5
Da naca chee̱dxu lawe' da nagá'anadxu xrlátaje lau Dios
Che nagá'anadxu xrlátaje lau Dios lawe' da dxeajlí lázredxu Cristo zúadxu xrlátaje nen Dios ne̱ chee̱ Xránadxu Jesucristo. Cá'anqueze lawe' da dxeajlí lázredxu Cristo, ne̱ chee̱ Le̱' dxezidxu da xrlátaje chee̱ Dios da tu dxeajlé̱zquezdxu, ne dxebéle̱'e̱dxu lawe' da dxebeza lázredxu sidxu da xabáa chee̱ Dios. Quegaze da nigá, san cá'anqueze dxebéle̱'e̱dxu gate dxededxu xel-la zi', lawe' da nézedxu xel-la zi' da dxededxu dxun na dxi'u zren lazre', na' xel-la zren lazre' dxucá'ana na dxi'u xrlátaje lau Dios, na' gate nagá'anadxu xrlátaje dxebeza lázredxu. Quebe naca tu da dácheze da na' dxebeza lázredxu lawe' da ba nuzúa Dios lu lázrdaudxu xel-la zri'i lazre' chee̱' ne̱ chee̱ Be' Lá'azxa, Bénnea' ba nunna Dios dxi'u.
Gate na' quebe guzéquedxu guselá cuínadxu, lu zra blé'equeze Dios, gute Cristo waláz chee̱ benne' we̱n da zrinnaj ca'. Sté̱bele̱'e̱ naca che nu benne' gatie̱' waláz chee̱ tu benne' xrlátaje, lácala wexázrelja tu benne' gatie̱' waláz chee̱ tu benne' naque̱' dute̱ li lazre'. Dios dxulé'ene̱' dxi'u ca nazrí'ile̱'e̱ne̱' dxi'u lawe' da gute Cristo waláz chee̱dxu gate ne nácadxu benne' dul-la. Na'a nagá'anadxu xrlátaje lau Dios lawe' da gute Cristo waláz chee̱dxu, ne ba nácaqueze chee̱dxu ladxu ne̱ chee̱ Le̱' lu da zi' da xa', da za za' lu zra ni'. 10 Gate na' ne dxecuídedxu Dios, Le̱' bexune̱' dxi'u tuze nen Le̱' lawe' da gute Cristo waláz chee̱dxu, na' na'a lawe' da nácadxu tuze nen Dios ba nácaqueze chee̱dxu ladxu ne̱ chee̱ xel-la nabán chee̱ Cristo da zúale̱ na dxi'u. 11 Quegá tuze da nigá, san cá'anqueze dxebéle̱'e̱dxu lu da naca chee̱ Dios ne̱ chee̱ Xránadxu Jesucristo, ne ne̱ chee̱ Le̱' nácadxu tuze nen Dios.
Da nun Adán, na' da nun Cristo
12 Ca guca, guxú'u dul-la lu xe̱zr la xu nigá ne̱ chee̱ da be̱n tuze benne', na' bla' xel-la gute ne̱ chee̱ dul-la, ca'an guca gulú'u bénneache lu na' xel-la gute lawe' da zaj nun xúgute̱' dul-la. 13 Nédxula ca bla' da nadxixruj bea na, ba zaj nun bénneache dul-la lu xe̱zr la xu nigá, lácala quebe dxusebaga Dios bénneache dul-la gate quebe ne zrin da nadxixruj bea na. 14 Ca guzú lau lu zra zua Adán ca bzrin zra zua Moisés, gulú'u bénneache lu na' xel-la gute, benne' ca' zaj nune̱' dul-la, lácala quebe belune̱' dul-la ca da be̱n Adán, bénnea' gudichje̱' da gunná be'e Dios, na' Adán na' naque̱' tu da dxulé'eze na ca naca Bénnea' dxal-la' xide̱', Le̱' Cristo.
15 Da zrinnaj da be̱n Adán quebe gaca díl-lale̱be na ca da dxunna Dios dxi'u. Ne̱ chee̱ da zrinnaj da be̱n tuze benne', gulate benne' zante̱, san xel-la weselá da nunna Dios dxi'u cá'aze ne̱ chee̱ xetuze benne', Jesucristo, naca na da zréndxaqueze, ne naca na da ba neza chee̱ benne' zante̱. 16 Da zrinnaj na' da be̱n tuze benne' quebe gaca díl-lale̱be na ca da dxunna Dios dxi'u lawe' da ne̱ chee̱ tuze da zrinnaj, zaj nabaga zria bénneache, san da dxunna Dios dxi'u naca na chee̱ xelexegá'ana xrlátaje benne' zante̱ benne' zaj nune̱' da zrinnaj. 17 Ne̱ chee̱ da zrinnaj da be̱n tuze benne' gulú'u bénneache lu na' xel-la gute, na' benne' ca' zaj nazí' lu ne̱'e̱ da dxunna Dios cá'aze, ne zaj nagá'ane̱' xrlátaje lau Le̱' ba zaj nalé̱' lu na' dul-la, ne dxelezéquene̱' xelenná be'e cuine̱' lu xel-la nabán chee̱' ne̱ chee̱ da nun xetuze benne', Jesucristo.
18 Ca guca zaj nabaga zria xúgute̱ bénneache ne̱ chee̱ da zrinnaj da be̱n tuze benne', Adán, cá'anqueze ne̱ chee̱ da xrlátaje da be̱n xetuze benne', Jesucristo, belexexaca bénneache xrlátaje chee̱ xelaca bane̱'. 19 Ca guca belexexaca bénneache zante̱ benne' dul-la lawe' da quebe bzua dizra' tuze benne', cá'anqueze lawe' da bzua dizra' xetuze benne', xelexegá'ana benne' zante̱ xrlátaje lau Dios.
20 Bzua Dios da nadxixruj bea na chee̱ gunná béadxa na da naca dul-la, na' gate dul-la guxánle̱'e̱ na, ca' guzrendxa xel-la zri'i lazre' chee̱ Dios. 21 Ca naca zua lu na' dul-la gute na bénneache, cá'anqueze zua lu na' xel-la zri'i lazre' chee̱ Dios gucá'ana na dxi'u xrlátaje lau Dios chee̱ gaca bandxu chadía chacanna ne̱ chee̱ Xránadxu Jesucristo.