10
Le'e, bi bícha'dau', da dxezá lazra', ne da dxenaba' Dios gune̱' chee̱ benne' Israel ca' naca na chee̱ xelelé̱'. Ca naca chee̱ benne' ca', da li dxelebile lazre̱' da naca chee̱ Dios, san quebe naca na chee̱ xel-la sina li. Quebe zaj nézene̱' ca xrlátaje dxucá'ana Dios bénneache, san dxelaca lazre̱' xulucá'ana xrlátaje cuine̱', ne quebe dxelezí' lu ne̱'e̱ ca xrlátaje dxucá'ana Dios bénneache. Cristo dxune̱' da dxaca lazre' Dios gun da nadxixruj bea na, lawe' da dxucá'ana Cristo xrlátaje xúgute̱ bénneache dxeleajlí lazre̱' Le̱'.
Ca naca chee̱ da dxucá'ana xrlátaje bénneache lau Dios da naca na ne̱ chee̱ da nadxixruj bea na, bzuaj Moisés caní: Benne' dxune̱' ca naca da dxenná da nadxixruj bea na gaca bane̱' ne̱ chee̱ le̱ na. Ca naca chee̱ da dxucá'ana xrlátaje bénneache lau Dios da naca na ne̱ chee̱ xel-la dxeajlí lazre' dxenná na caní: Quebe nnau' lu lazrda'u: “¿Núzraqueze benne' cuéne̱' xabáa?” (da naca na chee̱ gulétaje̱' Cristo), ne quebe nnau': “¿Núzraqueze benne' xétaje̱' lataj chul-la chee̱ benne' gate ca'?” (da naca na chee̱ xebéaje̱' Cristo ládujla benne' gate.) ¿Bizra da na' dxenná na: Dizra' na' zua na gágute̱ naga zu', lu dxu'u ne lu lazrda'u? Dizra' nigá naca na dizra' chawe' da dxuzénentu' bénneache chee̱ xeléajle̱'e̱ chee̱ Cristo. Che nen dxu'u dxennáu' naca Cristo Xranu', ne che lu lazrda'u dxeajlí lazru' Dios bsebane̱' Le̱' ládujla benne' gate, nadxa lau'. 10 Lu lázrdaudxu dxeajlí lázredxu chee̱ xegá'anadxu xrlátaje lau Dios, ne nen dxú'adxu dxexeché̱bedxu nácadxu chee̱ Cristo chee̱ ladxu.
11 Lu dizra' lá'azxa dxenná na: Nu benne' dxeajlí lazre̱' Le̱' quebe xedué'ene̱'. 12 Dios quebe dxebée̱' benne' judío ca', u benne' quebe zaj naque̱' judío lawe' da Lé̱queze Xránadxu na' naque̱' Xrana xúgute̱ bénneache, na' dxunézrujle̱'e̱ xúgute̱ benne' ca' dxululáwizre̱' Le̱'. 13 Naca na ca da dxenná na: Xúgute̱ benne' dxululáwizre̱' La Xránadxu xelelé̱'. 14 Na'a ¿ájazra xululáwizre̱' Le̱' che quebe ne xeléajle̱'e̱ chee̱'? ¿Ájazra xeléajle̱'e̱ chee̱' che quebe ne xelenne̱' nu dxuchalaj chee̱'? ¿Ájazra xelenne̱' che quebe nu chilá' benne' guzenne̱' le̱'? 15 ¿Ájazra xuluzenne̱' bénneache che quebe nu nasel-la le̱'? Naca na ca dxenná dizra' lá'azxa, dxenná na: Xrtante̱ naca lau Dios da dxelún benne' dxeledé̱' dxuluzenne̱' bénneache dizra' chee̱ xel-la dxebeza zri lazre', ne dizra' chawe'.
16 Quegá xúgute̱ bénneache dxelezí' lu ne̱'e̱ dizra' chawe' nigá. Naca na ca gunná Isaías, gunné̱': “Xran, ¿zua nu benne' ba guxéajle̱'e̱ ca da dxuchálajntu'?” 17 Ca' naca na, dxéajle̱dxu chee̱' gate dxénedxu, na' da dxal-la' xénedxu naca na da gunná Cristo.
18 Na'a dxenaba': ¿Quebe ne xelenne̱'? Da li ba belenne̱'. Lu dizra' lá'azxa dxenná na:
Da dxuluzén benne' caní bache belén bénneache du ca naca
xe̱zr la xu nigá.
Dizra' chee̱ benne' caní bache belén bénneache du gabí'i xe̱zr la xu.
19 Xecha lasa dxenaba': ¿Quebe ne xeleque be'e benne' Israel ca da gunná Dios? Za'a Moisés bzuaje̱' ca gunná Dios, gunné̱':
Neda' guna' gácale benne' se̱ lazre' chee̱ tu xe̱zre benne'
quebe ne xelaque̱' tu xe̱zre.
Guna' zrá'ale tu xe̱zre benne' quebe ne xeléajni'ine̱'.
20 Gudé na' bzuaj Isaías ca gunná Dios, gunné̱':
Benne' quebe belexílaje̱' neda' belexezrélene̱' neda'.
Ble'e lawa' benne' ca' quebe bululáwizre̱' neda'.
21 Ca naca chee̱ benne' Israel, gunná Dios: “Tu dxuláwizrazqueza' benne' quebe dxuluzúe̱' dizra', ne dxeledábague̱' xrtizra'.”