DIꞌIDZAꞌ BZU SAN PABLO APÓSTOL LËꞌË GUICHI, USEꞌELAꞌNËꞌN LAO CIUDAD COLOSAS
1
Rugapa Pablo yaca benꞌ nitaꞌ ciudad Colosas diuz̃i
Nëꞌëdiꞌ, Pablo, bdëꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ cabëꞌ reꞌennëꞌ gaca tacuenda tzaꞌ tzetixoguiꞌa benëꞌ diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Jesucristo. Nëꞌëdiꞌliaꞌ benꞌ bichiro Timoteo, bëndoꞌ guichi ni, useꞌelaꞌndoꞌn laole ciudad Colosas. Banacarële benꞌ quie Diuzi danꞌ banuerële Cristo Jesús tuz̃e. Rnabandoꞌ huelaꞌiya Xuziro Diuzi leꞌe cuëchinëꞌ chizi luꞌu guicho laxtaꞌole.
Rulidza Pablo Diuzi ta gacalënëꞌ yaca benꞌ nao xneza Cristo
Yugu dza rëbicazindoꞌ Diuzi diuxcaleloꞌ tanun quiele caora rulidzandoꞌ Diuzi, benꞌ naca Xuzi Jesucristo. Naca Jesucristo benꞌ belaora quiero. Bagudyi benëꞌ nëtoꞌ cabëꞌ ruele rzudyiꞌilële Cristo, nadyëꞌële yaca benꞌ rue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Canaꞌ naca quiele nun quie danꞌ rbezale gun Diuzi leꞌe tu tadyaꞌatzegue pcaꞌnnëꞌ quiele guibá. Aonezile canaꞌ bë Diuzi quiele danꞌ babële cuenda quie diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi dza naꞌ. Ca naca diꞌidzaꞌ quie Diuzi babele zio rz̃enan, lëdiꞌidzaꞌ naꞌ barue quie yaca benꞌ zë, naꞌ betzaꞌyaquëꞌ pensari quieyaquëꞌ, barnaoyaquëꞌ xneza Cristo. Canaꞌ baraca duz̃e yedyi layu. Lëzi leꞌe, canaꞌ raca quiele desde dza bele ca nadyëꞌë Diuzi benëꞌ, gucabëꞌle nacan tali. Lëzi canaꞌ psëdi Epafras leꞌe. Nacarë Epafras benꞌ rue dyin quie Diuzi. Nadyëꞌëndoꞌnëꞌ. Naquëꞌ benꞌ rue dyin quie Cristo conlë leꞌe du guicho du laꞌadyiꞌnëꞌ. Lëbëꞌ bidëꞌ bedetixogueꞌnëꞌ nëtoꞌ cabëꞌ ruele nadyëꞌële benëꞌ cabëꞌ nadyëꞌë Cristo benëꞌ.
Quie lenaꞌ binusandoꞌ rulidzandoꞌ Diuzi por leꞌe desde dza naꞌ cati bendoꞌ ca ruele nedyëꞌële yaca benꞌ nao xneza Cristo. Binusandoꞌ rnabandoꞌ lao Diuzi ta uzioñeꞌenëꞌ leꞌe cabëꞌ reꞌennëꞌ huele, len cabëꞌ reꞌennëꞌ tzuꞌule pensari quienëꞌ, len cabëꞌ reꞌennëꞌ inezile bi rue Bichi Be quienëꞌ racalënëꞌ raꞌo. 10 Canaꞌ rulidzandoꞌ Diuzi tacuenda tale cabëꞌ reyaꞌalaꞌ ta benꞌ nao xneza Cristo ta yedaohuenëꞌ yugulu ca ruele. Lëscanꞌ rulidzandoꞌ Diuzi tacuenda huele dyin quie Diuzi dyëꞌëdi yugu ca reꞌennëꞌ, lëscanꞌ ta inezirale quie Diuzi cabëꞌ rnabëꞌnëꞌ raꞌo. 11 Rnabandoꞌ lao Diuzi gunnëꞌ fuerza valor quiele tacuenda huele gan bitiꞌtezi gaca quiele biyedzebile yedaohuele biyeyatile, naꞌ dyëꞌëdi yedaohuele du usela Diuzi leꞌe. 12 Reyaꞌalaꞌ yëbile Xuziro Diuzi diuxcaleloꞌ, danꞌ banuetenëꞌ raꞌo puesto ta tzuꞌuro ga naca xniꞌ yeziꞌro tu ta pcaꞌn Diuzi para raꞌo, benꞌ naca cuenda quienëꞌ. 13 Aolio Diuzi leꞌe, bira nacale cuenda ta inabëꞌ xanꞌ taxiꞌibiꞌ leꞌe. Banue Diuzi leꞌe cuenda inabëꞌ z̃iꞌinëꞌ leꞌe. Nadyëꞌë Diuzi z̃iꞌinëꞌ. 14 Lëbëꞌ gutinëꞌ lëꞌë yaga cruzo ta yez̃i dulaꞌ xquia quiero gataꞌ yelaꞌ neban quiero tuzioli.
Tanun quie yelaꞌ guti quie Cristo nacalëro Diuzi tuz̃e
15 Cabëꞌ naca quie Cristo, benꞌ saqueꞌ ilëꞌëro, cabëꞌ naꞌ naca quie Diuzi, benꞌ bisaqueꞌ ilëꞌëro. Naca Cristo lao Diuzi ca quie tu z̃iꞌinëꞌ nëro. Nacarëꞌ belaora lao yugulu ta bë Diuzi. 16 Lao naꞌa Cristo bë Diuzi yugulute, laꞌacazi ta dyia guibá, laꞌacazi ta zu lao yedyi layu, laꞌacazi ta saqueꞌ ilëꞌëro, laꞌacazi ta bisaqueꞌ ilëꞌëro, laꞌacazi yaca benꞌ nitaꞌ guibá, yaca benꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quie. Lao naꞌa Cristo bë Diuzi yugulute, naꞌ begaꞌnnan quienëꞌ. 17 Tu binecueꞌ yedyi layu bazucazi Cristo. Yugulu ta de lao yedyi layu nacan laꞌadyiꞌnaꞌanëꞌ. 18 Naca yaca benꞌ nao xneza Cristo ca quie tuzi cuerpo. Naca Cristo ca quie guicho cuerpo naꞌ. Naꞌ raꞌo nacaro ca quie cuerpo quienëꞌ. Tanëro beban Cristo. Quie lenaꞌ naquëꞌ benꞌ belaora lao yugulute. Ganura benꞌ belao zu como ca lëbëꞌ. 19 Cani nacan, como danꞌ cabëꞌ naca Diuzi, cabëꞌ naꞌ naca Cristo. 20 Tanun quie danꞌ guti Cristo lëꞌë yaga cruzo ulato ren quienëꞌ, quie lenaꞌ pcaꞌntzaꞌo Diuzi yaca benëꞌ, laꞌacazi benꞌ zu yedyi layu, laꞌacazi benꞌ zu guibá.
21 Dza naꞌ gucale benꞌ binuebëꞌ Diuzi, benꞌ rudie Diuzi tanun quie danꞌ bële tamedian. Pero naꞌa bapcaꞌntzaꞌo Diuzi leꞌe 22 tanun quie danꞌ guti Cristo lëꞌë yaga cruzo. Canaꞌ bë Cristo tacuenda naꞌ nayërile lao Diuzi, bibi dulaꞌ quiele de ta usedyinnëꞌ leꞌe lao Diuzi. 23 Quie lenaꞌ reyaꞌalaꞌ inaorale dyëꞌëdi hue quiele quie Cristo. Biusanle uzalale biyebigaꞌle. Reyaꞌalaꞌ cuezale yeziꞌ Diuzi leꞌe ca rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi. Lëdiꞌidzaꞌ naꞌ rguixogueꞌro duz̃e yedyi layu. Ca naca nëꞌëdiꞌ, nacaꞌ benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi.
Bdëꞌ Diuzi Pablo ta usëdinëꞌ yaca benꞌ nao xneza Cristo
24 Redaohuedaꞌ sacaziꞌa ta gacaliaꞌ leꞌe como danꞌ canaꞌ nacaliaꞌ Cristo tuz̃e con cabëꞌ guca quienëꞌ uz̃acaziꞌnëꞌ ta gacalënëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ, benꞌ naca ca quie cuerpo quienëꞌ. 25 Bdëꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ ta usëdiaꞌ yaca benꞌ rue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Canaꞌ reꞌendaꞌ gacaliaꞌ quixoguiꞌa leꞌe yugulu con cabëꞌ rguixogueꞌ diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi. 26 Lenaꞌ rdaꞌa ruzioñeꞌedaꞌ benꞌ nao xneza Cristo con cabëꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, pero tu ta biunezi yaca benꞌ unitaꞌ tiempote ruzioñeꞌedaꞌyaquëꞌ naꞌa. Azio zë iza de diꞌidzaꞌ nucachiꞌ Diuzi, pero naꞌtera bzioñeꞌe Diuzi yaca benꞌ nao xneza Cristo cabëꞌ rguixogueꞌ diꞌidzaꞌ nucachiꞌnëꞌ. 27 Canaꞌ reꞌen Diuzi uzioñeꞌenëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ cabëꞌ rguixogueꞌ diꞌidzaꞌ nagachiꞌ quienëꞌ, danꞌ diꞌidzaꞌ dyaꞌa nacan ta hue quieyaquëꞌ yaca benꞌ binaca benꞌ Israel. Pues rguixogueꞌ diꞌidzaꞌ nagachiꞌ quie Diuzi cani: Zu Cristo luꞌu guicho laxtaꞌole. Lëbëꞌ rbezale yeguidëꞌ yeziꞌnëꞌ leꞌe yeyole guibá ga naca yeniꞌ quienëꞌ.
28 Nëtoꞌ rguixogueꞌndoꞌ quie Cristo. Rnëyuendoꞌ rusëdindoꞌ benëꞌ du guicho du laꞌadyiꞌndoꞌ tacuenda usedyinndoꞌ yaca benëꞌ lao Diuzi gacayaquëꞌ benꞌ laxtaꞌo yëri nun quie nacalëyaquëꞌ Cristo tuz̃e. 29 Quie lenaꞌ ruaꞌ dyin quie Diuzi du guicho du laꞌadyaꞌ conlë fuerza valor run Cristo nëꞌëdiꞌ.