3
Bë Diuzi nombrar Pablo ta tzetixogueꞌnëꞌ benꞌ binaca benꞌ Israel xtiꞌidzëꞌ
Quie lenaꞌ nëꞌëdiꞌ, Pablo, nacaꞌ preso diaꞌ luꞌu dyiguiba nun quie rdzaꞌ ja benëꞌ rguixoguiꞌa xtiꞌidzaꞌ Cristo Jesús. Biraxejëꞌ reꞌendaꞌ gaca huen quiele leꞌe, benꞌ binaca benꞌ Israel. Nuz̃elaꞌadyaꞌ banezile cabëꞌ ta ulio Diuzi nëꞌëdiꞌ ta quixoguiꞌa leꞌe quie xtiꞌidzëꞌ como danꞌ reꞌennëꞌ yedyinle guibá. Lëscanꞌ babzioñeꞌe Diuzi nëꞌëdiꞌ cabëꞌ unanëꞌ dza naꞌte huenëꞌ quiele. Bibzioñeꞌenëꞌ benꞌ tula. Naꞌtera bzioñeꞌenëꞌ nëꞌëdiꞌ quie pensari quiëꞌ. Lëpensari quie Diuzi babzuaꞌ lëꞌë guichi ni tu chopa. Caora bablabale quie diꞌidzaꞌ bzuaꞌ lëꞌë guichi ni, naꞌtera inezcazile de que nezdaꞌ cabëꞌ una Cristo huenëꞌ quiele dza naꞌte. Bibzioñeꞌe Diuzi yaca benꞌ unitaꞌ tiempote cabëꞌ unanëꞌ huenëꞌ quiele. Pero naꞌa sí, lao naꞌa Bichi Be quienëꞌ, babzioñeꞌe Diuzi yaca apóstol quienëꞌ len yaca los demás benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ, yaca benꞌ naca laꞌiya. Cani naca ca una Diuzi dza naꞌte: Chi hue quiele leꞌe benꞌ binaca benꞌ Israel xtiꞌidzaꞌ Diuzi, naꞌtera huelaꞌiya Diuzi leꞌe, gunnëꞌ leꞌe yelaꞌ neban tuzioli lëbizi ca huelaꞌiya Diuzi nëtoꞌ benꞌ Israel, gunnëꞌ nëtoꞌ yelaꞌ neban tuzioli. Lëscanꞌ quie lenaꞌ, nacarële benꞌ nuelë Cristo tuz̃e cabëꞌ nëtoꞌ. Gun Diuzi leꞌe baneza ta de guibá cabëꞌ diꞌidzaꞌ begaꞌnlë Diuzi nëtoꞌ benꞌ Israel dza naꞌte por nun quie Cristo Jesús.
Laꞌacazi bibi zacaꞌ ta huaꞌ dyin quie Diuzi, bënëꞌ nombrar nëꞌëdiꞌ ta tzaꞌa tzetixoguiꞌa yaca benëꞌ xtiꞌidzëꞌ cabëꞌ unanëꞌ huenëꞌ dza naꞌte ta gacalënëꞌ benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu. Yelaꞌ rnabëꞌ quienëꞌ bënëꞌ nombrar nëꞌëdiꞌ. Laꞌacazi ni lëꞌëtiꞌzi bibi zacaꞌ ta huaꞌ dyin quie Diuzi cabëꞌ zacaꞌra los demás benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ, dechanꞌ ulio Diuzi nëꞌëdiꞌ, bënëꞌ cule, useꞌelëꞌ nëꞌëdiꞌ tzetixoguiꞌa benꞌ binaca benꞌ Israel ca naca quie Cristo, naquëꞌ benꞌ z̃e, biyeyudyi yedu tahuen huenëꞌ quiero. Naꞌ bë Diuzi nëꞌëdiꞌ mandado yexiꞌidzeꞌnaꞌ yugulu benëꞌ ca naca quie pensari quienëꞌ cabëꞌ unanëꞌ huenëꞌ tiempo gula ta gacalënëꞌ benꞌ binaca benꞌ Israel. Desde dza naꞌte nunu benꞌ gula nezi ca naca quie pensari quiëꞌ ca huenëꞌ quie benꞌ binaca benꞌ Israel. Canaꞌ naca pensari quie Diuzi, naquëꞌ benꞌ raca rue yugulute. 10 Canaꞌ bë Diuzi bënëꞌ iyaca tuz̃ezi benꞌ rue quie quienëꞌ, benꞌ Israel len benꞌ binaca benꞌ Israel, cuenda ilëꞌë yaca benꞌ rnabëꞌ zu guibá naca Diuzi benꞌ nayoñeꞌe yugulute. 11 Canaꞌ bë Diuzi, bënëꞌ según ca unanëꞌ huenëꞌ quiero desde tiempo dza naꞌte. Nun quie lenaꞌ useꞌelëꞌ z̃iꞌinëꞌ Jesucristo, benꞌ naca xaꞌnro. Conlë lëbëꞌ uyaꞌlao bëyaquëꞌ ca reꞌen Diuzi gaca. 12 Tanun quie nuelëro Cristo tuz̃e, canaꞌ de lato hueꞌlëro Diuzi diꞌidzaꞌ cabëꞌ ruꞌelëro xuzi z̃naꞌro diꞌidzaꞌ. Biidzebiro bigaquero huadzaꞌ Diuzi raꞌo. Canaꞌ naca quiero danꞌ barue quiero quie z̃iꞌinëꞌ. 13 Bidëbile ta raca quiaꞌ niga. Uzule pensari dyëꞌëdi, como danꞌ por nun quie ta gaca huen quiele diaꞌ ni redzagalaohuaꞌ.
Taz̃e nedyëꞌë Cristo raꞌo
14 Tanto bë Diuzi tadyaꞌa quiero, redaohuedaꞌ rguitzu z̃ibaꞌ laohuëꞌ naquëꞌ Xuzi Señor quiero Jesucristo. 15 Lëscanꞌ naquëꞌ Diuzi Xuzi yuguluro, laꞌacazi bazuro guibá, laꞌacazi nenitaꞌro lao yedyi layu. 16 Rulidzaꞌ Diuzi udzeꞌnëꞌ fuerza valor luꞌu guicho laxtaꞌole gacalë Bichi Be quienëꞌ leꞌe. Birdziogue Diuzi fuerza valor quienëꞌ gacalënëꞌ leꞌe. 17-18 Canaꞌ rulidzaꞌ Diuzi cuenda bayuꞌule pensari quie Cristo luꞌu guicho laxtaꞌole, naꞌ inabëꞌn leꞌe dyëꞌëdi. Lëscanꞌ rulidzaꞌ Diuzi ta gacalënëꞌ leꞌe ta inezile taz̃e nedyëꞌë Cristo leꞌe. Canaꞌ reyaꞌalaꞌ inezile cuenda tzioñeꞌele leꞌe, len yaca los demás benꞌ nao xneza Cristo, de que biyeyudyi yedu quie yelaꞌ nedyëꞌë quie Cristo para raꞌo. 19 Rulidzaꞌ Diuzi tacuenda gacalënëꞌ leꞌe tzioñeꞌele ca naca quie yelaꞌ nedyëꞌë quie Cristo para raꞌo, laꞌacazi bisaqueꞌ tzioñeꞌelen delu derëꞌ. Canaꞌ rulidzaꞌ Diuzi cuenda hueꞌle lato inabëꞌ Diuzi leꞌe con ga zuzële du dza du yela.
20 Naꞌra reyaꞌalaꞌ ulidzaro Diuzi danꞌ naquëꞌ benꞌ z̃e. De yelaꞌ rnabëꞌ quienëꞌ ta huenëꞌ yugulute. Taz̃era de hue Diuzi quiero cabëꞌ ta inabaronëꞌ huenëꞌ. Taz̃era de hue Diuzi quiero cabëꞌ ta racaro pensari huenëꞌ. Conlë raꞌo ruelë Diuzi yelaꞌ huaca quienëꞌ. 21 Naca Diuzi benꞌ z̃e. Reyaꞌalaꞌ ulidza yugulu benꞌ nao xnezëꞌ lëbëꞌ. Reyaꞌalaꞌ ulidza yugulu benꞌ rue quie z̃iꞌinëꞌ Cristo Jesús lëbëꞌ. Canaꞌ reyaꞌalaꞌ gaca quienëꞌ tuzioli. Amén.