12
Reyaꞌalaꞌ inaoro xneza Cristo du guicho du laꞌadyiꞌro
Quie lenaꞌ como nitaꞌ benꞌ zë gula, benꞌ babluꞌe raꞌo cabëꞌ uzudyiꞌilëjëꞌ Diuzi dza naꞌ, reyaꞌalaꞌ usanlaꞌadyiꞌro yugu ta rudzun raꞌo inaoro xneza Cristo. Lëscanꞌ reyaꞌalaꞌ usanlaꞌadyiꞌro bira huero tamala cabëꞌ nequionan raꞌo bireꞌennan huero tahuen. Reyaꞌalaꞌ inaoro xneza Cristo du guicho du laꞌadyiꞌro, biyeyatiro huero ca udixu Diuzi quiero huero. Reyaꞌalaꞌ huero cuenda cabëꞌ reꞌen Jesús huero. Naca Jesús benꞌ naca ejemplo belaotera quiero cabëꞌ reyaꞌalaꞌhuero sudyiꞌilëro Diuzi. Ganura zu benꞌ uzudyiꞌilë Diuzi ca lëbëꞌ. Bibdëbinëꞌ nacan yelaꞌ stuꞌ quie benꞌ gati lëꞌë yaga cruzo. Uzuëꞌ dispuesto bedzagalaonëꞌ gutinëꞌ lëꞌë yaga cruzo, como danꞌ nezinëꞌ caora cati beyudyi bedzagalaonëꞌ, huapalaꞌn Diuzi lëbëꞌ tzequeꞌnëꞌ zaquëꞌ yebë ga reꞌ Diuzi guibá.
Reyaꞌalaꞌ huele pensari cabëꞌ bë Jesús uzuenëꞌ cabëꞌ tamala psacayudyi benꞌ mala lëbëꞌ. Lenaꞌ gacalën leꞌe ta biyehuëdile biyeyatile inaole xnezëꞌ. Pues leꞌe, nica guti ja benëꞌ leꞌe nun quie rnaole xneza Cristo. Nica guti ja benëꞌ leꞌe nun quie bira reꞌenle huele tamala cabëꞌ lëjëꞌ. ¿Quele agulaꞌadyiꞌle cabëꞌ rnëyue Diuzi leꞌe nacale ca z̃iꞌinëꞌ? Lenaꞌ rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi caniga:
Z̃iꞌinaꞌ, bihuele pensari chi bibi zacaꞌn caora cati rdila Diuzi luëꞌ.
Biyeyatile caora cati hue Diuzi luëꞌ castigo.
Porque rdila Diuzi nu benꞌ nedyëꞌënëꞌ, rdila Diuzi yugu benꞌ naca z̃iꞌinëꞌ, huenëꞌ lëjëꞌ castigo cati biralejëꞌ quienëꞌ.
Canaꞌ una Diuzi dza naꞌ. Naꞌra rniaꞌ leꞌe biidzaꞌle bëꞌ rue Diuzi leꞌe castigo cati biralele quienëꞌ, como danꞌ ca z̃iꞌinëꞌ ruelënëꞌ leꞌe. ¿Binezile bizu xcuidiꞌ birue xuzibiꞌ lëbiꞌ castigo cati biralebiꞌ quienëꞌ? Pero chi birdila Diuzi leꞌe cabëꞌ rdila Diuzi yugu benꞌ naca z̃iꞌinëꞌ, lenaꞌ uluꞌen nacale ca quie xcuidiꞌ tu yo, binezibiꞌ nu naca xuzibiꞌ. Cati nenacaro xcuidiꞌ, caora naꞌ udila xuziro raꞌo gulero quienëꞌ udaparonëꞌ balaꞌana. Quie lenaꞌ, ¿quele rnabëꞌran quiero galero cabëꞌ na Xuziro Diuzi zu guibá cuenda gataꞌ yelaꞌ neban quiero tuzioli? 10 Cati bigulero quie xuziro dza naꞌ, udilanëꞌ raꞌo según ca guquenëꞌ nacan huen quiero, pero tuzi dza nenacaro xcuidiꞌ udilanëꞌ raꞌo. Pero Diuzi rdilanëꞌ raꞌo cati biralero quienëꞌ yugu dza rdaro lao yedyi layu cuenda tali gaca huen quiero, gacaro benꞌ laꞌiya ca naquëꞌ benꞌ laꞌiya. 11 Tali naꞌ bisuro gusto cati racaro castigo, raquero ziꞌ ca nacan. Pero ude beyudyi gucaro castigo, chi tali aoyoñeꞌero, bira huero cabëꞌ tamala bëro. Lenaꞌ gacalën raꞌo huero puro ta yuꞌu niꞌa xnezi suro gusto.
Nacan z̃udyi chuꞌunro tzalaꞌla cabëꞌ rna Diuzi raꞌo
12 Quie lenaꞌ biyehuëdile huele fuerza niꞌa naꞌale. 13 Huele lucha ta unaole neza li quie Cristo. Canaꞌ yeziꞌ fuerza niꞌa naꞌale tale dyëꞌëdi.
14 Huele bala ta sulële yugulu benëꞌ dyëꞌëdi. Lëscanꞌ huele bala ta gacale benꞌ rue quie quie Diuzi, como danꞌ chi bihue quie quie Diuzi, bisaqueꞌ ilëꞌële Cristo tzesulëlenëꞌ tuz̃e. 15 Gapale cuidado cuenda ni tule bigaca quiele bihuelaꞌiya Diuzi leꞌe nun quie binaole xnezëꞌ du guicho du laꞌadyiꞌle. Lëscanꞌ gapale cuidado bihuele lato su nu benꞌ bireꞌen usan dulaꞌ xquia quie ladole, porque huenëꞌ quiele ca rue tu guixiꞌ naca veneno, udyiaguiꞌnëꞌ yaca los demás benꞌ nao xneza Cristo. 16 Lëscanꞌ ni tu leꞌe, bireyaꞌalaꞌ gasilële nigula binaca nigula quiele. Lëscanꞌ bireyaꞌalaꞌ utitole huele pensari bibi zacaꞌ ta naca laꞌiya quie Diuzi. Canaꞌ bë Esaú tiempote guquenëꞌ bibizacaꞌ ca naca derecho quienëꞌ naquëꞌ biꞌ nëro. Pues ta udaonëꞌ tu lasazi caora bdzioguenëꞌ ta gaohuëꞌ, bëꞌnëꞌ derecho quienëꞌ biꞌ bichinëꞌ. 17 Dyëꞌëdi nezile cabëꞌ guca quie Esaú dza naꞌ. Cati unabanëꞌ huelaꞌiya xuzinëꞌ lëbëꞌ, bira guꞌun xuzinëꞌ huelaꞌiyanëꞌ lëbëꞌ. Pues laꞌacazi guquenëꞌ bayëchiꞌ uredyitzeguenëꞌ, bira uz̃aqueꞌ huelaꞌiya xuzinëꞌ lëbëꞌ. Bira ubinnëꞌ bi huenëꞌ ta huelaꞌiya xuzinëꞌ lëbëꞌ.
18 Naꞌra bihuele cabëꞌ bë xuzixtaꞌoro benꞌ Israel dza naꞌ. Lëjëꞌ ubigaꞌjëꞌ gaꞌalaꞌ ga zu tu yaꞌa ga bireyaꞌalaꞌ uliojëꞌ. Lëꞌë yaꞌa naꞌ lega uyaꞌalaꞌn guiꞌ, guca chula, uda tu be bedunꞌ fuerte. 19 Lëjëꞌ bejëꞌ bgüedyi trompeta, bejëꞌ rchiꞌ Diuzi cati unëꞌ bëꞌlënëꞌ lëjëꞌ diꞌidzaꞌ. Lëbenꞌ naꞌ unabayëchiꞌjëꞌ Diuzi ta bira hueꞌlë Diuzi lëjëꞌ diꞌidzaꞌ. 20 Canaꞌ gudyijëꞌ Diuzi, como danꞌ tantozi bdzebijëꞌ yejëꞌ cati una Diuzi gudyinëꞌ lëjëꞌ cani: “Chi bablio tu benëꞌ lëꞌë yaꞌa ni, ulegutinëꞌ conlë yo o conlë lanza, laꞌachi benëꞌ, laꞌachi bia guixiꞌ.” 21 Tantozi bdzebijëꞌ cabëꞌ blëꞌëjëꞌ dza naꞌ, hasta cuin Moisés unëꞌ rëbinëꞌ lëjëꞌ: “Lega rz̃izidaꞌ rdzebaꞌ.”
22 Pero quie leꞌe, anacan cuenda quiele tziole lëꞌë yaꞌa laona yaꞌa Sión ga de ciudad quie Diuzi, benꞌ zu tuzioli. Anacan cuenda quiele tziole ciudad Jerusalén zu guibá ga nitaꞌ zë mila ángel, benꞌ neguꞌudiꞌ ta tzionlaꞌadyiꞌjëꞌ Diuzi. 23 Anacan cuenda quiele tziole ga reguꞌudiꞌ yaca benꞌ naca z̃iꞌi Diuzi, benꞌ zu laohue lao lista quie Diuzi. Anacan cuenda quiele tziole ga zu Diuzi, benꞌ naca jueza quie yuguluro. Anacan cuenda quiele tziole ga reguꞌudiꞌ yaca benꞌ huen, benꞌ laxtaꞌo yëri. 24 Anacan cuenda quiele tziole ga zu Jesús, benꞌ zëlë raꞌo lao Diuzi rutenëꞌ diꞌidzaꞌ ca diꞌidzaꞌ begaꞌntzaꞌolë Diuzi raꞌo tacubi. Lëscanꞌ naca cuenda quiele yeyërile lao Diuzi nun quie ulato ren quie Jesús. Quie lenaꞌ gacaran huen quiele ulato ren quie Jesús, cala ca ren quie Abel.
25 Quie lenaꞌ reyaꞌalaꞌ gapale cuidado bichuꞌunle tzalaꞌla ca na Diuzi, benꞌ ruꞌelë leꞌe diꞌidzaꞌ. Pues biula yaca benꞌ unitaꞌ tiempote, benꞌ uruꞌun tzalaꞌla ca una Diuzi dza cati beyëzinëꞌ lao yedyi layu bëꞌlënëꞌ lëjëꞌ diꞌidzaꞌ. Lëscanꞌ raꞌo, biilaro hue Diuzi raꞌo castigo chi chuꞌunro tzalaꞌla ca rnanëꞌ ruꞌelënëꞌ raꞌo diꞌidzaꞌ desde guibá. 26 Dyin quie rchiꞌ Diuzi psisi lao yedyi layu dza naꞌ, dza cati bëꞌlë Diuzi Moisés diꞌidzaꞌ lëꞌë yaꞌa Sinaí. Pero cani rna Diuzi naꞌa: “Itu lasazi usisiaꞌ lao yedyi layu, pero quele tuzi yedyi layuzi, lëscanꞌ usisiriaꞌ lente guibá.” 27 Caora una Diuzi “itu lasazi”, lenaꞌ reyaꞌalaꞌ tzioñeꞌero hueyudyi huedu quie ta usisinëꞌn, pero biyeyudyi yedu quie ta bisaqueꞌ usisi yaca benëꞌ. 28 Quie lenaꞌ reyaꞌalaꞌ yëbiro Diuzi diuxcaleloꞌ, como danꞌ bënnëꞌ lato quiero tzioro ga zuëꞌ rnabëꞌnëꞌ, pero biisisin biyeyudyi yedu ga rnabëꞌnëꞌ. Reyaꞌalaꞌ tzionlaꞌadyiꞌro Diuzi du guicho du laꞌadyiꞌro cabëꞌ reꞌennëꞌ huero quienëꞌ. 29 Naca Diuzi quiero ca quie tu guiꞌ z̃e ta tzei benꞌ reruꞌun lëbëꞌ tzalaꞌla.