4
Psedyinyaquëꞌ Pedro len Juan lao naꞌa benꞌ rnabëꞌ
Naꞌra neruꞌelë Pedro lënëꞌ Juan yaca benëꞌ diꞌidzaꞌ caora bdyin yaca pxuzi, len yaca xanꞌ policía quie idaoꞌ rnabëꞌra, len tu cueꞌ benꞌ Israel nacajëꞌ quie partido saduceo. Rdzaꞌyaquëꞌ Pedro len Juan porque rdayaquëꞌ ruꞌelëyaquëꞌ yaca benëꞌ diꞌidzaꞌ rnayaquëꞌ de que cabëꞌ guca quie Jesús bebannëꞌ nacan prueba huadyin dza yebanrë yaca benꞌ huati. Naꞌra bëyaquëꞌ leyaquëꞌ preso, bdzeꞌyaquëꞌ leyaquëꞌ luꞌu dyiguiba ga begaꞌnyaquëꞌ tu yela porque aodzeꞌ. Lenaꞌ bibëꞌnan lato tzesëyaquëꞌ lao benꞌ rnabëꞌ. Naꞌra benꞌ zë, benꞌ bzënaga quiejëꞌ, guleyaquëꞌ diꞌidzaꞌ quie Diuzi, ptzaꞌyaquëꞌ pensari quieyaquëꞌ. Por lenaꞌ uye benꞌ barale quie Jesús cadu gaꞌyoꞌ mila beꞌmbyu, apartela nigula.
Naꞌ biz̃i beteyu dza tula, bedupa benꞌ rnabëꞌ quie ciudad Jerusalén tacuenda hueyaquëꞌ junta. Bdyinrë yaca benꞌ gula, len benꞌ rnabëꞌ quie idaoꞌ rnabëꞌra, len benꞌ escribas, benꞌ rusëdi diꞌidzaꞌ bzu Moisés lëꞌë guichi. Bdyinrë xanꞌ pxuzi laonëꞌ Anás, len Caifás, len Juan, len Alejandro, lente yugulu diadza quie xanꞌ pxuzi. Naꞌra bëyaquëꞌ mandado tzexiꞌjëꞌ Pedro len Juan ta tzesëjëꞌ laojëꞌ. Caora bazëyaquëꞌ naꞌ, naꞌra una benꞌ rnabëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bi yelaꞌ rnabëꞌ de quiele rdale niga ruele cabëꞌ reꞌenle? ¿Nuz̃i useꞌelaꞌ leꞌe?
Naꞌra du yuꞌu Pedro Bichi Be quie Diuzi, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Leꞌe benꞌ rnabëꞌ quie ciudad Jerusalén, len leꞌe benꞌ gula, chi reꞌenle inezile bi yelaꞌ rnabëꞌ de quiendoꞌ bëndoꞌ tu huen beyuendoꞌ benꞌ neseco niꞌe, 10 chi reꞌenle inandoꞌ leꞌe len lo demás benꞌ Israel, nainandoꞌ de que por yelaꞌ huaca quie Jesucristo, benꞌ yedyi Nazaret, babeyaca benꞌ niga. Lëcazi benꞌ bdaꞌle lëꞌë yaga cruzo, benꞌ pseban Diuzi, lëbëꞌ beyuenëꞌ benꞌ niga. 11 Leꞌe bële ca benꞌ rue huecuaꞌ, benꞌ uruꞌun tzalaꞌla yo lagaꞌ. Naꞌ Jesús naquëꞌ ca quie yo lagaꞌ uruꞌunle tzalaꞌla, pero uz̃iꞌ Diuzi yo lagaꞌ uruꞌunle, bzunëꞌn ga rzulao besu. 12 Pues ni tu benꞌ tula biuseꞌelaꞌ Diuzi ta ute uselanëꞌ raꞌo. Tuzi Jesús naꞌ useꞌelaꞌ Diuzi lao yedyi layu ta ute uselanëꞌ raꞌo yeyoro guibá. ―Canaꞌ una Pedro, rëbinëꞌ benꞌ rnabëꞌ.
13 Naꞌra caora be yaca benꞌ rnabëꞌ ca una Pedro len Juan, blëꞌëyaquëꞌ birdzebijëꞌ, naꞌra tu rebanzijëꞌ porque unezijëꞌ naca Pedro len Juan benꞌ birlëꞌëtica guichi. Pero bezaquejëꞌ naca Pedro len Juan benꞌ quie Jesús. 14 Pero como naꞌ zëlëjëꞌ benꞌ beyueyaquëꞌ, bira ubin benꞌ rnabëꞌ bi inayaquëꞌ contra leyaquëꞌ. 15 Naꞌra bebiojëꞌ Pedro len Juan luꞌu yuꞌu gan nitajëꞌ tacuenda hueꞌyaquëꞌ diꞌidzaꞌ entre lëzijëꞌ bi hueyaquëꞌ quieyaquëꞌ. 16 Naꞌra ruꞌeyaquëꞌ diꞌidzaꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―¿Bi huero? Nacan tali bëyaquëꞌ tu yelaꞌ milagro. Nun quie banezi yugulu benꞌ yedyi cabëꞌ bëyaquëꞌ, bisaqueꞌ yëbiro benꞌ yedyi bibi yelaꞌ milagro nehueyaquëꞌ. 17 Naꞌra ta iyudyi quie asunto ta bira huen zëdi lao benꞌ yedyi, mejorla uzëgadyiro quiejëꞌ de que bireyaꞌalaꞌ inëyaquëꞌ quie Jesús.
18 Naꞌra beyëz̃i yaca benꞌ rnabëꞌ Pedro len Juan tatula, bzëgadyiyaquëꞌ quiejëꞌ de que bireyaꞌalaꞌ inëyaquëꞌ quie Jesús. 19 Caora naꞌ una Pedro len Juan, rëbiyaquëꞌ leyaquëꞌ:
―Reyaꞌalaꞌ huele pensari chi nacaran huen huendoꞌ cabëꞌ reꞌenle, naꞌ bihuendoꞌ cabëꞌ reꞌen Diuzi. 20 Nëtoꞌ bisaqueꞌ usanndoꞌ yëbindoꞌ benëꞌ ca ta blëꞌëndoꞌ ca ta bendoꞌ.
21 Naꞌ bzëgadyi yaca benꞌ rnabëꞌ quieyaquëꞌ tatula. Pero psanyaquëꞌ leyaquëꞌ canaꞌzi, beroyaquëꞌ zeyoyaquëꞌ. Biubinjëꞌ bi huejëꞌ quiejëꞌ, porque danꞌ yugu benꞌ yedyi rueyaquëꞌ Diuzi benꞌ z̃e, danꞌ blëꞌëyaquëꞌ beyaca benꞌ z̃i. 22 Lëbenꞌ naꞌ, benꞌ beyaca niꞌe por yelaꞌ milagro quie Diuzi, mazla chopa galo iza napanëꞌ.
Yaca benꞌ quie Jesús blidzajëꞌ Diuzi unabajëꞌ hueꞌnëꞌ leyaquëꞌ fuerza valor
23 Naꞌra psan yaca benꞌ rnabëꞌ lejëꞌ, uz̃iꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ ga nitaꞌ los demazara benꞌ quie Jesús, bëꞌleyaquëꞌ leyaquëꞌ diꞌidzaꞌ bicara danꞌ gudyi yaca xanꞌ pxuzi len yaca benꞌ gula. 24 Ude beyudyi beyaquëꞌ ca una Pedro len Juan, caora naꞌ yuguluyaquëꞌ blidzayaquëꞌ Diuzi rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Xuzindoꞌ Diuzi, luëꞌ bëloꞌ guibá, baoꞌ dyila yu, baoꞌ nisadaoꞌ lente yugulu ta de luꞌuna. 25 Luëꞌ conlë Bichi Be quioꞌ, baoꞌ mandado bzu rey David diꞌidzaꞌ quioꞌ lëꞌë guichi laꞌiya ga rnën caniga:
¿Bixquienꞌ raca dila lao yedyi layu?
¿Bixquienꞌ racajëꞌ pensari bizinaquezi?
26 Abedupa ja benꞌ rnabëꞌ quieyaquëꞌ tacuenda huejëꞌ contra Diuzi len z̃iꞌinëꞌ, benꞌ naca Cristo.
27 Canaꞌ una rey David dza naꞌ:
―Naꞌra bablëꞌëndoꞌ nacan tabala yedyi ni bë rey Herodes, len Poncio Pilato, len benꞌ Israel, len benꞌ yedyi tula tuz̃e contra z̃iꞌiloꞌ Jesús, benꞌ laꞌiya quioꞌ. 28 Pero bëyaquëꞌ cabëꞌ mandado baoꞌ dza naꞌte gaca quieyaquëꞌ. 29 Naꞌra, Xuzindoꞌ Diuzi, unaꞌ como reꞌenyaquëꞌ utzebiyaquëꞌ nëtoꞌ. Gucalë nëtoꞌ como nacandoꞌ benꞌ quioꞌ cuenda bidzebindoꞌ yeyondoꞌ tzetixogueꞌndoꞌ benëꞌ diꞌidzaꞌ quioꞌ. 30 Uquichoꞌ naꞌaloꞌ yeyueloꞌ yaca benꞌ raca z̃hueꞌ. Uquichoꞌ naꞌaloꞌ ta gaca yelaꞌ huaca quioꞌ lao naꞌa z̃iꞌiloꞌ Jesús, benꞌ laꞌiya quioꞌ. ―Canaꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Diuzi.
31 Caora beyudyi bëꞌlëyaquëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ, naꞌra bzisin ganꞌ beguꞌudiꞌyaquëꞌ. Du yuꞌuyaquëꞌ Bichi Be quie Diuzi, birdzebijëꞌ quixogueꞌjëꞌ benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi.
Con bitezi ta de quie benꞌ quie Jesús, guquen quie entre yugujëꞌ
32 Naꞌra yaca benꞌ zë, benꞌ nao xneza Jesús, guca pensari quiejëꞌ yugutejëꞌ tuzi. Entre leyaquëꞌ, yugulu ta de quieyaquëꞌ, gucan para quie yugutejëꞌ. 33 Naꞌra yaca apóstol bipsanyaquëꞌ quixogueꞌyaquëꞌ benëꞌ cabëꞌ guca quie xaꞌnro Jesús caora gutinëꞌ bebannëꞌ. Pero xtiꞌidzaꞌjëꞌ biꞌan fuerza valor, porque Diuzi gucalënëꞌ leyaquëꞌ. 34 Lëscanꞌ entre leyaquëꞌ, ni tu gabi bdziogueyaquëꞌ, como danꞌ yugo benꞌ de quie, chi yuꞌu, chi layu, bëtiꞌyaquëꞌn la hora rdzioguejëꞌ dumi, 35 naꞌ uz̃iꞌjëꞌn bëꞌjëꞌn apóstol. Naꞌra bë apóstol mandado ta udisiyaquëꞌ dumi quie tu tuyaquëꞌ con nu benꞌ bide quie. 36 Naꞌ ladoyaquëꞌ uzu tu benꞌ naca familia quie xuzixtaꞌoro Leví laonëꞌ José. Lao isla Chipre gologuëꞌ. Uxuba ja apóstol laonëꞌ Bernabé, ta inaro xtiꞌidzaꞌro: Benꞌ huen, benꞌ z̃elaꞌadyiꞌ. 37 Lëbenꞌ naꞌ bëtiꞌnëꞌ layu quienëꞌ bëꞌnëꞌ apóstol dumi quien.