28
Cabëꞌ guca bdyin Pablo ga reꞌ tu isla lao Malta
Naꞌra bëꞌ ulandoꞌ bedyindoꞌ ruꞌa isla, bedzelendoꞌ yaca benꞌ nitaꞌ isla. Biz̃i naꞌ unayaquëꞌ nëtoꞌ de que isla naꞌ laona Malta. Caora naꞌ beyëchiꞌlaꞌadyiꞌjëꞌ nëtoꞌ, ulëchijëꞌ tu guiꞌ z̃e bëjëꞌ invitar cueꞌndoꞌ ruꞌa guiꞌ tacuenda yedzeꞌendoꞌ, porque binecueza nisa yo naꞌ beyagandoꞌ. Naꞌra yexiꞌ Pablo ledaoꞌ huaga bidyi ta udyianëꞌn lao guiꞌ. Caora zënëꞌ rudyianëꞌ huaga naꞌ, bero tu bëla snia luꞌu huaga. Bz̃unobaꞌ danꞌ rdzebibaꞌ gatibaꞌ luꞌu guiꞌ. Caora naꞌ udiꞌidyibaꞌ naꞌa Pablo udiꞌinrabaꞌn biguꞌumbaꞌ usambaꞌ nëꞌë. Caora blëꞌë ja benꞌ nitaꞌ naꞌ cabëꞌ guca quie Pablo, naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Seguro naꞌ, benꞌ ni bëtiëꞌ benëꞌ, porque baꞌalaꞌcazi bigutinëꞌ luꞌu nisa ulanëꞌ, reꞌencazi Diuzi gatinëꞌ.
Pero psisi Pablo lëbaꞌ bguinobaꞌ luꞌu guiꞌ. Gabi guca quienëꞌ. Pues yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ begaꞌnyaquëꞌ rbezajëꞌ tzuꞌu nëꞌë gui iguꞌunnëꞌ layu gatinëꞌ. Pero cati ude tiempo blëꞌëyaquëꞌ gabi guca quienëꞌ, naꞌra ptzaꞌjëꞌ pensari quiejëꞌ najëꞌ naca Pablo tu diuzi.
Naꞌra ga bdyinndoꞌ nacan gaꞌalaꞌ ga de layu quie tu benꞌ lao Publio. Naquëꞌ benꞌ rnabëꞌ quie benꞌ nitaꞌ isla Malta. Bënëꞌ invitar nëtoꞌ sulëndoꞌ lëbëꞌ lidyinëꞌ. Lao tzona dza uzundoꞌ lidyinëꞌ con ta bdzioguendoꞌ bëꞌnëꞌn. Naꞌ guca dza naꞌ de xuzi Publio lao belaga danꞌ raca z̃hueꞌnëꞌ. Uyuꞌunëꞌ tala, guquëꞌ pquiecoꞌ. Biz̃i uyo Pablo yeyubinëꞌ lëbëꞌ bdaꞌnëꞌ nëꞌë lëꞌënëꞌ beyacanëꞌ. Biz̃i yaca benꞌ nitaꞌ isla naꞌ, benꞌ raca z̃hueꞌ, caora unezijëꞌ cabëꞌ guca quie xuzi Publio, naꞌra blaꞌjëꞌ ganꞌ nitaꞌndoꞌ beyue Pablo leyaquëꞌ. 10 Quie lenaꞌ legazi bedaohuejëꞌ uzulëndoꞌ lejëꞌ. Lëzi caora bdyin hora ta yezaꞌndoꞌ, bidayaquëꞌ dehuaꞌayaquëꞌ con ta rdzioguendoꞌ.
Ca guca bdyin Pablo ciudad Roma
11 Bëꞌ baode tzona biuꞌ, bedzelendoꞌ tu barco ta uzaꞌ ciudad Alejandría. Bazio tzona biuꞌ begaꞌnnan isla Malta tu ude biuꞌ zaga. Guicho barco naꞌ daꞌ chopa ídolo. Tuna laona Cástor, naꞌ ituna laona Pólux. Caora naꞌ uyuꞌundoꞌ luꞌu barco naꞌ bezaꞌndoꞌ isla Malta 12 bdyinndoꞌ ciudad Siracusa ga begaꞌnndoꞌ tzona dza. 13 Naꞌ uyuꞌundoꞌ luꞌu barco tatula uzaꞌndoꞌ naꞌ bedendoꞌ ruꞌa yu bidyi hasta bdyinndoꞌ ciudad Regio. Beteyu dza tula, uzulao rda tu be bedunꞌ ta zaꞌ zacaꞌ sur. Quie lenaꞌ uzaꞌndoꞌ ziondoꞌ, pero chopa dzazi guca bdyinndoꞌ ciudad Puteoli. Naꞌra ciudad Puteoli berondoꞌ luꞌu barco. 14 Lëyedyi naꞌ bedilandoꞌ chopa tzona benꞌ nao xneza Jesús. Bëjëꞌ invitar nëtoꞌ ta yegaꞌnlëndoꞌ leyaquëꞌ tu xman. Ude beyudyi naꞌ, uzaꞌndoꞌ niꞌandoꞌ ziondoꞌ ciudad Roma. 15 Naꞌra ciudad Roma nitaꞌ ja bichiro benꞌ nao xneza Jesús. Caora beyaquëꞌ baziondoꞌ quiejëꞌ, bidayaquëꞌ delezayaquëꞌ nëtoꞌ tu neza. Balajëꞌ bidajëꞌ hasta ga laona Foro de Apio, ibalajëꞌ bidajëꞌ hasta ga laona Tres Tabernas. Cati blëꞌë Pablo bazëjëꞌ rbezajëꞌ idyinnëꞌ, lega bedaohuenëꞌ gudyinëꞌ Diuzi diuxcaleloꞌ. 16 Naꞌra caora bdyinndoꞌ ciudad Roma, psedyin capitán yaca benꞌ preso lao xanꞌ benꞌ rapa preso, pero bëꞌnëꞌ Pablo lato ga sunëꞌ aparte conlë tu soldado, benꞌ gapa lëbëꞌ.
Pablo naꞌ bdzeꞌnëꞌ diꞌidzaꞌ lao benꞌ Israel, benꞌ nitaꞌ ciudad Roma
17 Baguca tzona dza, guz̃i Pablo yaca benꞌ rnabëꞌ quie benꞌ Israel nitaꞌ ciudad Roma. Naꞌra cati babedupajëꞌ unëꞌ gudyinëꞌ lejëꞌ:
―Bichaꞌ, reꞌendaꞌ iniaꞌ leꞌe bibi tamala biaꞌ contra laguedyiro benꞌ Israel. Lëscanꞌ cala psanlaꞌadyaꞌ costumbre quie xuzixtaꞌoro. Baꞌalaꞌcazi bibi tamala biaꞌ, bëyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ preso ciudad Jerusalén psedyinyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ lao benꞌ rnabëꞌ quie benꞌ romano. 18 Naꞌra ude beyudyi pquëpi yaca benꞌ rnabëꞌ nëꞌëdiꞌ, guꞌunyaquëꞌ yerogaꞌ libre, porque gabi dulaꞌ xquia quiaꞌ de hueyaquëꞌ mandado gatiaꞌ. 19 Pero como yaca benꞌ Israel biguꞌunjëꞌ yerogaꞌ libre, unabaꞌ gaca justicia quiaꞌ lao rey César. Pues cala reꞌendaꞌ gaohuaꞌ yaca benꞌ yedyi quiaꞌ xquia, pero tuz ca reꞌendaꞌ, reꞌendaꞌ gaca justicia. 20 Caora naꞌ baguz̃aꞌ leꞌe, porque reꞌendaꞌ deyubile nëꞌëdiꞌ ta hueꞌliaꞌ leꞌe diꞌidzaꞌ. Pues nun quie rbezaꞌ idyin dza useban Diuzi yugu benꞌ huati, laga ca rbezale leꞌe len yaca los demás benꞌ Israel, lenaꞌ pquioyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ con caden. ―Canaꞌ una Pablo gudyinëꞌ lejëꞌ.
21 Naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Pablo:
―Binelaꞌ guichi quie benꞌ nitaꞌ ciudad Jerusalén. Binenayaquëꞌ nëtoꞌ quie asunto quioꞌ. Lëscanꞌ nu bichiro benꞌ Israel, benꞌ uzaꞌ naꞌ blaꞌ niga, cala nayaquëꞌ nacoꞌ benꞌ mala. 22 Naꞌra reꞌenndoꞌ cuinzoꞌ yëboꞌ nëtoꞌ con cabëꞌ naca pensari quioꞌ, porque duz̃e parte rnayaquëꞌ contra pensari netzaꞌ quioꞌ. ―Canaꞌ unayaquëꞌ gudyijëꞌ Pablo.
23 Canaꞌ guca bzujëꞌ tu dza naꞌ bdyin ja benꞌ zë z̃an yuꞌu ganꞌ zu Pablo naꞌ. Caora bdyin ja benëꞌ naꞌ, uzulaonëꞌ rguixogueꞌnëꞌ leyaquëꞌ con cabëꞌ naca Diuzi benꞌ rnabëꞌra lao yugulute. Canaꞌ zila hasta zadzëꞌ udixogueꞌnëꞌ lejëꞌ con cabëꞌ rna diꞌidzaꞌ bzu Moisés len yaca los demás benꞌ profeta lëꞌë guichi tacuenda inaojëꞌ xneza Jesús. 24 Biz̃i naꞌ ca diꞌidzaꞌ gudyi Pablo leyaquëꞌ, balajëꞌ bzënagajëꞌ gulejëꞌ, pero ibalajëꞌ bigulecazijëꞌ con cabëꞌ unëꞌ gudyinëꞌ lëjëꞌ. 25 Naꞌra como binagaꞌnyaquëꞌ de acuerdo entre lejëꞌ, uzulaojëꞌ redzatzayaquëꞌ. Naꞌra una Pablo gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Biz̃i bigalaꞌadyiꞌle diꞌidzaꞌ li unë Bichi Be quie Diuzi dza naꞌte caora useꞌelëꞌ xuzixtaꞌoro Isaías rëbinëꞌ lëbëꞌ cani:
26 Uyo yeguëdyi benꞌ Israel con cabëꞌ una Diuzi porque unëꞌ de que:
Baꞌalaꞌcazi iseꞌelaꞌ nu benꞌ quixogueꞌ leyaquëꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ, bihue quieyaquëꞌn.
Baꞌalaꞌcazi ilëꞌëyaquëꞌ dyëꞌëdi cabëꞌ naca xnezaꞌ, bitzuꞌuyaquëꞌ pensari inaoyaquëꞌn.
27 Benꞌ zidi gula nacajëꞌ.
Bireꞌenjëꞌ yeyaquëꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ.
Bireꞌenjëꞌ inezijëꞌ cabëꞌ naca xnezaꞌ.
Bireꞌenjëꞌ utzaꞌjëꞌ pensari quiejëꞌ tzuꞌujëꞌ pensari quiaꞌ ta bira inao dulaꞌ xquia quieyaquëꞌ leyaquëꞌ.
Canaꞌ una Bichi Be quie Diuzi dza naꞌte.
28 Naꞌra nernë Pablo rëbinëꞌ lëjëꞌ:
―Ulezëcara nagale dyëꞌëdi, porque ni rniaꞌ leꞌe de que abdyin dza iseꞌelaꞌ Diuzi benꞌ quixogueꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzëꞌ de entre benꞌ binaca benꞌ Israel tacuenda ute uselanëꞌ leyaquëꞌ idyinyaquëꞌ guibá ga zu Diuzi. Lejëꞌ sí, reꞌencazijëꞌ yeyaquëꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ Diuzi. ―Canaꞌ una Pablo gudyinëꞌ lejëꞌ.
29 Naꞌra danꞌ unanëꞌ canaꞌ, legazi uzulaoyaquëꞌ ruejëꞌ huenë de entre leyaquëꞌ bedzatzajëꞌ zeyojëꞌ.
30 Biz̃i Pablo naꞌ uzunëꞌ ichopa iza ciudad Roma rguiz̃onëꞌ quie yuꞌu ga zunëꞌ lao xaꞌnnan. Redaohuenëꞌ nutezi benꞌ rio rayubi lëbëꞌ. 31 Bëꞌyaquëꞌ lato rguixogueꞌnëꞌ benëꞌ naca Diuzi benꞌ rnabëꞌ lao yugolute. Lëscanꞌ bëꞌyaquëꞌ lato rguixogueꞌnëꞌ benëꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ Señor quiero Jesucristo. Nunu bë lëbëꞌ zëdi.
Pues canaꞌ uz̃aca Pablo dza naꞌte. Amén.