DIꞌIDZAꞌ BZU SAN PABLO APÓSTOL LËꞌË GUICHI, USEꞌELAꞌNËꞌN LAO CIUDAD EFESO
1
Useꞌelaꞌ Pablo guichi ni lao yaca benꞌ nao xneza Jesús, yaca benꞌ nitaꞌ ciudad Efeso
Nëꞌëdiꞌ, Pablo, bdëꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ según ca reꞌennëꞌ huenëꞌ useꞌelaꞌnëꞌ nëꞌëdiꞌ lao naꞌa z̃iꞌinëꞌ Jesucristo. Biaꞌ guichi ni useꞌelaꞌn lao leꞌe benꞌ nitaꞌ ciudad Efeso. Nacale benꞌ quie Diuzi. Nacale benꞌ nao xneza Cristo Jesús. Rulidzaꞌ Diuzi lënëꞌ z̃iꞌinëꞌ Jesucristo ta huelaꞌiya Jesucristo leꞌe cuëchiyaquëꞌ chizi luꞌu guicho laxtaꞌole.
Tazëla babëlaꞌiya Diuzi raꞌo ta biyeyudyi yedu quie
Reyaꞌalaꞌ huero Diuzi benꞌ z̃e, benꞌ naca xuzi Señor quiero Jesucristo. Lao naꞌa Cristo tazëla babëlaꞌiyanëꞌ raꞌo ta biyeyudyi yedu quië cuenda naꞌ yedyinro guibá. Tu binecueꞌ yedyi layu ulio Diuzi raꞌo lao naꞌa Cristo ta gacaro benꞌ quienëꞌ. Lëscanꞌ ulionëꞌ raꞌo ta yez̃i dulaꞌ xquia quiero, naꞌ yeyëri guicho laxtaꞌoro lao Diuzi. Azio zë iza una Diuzi yeziꞌnëꞌ raꞌo iyacaro como ca z̃iꞌinëꞌ nun quie nedyëꞌënëꞌ raꞌo lao naꞌa Jesucristo. Canaꞌ bënëꞌ de acuerdo con ca reꞌennëꞌ huenëꞌ quiero. Quie lenaꞌ huero Diuzi benꞌ z̃e gaparonëꞌ balaꞌana como danꞌ naquëꞌ benꞌ z̃e, benꞌ balaꞌana quiero. Huero Diuzi benꞌ z̃e como danꞌ zëla bëlaꞌiyanëꞌ raꞌo tanun quie nuelëro z̃iꞌinëꞌ tuz̃e. Lega nedyëꞌë Diuzi z̃iꞌinëꞌ. Tanto nedyëꞌë Diuzi raꞌo, apte pselanëꞌ raꞌo quie dulaꞌ xquia quiero tanun quie guti z̃iꞌinëꞌ lëꞌë yaga cruzo para raꞌo, canaꞌ uz̃iꞌz̃enëꞌ quiero. Taz̃e babluꞌe Diuzi nedyëꞌënëꞌ raꞌo babzioñeꞌenëꞌ raꞌo ca naca pensari quiëꞌ. Naꞌtera babzioñeꞌenëꞌ raꞌo tu ta binezi benëꞌ tiempote. Bzioñeꞌenëꞌ raꞌo ca unanëꞌ huenëꞌ iseꞌelëꞌ Cristo. 10 Según cabëꞌ una Diuzi huenëꞌ cati idyin hora tu dza zazaꞌra, yetupanëꞌ yugulu ta dyia guibá, len yugulu ta de lao yedyi layu, ta ucaꞌnnëꞌn lao ladyinaꞌa Cristo.
11 Tanun quie nuelëro Cristo tuz̃e, canaꞌ ulio Diuzi raꞌo dza naꞌte tacuenda gunnëꞌ raꞌo ca ta reꞌennëꞌ gunnëꞌ raꞌo. Canaꞌ gaca quiero cabëꞌ pensari bë Diuzi huenëꞌ quiero dza naꞌte, porque puro ta nacarë tahuen hue Diuzi. 12 Naꞌra nëtoꞌ, benꞌ nëro, benꞌ nao xneza Cristo, guca quiendoꞌ canaꞌ tacuenda huendoꞌ Diuzi benꞌ z̃e gapandoꞌnëꞌ balaꞌana nun quie naquëꞌ benꞌ huen gula. 13 Pero lëscanꞌ leꞌe, cati babele quie diꞌidzaꞌ li quie Diuzi, cati babele cabëꞌ hue Diuzi reꞌennëꞌ gunnëꞌ raꞌo yelaꞌ neban tuzioli, naꞌtera barnaole leꞌe Cristo, anacalëlenëꞌ tuz̃e. Por nun quie bayuꞌu guicho laxtaꞌole Bichi Be que Diuzi, lenaꞌ ruluꞌen banacale benꞌ quie Diuzi. Canaꞌ bë Diuzi según ca unëꞌ huenëꞌ quie Bichi Be quienëꞌ dza naꞌte. 14 Como danꞌ bayuꞌuro Bichi Be quie Diuzi, lenaꞌ barz̃elaꞌadyiꞌro gun Diuzi raꞌo yugulu cabëꞌ ta unëꞌ gunnëꞌ raꞌo cati yedyinro guibá nacaro libre. Caora naꞌ yëbiro Diuzi: “Diuxcaleloꞌ nacoꞌ benꞌ z̃e quiendoꞌ.”
Rnaba Pablo lao Diuzi ta uzioñeꞌenëꞌ yaca benꞌ nao xneza Cristo
15-16 Quie lenaꞌ birusanaꞌ rulidzaꞌ Diuzi rëpaꞌnëꞌ diuxcaleloꞌ nun quiele como danꞌ babedaꞌ dyëꞌëdi barnaole xneza xaꞌnro Jesús, dyëꞌëdi idyëꞌële laguedyile, benꞌ quie Diuzi. 17 Rulidzaꞌ Xuziro Diuzi, benꞌ de yelaꞌ huaca quie, ta gacalënëꞌ leꞌe tzioñeꞌele dyëꞌëdi ca naca pensari quienëꞌ, lëscanꞌ ta uzioñeꞌenëꞌ leꞌe cabëꞌ bë Cristo, bidanëꞌ bënëꞌ ca mandado bë Diuzi lëbëꞌ dza naꞌte. 18 Lëscanꞌ rulidzaꞌ Diuzi ta useniꞌnëꞌ guicho laxtaꞌole cuenda inezile dyëꞌëdi ca naca yelaꞌ rbeza quiero yeziꞌ Diuzi raꞌo yedyinro guibá, raꞌo benꞌ ulio Diuzi dza naꞌte. Lëscanꞌ rulidzaꞌ Diuzi ta tzioñeꞌele dyëꞌëdi cabëꞌ tadyaꞌa gula gaca quiero yedyinro guibá gun Diuzi raꞌo yelaꞌ neban quiero tuzioli, raꞌo benꞌ quienëꞌ. 19 Lëscanꞌ rulidzaꞌ Diuzi ta tzioñeꞌele quie Diuzi de yelaꞌ rnabëꞌtzegue quienëꞌ, birdzioguenëꞌ yelaꞌ rnabëꞌ ta gacalënëꞌ raꞌo, benꞌ quienëꞌ. Bluꞌe Diuzi de yelaꞌ rnabëꞌtzegue quienëꞌ 20 cati psebannëꞌ Cristo beroguëꞌ ga redyin benꞌ huati, bënëꞌ mandado cueꞌnëꞌ zaquëꞌ yebë ga reꞌnëꞌ guibá. 21 Bë Diuzi nombrar Cristo benꞌ rnabëꞌra lao yugulu benꞌ napa yelaꞌ rnabëꞌ, laꞌacazi benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, laꞌacazi benꞌ nitaꞌ guibá, laꞌacazi benꞌ nitaꞌ naꞌa, laꞌacazi benꞌ zazaꞌra. 22 Pcaꞌn Diuzi lao naꞌa Cristo yugulu ta de lao yedyi layu len yugulu ta de guibá. Lëscanꞌ bënëꞌ nombrar lëbëꞌ benꞌ rnabëꞌra lao yugulu benꞌ nao xnezëꞌ. 23 Nacaro raꞌo, benꞌ nao xneza Cristo, tu cueꞌro benꞌ nuelë Cristo tuz̃e. Con Cristo nayaꞌaro tu cueꞌro. Naca Cristo benꞌ rnabëꞌ lao yugulutero.