2
Cabëꞌ bë Bichi Be quie Diuzi uyuꞌunëꞌ luꞌu laxtaꞌo yaca benꞌ quie Jesús
Naꞌra guca dza lani quie usecho quie trigo laona lani quie pentecostés. Por lani naꞌ, bdupa yaca benꞌ quie Jesús tu luꞌu yuꞌu. Biz̃i desde guibá ga zu Diuzi zaꞌ chiꞌ ca tu be bedunꞌ fuerte. Cati bdyinnan, uyuꞌun luꞌu yuꞌu gan reꞌyaquëꞌ. Lëzi, tu ta raꞌalaꞌ ca guiꞌ ptilalaonan leyaquëꞌ. Nacan forma ca ludyi benëꞌ. Naꞌra bdyinnan bdzatzana ziona tu huioyaquëꞌ ga reꞌyaquëꞌ. Caora naꞌ uyuꞌu Bichi Be quie Diuzi luꞌu laxtaꞌoyaquëꞌ yugulujëꞌ. Lenaꞌ uzulaoyaquëꞌ rnëyaquëꞌ diꞌidzaꞌ quie benꞌ tula. Yelaꞌ huaca quie Bichi Be quie Diuzi lagucateyaquëꞌ diꞌidzaꞌ quie benꞌ yedyi tula.
Naꞌra ciudad Jerusalén unitaꞌ zë benꞌ Israel, benꞌ rezaꞌlaꞌadyiꞌ Diuzi. Zë yedyi bdzatzajëꞌ bdyinyaquëꞌ ciudad Jerusalén. Biz̃i caora beyaquëꞌ rnë benꞌ quie Jesús xtiꞌidzaꞌ tu tujëꞌ, begaꞌnyaquëꞌ rebanyaquëꞌ. Biz̃i yelaꞌ uban guca quieyaquëꞌ unayaquëꞌ:
―Benꞌ rnë diꞌidzaꞌ niga, ¿quele benꞌ estado Galilea? ¿Cómo arnëyaquëꞌ diꞌidzaꞌ quie tu turo? ¿Cómo rero xtiꞌidzaꞌro ga goloro? Niga nitaꞌ benꞌ Partia, len benꞌ Media, len benꞌ Elam, len benꞌ Mesopotamia, len benꞌ Judea, len benꞌ Capadocia, len benꞌ Ponto, len benꞌ Asia, 10 len benꞌ Frigia, len benꞌ Panfilia, len benꞌ Egipto, len benꞌ Africa ga nebaba yedyi Cirene, 11 len benꞌ Creta len benꞌ Arabia. Benꞌ Israel nacayaquëꞌ. Uzaꞌyaquëꞌ yedyi quiejëꞌ bdyinyaquëꞌ ciudad Jerusalén. Lëzi niga rda yaca benꞌ Roma, benꞌ bida tu hueltazi. Balayaquëꞌ nacayaquëꞌ benꞌ Israel, ibalayaquëꞌ baꞌalaꞌcazi binacayaquëꞌ benꞌ Israel, rnaoyaquëꞌ costumbre quie ja benꞌ Israel. ¿Cómo, pues, rnë benꞌ estado Galilea diꞌidzaꞌ quie tu turo, rguixogueꞌyaquëꞌ raꞌo cabëꞌ naca yelaꞌ huaca quie Diuzi?
12 Biz̃i lega reban ja benꞌ zaꞌja yedyi tula, porque binezijëꞌ bi raca quiejëꞌ. Lenaꞌ nayaquëꞌ rëbijëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―¿Biz̃i raca niga?
13 Naꞌra ibalayaquëꞌ ptitojëꞌ yaca benꞌ quie Jesús rëbiyaquëꞌ laguedyijëꞌ:
―Az̃udyiyaquëꞌ.
Con cabëꞌ una Pedro gudyinëꞌ ja benꞌ nitaꞌja naꞌ
14 Naꞌra uzuli Pedro len ichiptu ja apóstol. Uzulaonëꞌ rnëꞌ zidzo rëbinëꞌ yaca benëꞌ nitaꞌ naꞌ:
―Uzëcara nagale, leꞌe benꞌ estado Judea len leꞌe benꞌ ciudad Jerusalén. Reꞌendaꞌ iniaꞌ leꞌe tu chopa diꞌidzaꞌ nacan belao yele. 15 Bigacale pensari aoz̃udyindoꞌ, porque nenacara baguin. 16 Cala aoz̃udyindoꞌ, dechanꞌ ruen quiendoꞌ ca una profeta Joel dza naꞌte cati unëꞌ:
17 Dza baruen bago yedu yedyi layu, udzeꞌ Diuzi Bichi Be quienëꞌ luꞌu laxtaꞌo benëꞌ.
Por lenaꞌ quixogueꞌ z̃iꞌiro cabëꞌ naca diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi.
Por lenaꞌ uluꞌe Diuzi biꞌ ruꞌabe quiero tu ta bineluꞌenëꞌ raꞌo.
Por lenaꞌ hue Diuzi mandado ixusa benꞌ gula quiero, pero tu ta binexusayaquëꞌ.
18 Lëzi zaidyinra dza, udzeꞌ Diuzi Bichi Be quienëꞌ luꞌu laxtaꞌo nu benꞌ naca benꞌ quienëꞌ, chi beꞌmbyu, chi nigula.
Por lenaꞌ quixogueꞌjëꞌ benëꞌ xtiꞌidzaꞌnëꞌ.
19 Lëzi z̃an guibá uluꞌe Diuzi tu ta yebanro ilëꞌëron.
Pues huenëꞌ seña quienëꞌ lao yedyi layu como hualato ren, huayala guiꞌ duz̃e, huabeꞌ dzen ca beola.
20 Lëzi huechula obidza, inaꞌ biuꞌ z̃nazi como ca ren.
Canaꞌ gaca tu dza antes zaidyin dza hue Diuzi juicio.
Naca lëdza naꞌ dza belao, gaca tu ta binelëꞌëro.
21 Biz̃i yugulu benꞌ ulidza Diuzi, benꞌ rzëto laohuëꞌ, ute usela Diuzi leyaquëꞌ.
22 Naꞌra nernë Pedro rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uzëcara nagale cabëꞌ iniaꞌ leꞌe benꞌ Israel. Jesús, benꞌ yedyi Nazaret, babluꞌe Diuzi lao leꞌe lega yaxenëꞌ ca bënëꞌ como danꞌ lao naꞌanëꞌ bë Diuzi yelaꞌ huaca quienëꞌ zacaꞌlao leꞌe. Dyëꞌëdi nezile cabëꞌ guca quie Jesús. 23 Pues según ca pensari bë Diuzi huenëꞌ dza naꞌte, napsedyinnëꞌ Jesús lao naꞌale. Naꞌra leꞌe bële lëbëꞌ preso, bdaꞌlenëꞌ lëꞌë yaga cruzo bëtilenëꞌ, bële tuz̃e conlë yaca benꞌ mala. 24 Pero pseban Diuzi lëbëꞌ. Tuzioli bira gatinëꞌ, porque bira saqueꞌ yelaꞌ guti huenan gan Jesús.
25 Naꞌra nernë Pedro rëbinëꞌ leyaquëꞌ con cabëꞌ una rey David quie Jesús dza naꞌla:
Bablëꞌëdaꞌ zu Diuzi rnaꞌ ruhuianëꞌ nëꞌëdiꞌ yugu dza.
Zuëꞌ cuëtaꞌ zaquëꞌ yebë rapanëꞌ nëꞌëdiꞌ.
Quie lenaꞌ birdzebaꞌ bi tamala gaca quiaꞌ.
26 Quie lenaꞌ zu gusto luꞌu guichi laxtaꞌohuaꞌ, redaohuedaꞌ ruꞌeliaꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ.
27 Quie lenaꞌ birdzebaꞌ rbezaꞌ dza useban Diuzi cuerpo quiaꞌ, porque biusan Diuzi alma quiaꞌ yeyon gabila ga de yaca benꞌ huati.
Lëscanꞌ bihueꞌnëꞌ lato itabo cuerpo quiaꞌ nëꞌëdiꞌ, benꞌ laꞌiya quienëꞌ.
28 Abzioñeꞌe Diuzi nëꞌëdiꞌ cabëꞌ naca xnezëꞌ.
Nu benꞌ inao xnezëꞌ, huataꞌ yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli.
Legazi redaohuedaꞌ danꞌ zuliaꞌ Diuzi tuz̃e.
Naꞌra nernë Pedro rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
29 ―Bichaꞌ, nacan tali aguti xuzixtaꞌoro rey David dza naꞌla. Pues apcachiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ, nerezaꞌlaꞌadyiꞌro ga de ba quienëꞌ. 30 Naꞌra como guca rey David benꞌ profeta, benꞌ rguixogueꞌ diꞌidzaꞌ quie Diuzi, quie lenaꞌ unezinëꞌ begaꞌnlë Diuzi lëbëꞌ diꞌidzaꞌ de que gaca tu z̃iꞌi subanëꞌ benꞌ naca Cristo, huatzequeꞌnëꞌ xlatonëꞌ inabëꞌnëꞌ. Babgunte Diuzi cuinnëꞌ gacan ca unëꞌ gacan. 31 Lëscanꞌ ca benꞌ bablëꞌë una rey David useban Diuzi Cristo. Quie Cristo unëꞌ caora unëꞌ biusan Diuzi yeyo alma quienëꞌ guiꞌ gabila ga de benꞌ huati. Bihueꞌnëꞌ lato itabo cuerpo quienëꞌ. 32 Nëtoꞌ yugulundoꞌ nacandoꞌ testigo pseban Diuzi Jesús. 33 Canaꞌ ureꞌnëꞌ zaquëꞌ yebë cuëta Diuzi ga naca xlato benꞌ balaꞌana. Lëscanꞌ useꞌelaꞌ Diuzi Bichi Be quienëꞌ según diꞌidzaꞌ begaꞌnlë Diuzi Jesús dza naꞌ. Por lëbëꞌ bablëꞌële babele yelaꞌ huaca quie Diuzi. 34 Naꞌra quele rey David beyëpinëꞌ ladza, sino que lëbëꞌ unëꞌ quie Jesús cati unëꞌ cani:
Una Diuzi rëbinëꞌ benꞌ naca Señor quiaꞌ: “Ureꞌ cuëtaꞌ zaquëꞌ yebë niga,
35 hasta idyin dza cuëchaꞌ xniꞌaloꞌ ja benꞌ rudie luëꞌ.”
Naꞌra nernë Pedro rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
36 ―Reyaꞌalaꞌ inezi yugulu benꞌ Israel du laꞌadyiꞌyaquëꞌ de que lëbenꞌ bdaꞌyaquëꞌ lëꞌë yaga cruzo naquëꞌ benꞌ bë Diuzi nombrar Señor quiero lëscanꞌ Cristo quiero.
37 Ude beyudyi bzënagayaquëꞌ ca una Pedro, caora naꞌ ben bayëchiꞌ pensari quiejëꞌ unabayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Pedro len los demás apóstoles:
―Bichaꞌ, ¿biz̃i ca huendoꞌ?
38 Naꞌra una Pedro rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uletzaꞌ pensari quiele, ulehue lato hueꞌndoꞌ laole quie quiele rzëtondoꞌ lao Jesucristo tacuenda yeziꞌz̃e Diuzi dulaꞌ xquia quiele. Canaꞌ udzeꞌnëꞌ Bichi Be quienëꞌ luꞌu guicho laxtaꞌole con cabëꞌ una Diuzi huenëꞌ quiele dza naꞌte. 39 Pero quele para leꞌezi una Diuzi canaꞌ dza naꞌte, lëscanꞌ quie ja z̃iꞌile zazaꞌ, lëscanꞌ quie ja benꞌ binaca benꞌ Israel, para nutezi benꞌ cuio Diuzi gaca benꞌ gale quienëꞌ.
40 Canaꞌ una Pedro bëꞌnëꞌ leyaquëꞌ consejo rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Ulebigaꞌ tzalaꞌla bihuele tuz̃e yaca benꞌ birzënaga quie Diuzi, benꞌ nebiaguiꞌ.
41 Pues naꞌra zëyaquëꞌ uyezilaꞌadyiꞌjëꞌ gulejëꞌ ca una Pedro. Dza naꞌ, tu dzazi, gule ja tzona mila benëꞌ, bëjëꞌ tuz̃e len yaca apóstol. Naꞌra bëꞌ ja apóstol laoyaquëꞌ. 42 Bipsanjëꞌ inaojëꞌ ca gudyi yaca apóstol leyaquëꞌ. Begaꞌnlëyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ tuzi, bëꞌlëyaquëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ, bedupajëꞌ bz̃uz̃uyaquëꞌ yëta xtila.
Cabëꞌ bë yaca benꞌ unao xneza Jesús taprimero
43 Naꞌra tu rebanzi benꞌ birale cabëꞌ bë ja apóstol yelaꞌ milagro quie Diuzi. 44 Biz̃i begaꞌn benꞌ quie Jesús de acuerdo entre leyaquëꞌ, bëꞌyaquëꞌ laze entre lëjëꞌ yugulu ta de quieyaquëꞌ. Lëzi chi nitaꞌ benꞌ bide dumi quie, 45 naꞌra bëtiꞌyaquëꞌ ta de quieyaquëꞌ bëꞌyaquëꞌ benꞌ bide dumi quie. 46 Tu dza, tu dza, beguꞌudiꞌyaquëꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra, lëscanꞌ luꞌu yuꞌu quie tu tuyaquëꞌ uyoyaquëꞌ yetaoyaquëꞌ. Legazi redaohueyaquëꞌ udaoyaquëꞌ tuz̃e, bz̃uz̃uyaquëꞌ yëta xtila bezaꞌlaꞌadyiꞌjëꞌ Jesús, 47 udapalaꞌnyaquëꞌ Diuzi. Blëꞌë yaca benꞌ yedyi quieyaquëꞌ leyaquëꞌ ben huen. Naꞌra tu dza, tu dza, psere Diuzi nura benꞌ gale quiëꞌ, gaquëꞌ tuz̃e len yaca los demás benꞌ barue quie Diuzi.