suloj gatieꞌchan xtiidxzaꞌc Jesucrist, lëjtzi bazaladx xhienin lon guial loj gra ree guiedx lod ma rliladx reeman xtiidx Jesucrist, ziꞌc benan lëjt yudar ziangajc beendi naj yudar. 16 Ziangajc chi guzun luguiedx Tesalónica chi biaadxan xhienin, bëlczi volt beendi naj yudar. 17 Ad cayguiltan mod din güündi naj yudar mazri, ni rënan na̱j guial mazri yayaꞌndi zagdxe loj Dios. 18 Ma bacaꞌn gra ni guxhaalidi con Epafrodito, yan xt sobr rüjnan naj, par naj ni guxhaalidi na̱j ziꞌc tijb ni nadxoon o tijb gon ni ruree nejxh, ni ruladx Dios. 19 Zeel Dios gunee lëjt gra ni ryaadxidi por ree ni zaꞌc ni rajpaman xanyabaa con Dad Jesucrist. 20 ¡Abiꞌ por guialrniabee ni rajp dux Dad ree Dios, rayalczi yayaꞌp reeman respejt goctëëz! Amén.
Rugajpdioz ree bén rliladx Jesucrist bén Tesalónica ree
21 Gol bagajpdioz gra ree bén ma na̱j xbejn Jesucrist, guiáad gra ree bén rliladx Jesucrist bén zaꞌnëꞌ reen guie, rugajpdioz reeman lëjt. 22 Gra ree bén zojb ree guie, bén ma na̱j ree xbejn Jesucrist, në gra ree bén rüjn sirv loj rey, në reeman rugajpdioz lëjt.
23 Dux Dad ree Jesucrist güünleꞌ gradi. Amén.