3
Naca Jesús benˈ rnabëꞌra ca Moisés
Naꞌra, bichaꞌ, nacale benꞌ laꞌiya. Lenaꞌ rniaꞌ leꞌe como danꞌ ulio Diuzi leꞌe gacale benꞌ quienëꞌ. Quie lenaꞌ reyaꞌalaꞌ huele pensari dyëꞌëdi cabëꞌ naca quie Cristo Jesús. Naquëꞌ benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi. Naquëꞌ pxuzi rnabëꞌra quiero raꞌo benꞌ nao xnezëꞌ. Canaꞌ naquëꞌ quiero. Canaꞌ naca cabëꞌ rue quiero quienëꞌ yuguluro, naca tuzi cabëꞌ rue quiero quienëꞌ. Bdëꞌ Diuzi Jesús useꞌelëꞌ lëbëꞌ gaquëꞌ pxuzi rnabëꞌra quiero. Bzucazi Jesús diꞌidzaꞌ ca diꞌidzaꞌ gudyi Diuzi lëbëꞌ huenëꞌ. Lëscanꞌ Moisés, bzurëcazinëꞌ diꞌidzaꞌ ca diꞌidzaꞌ gudyi Diuzi lëbëꞌ ta gucalënëꞌ benꞌ quie Diuzi unitaꞌ dza naꞌ, ta inaro, yaca benꞌ Israel, benꞌ naca familia quie Diuzi. Pero nacara Jesús benꞌ rnabëꞌra ca Moisés. Ca quie nacara benꞌ uzulao rue familia benꞌ rnabëꞌra ca z̃iꞌinëꞌ, canaꞌ nacara Jesús benꞌ rnabëꞌra ca Moisés. Quie yugulu familia unitaꞌ benꞌ uzulao bë ta unitaꞌ z̃iꞌinëꞌ. Pero Diuzi uzulaonëꞌ bënëꞌ yugulu ta de. Quie lenaꞌ Moisés, como benꞌ rue mandado quie Diuzi, bzucazinëꞌ diꞌidzaꞌ ca diꞌidzaꞌ gudyi Diuzi lëbëꞌ gucalënëꞌ benꞌ quie Diuzi unitaꞌ dza naꞌ, ta inaro, yaca benꞌ Israel, benꞌ naca familia quie Diuzi. Guca dyin quie Moisés udixogueꞌnëꞌ lëjëꞌ ca diꞌidzaꞌ una Diuzi cabëꞌ ta gaca dza zazaꞌra. Lëscanꞌ bzucazi Cristo diꞌidzaꞌ ca diꞌidzaꞌ gudyi Diuzi lëbëꞌ. Pero netzaꞌ cabëꞌ naca quie Cristo, porque nun quie naquëꞌ z̃iꞌi Diuzi racalënëꞌ raꞌo, benꞌ nao xnezëꞌ nacaro familia quie Diuzi. Canaꞌ naca quiero chi inaoro xnezëꞌ du guicho du laꞌadyiꞌro, chi biusanlaꞌadyiꞌro sudyiꞌilëro lëbëꞌ, chi suro gusto cuezaro dyëꞌëdi hasta dza gatiro.
Cabëꞌ una Diuzi quie benꞌ quienëꞌ, benꞌ yeyo ga zuëꞌ yezilaꞌadyiꞌnëꞌ.
Quie lenaꞌ naca quiero cabëꞌ una Bichi Be quie Diuzi dza naꞌ. Lenaꞌ rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cani:
Naꞌadza, chi tali rele bi na Diuzi leꞌe,
bigacale benꞌ laxtaꞌo zidi, cabëꞌ bë bala benꞌ unitaꞌ dza naꞌ ptzaꞌjëꞌ Diuzi.
Bëjëꞌ Diuzi zëdi hasta beyudyi paciencia quienëꞌ, cati dza udajëꞌ lao lato dachi.
Lenaꞌ una Bichi Be quie Diuzi gudyinëꞌ lëjëꞌ cani:
Lao lato naꞌ bë xuzixtaꞌole nëꞌëdiꞌ zëdi hasta beyudyi paciencia quiaꞌ.
Canaꞌ bëjëꞌ laꞌacazi blëꞌëjëꞌ cabëꞌ tahuen biaꞌ quiejëꞌ lao chopa galo iza.
10 Quie lenaꞌ bdzëꞌëdaꞌ lëjëꞌ, guchaꞌ jëꞌ: “Laꞌacazi nezile ca reꞌendaꞌ huele, pero bireꞌenle huele ca reꞌendaꞌ. Bireꞌenle huebëꞌle xnezaꞌ.”
11 Quie lenaꞌ bdzëꞌëdaꞌ lëjëꞌ uchuguliaꞌ quiejëꞌ bzëtogaꞌ laohuaꞌ uniaꞌ: “Biguidajëꞌ ga zuaꞌ yezilaꞌadyiꞌjëꞌ.”
Canaꞌ una Bichi Be quie Diuzi dza naꞌ.
12 Bichaꞌ, gapale cuidado bigacale benꞌ laxtaꞌo yaladyiꞌ usanlaꞌadyiꞌle xneza Diuzi nun quie danꞌ bihue quiele quienëꞌ. 13 Mejorla hueꞌlële laguedyile diꞌidzaꞌ z̃elaꞌadyiꞌ yugu dza tu nede lato. Canaꞌ reyaꞌalaꞌ huele cuenda bihue dulaꞌ xquia quiele leꞌe gan, naꞌ huele condre Diuzi. 14 Porque chi inaoro xneza Cristo biidzebiro biusanlaꞌadyiꞌro sudyiꞌilëronëꞌ dyëꞌëdi, naꞌra nacaro benꞌ quienëꞌ. Cabëꞌ bëro tanëro cati uzulaoro unaoro xnezëꞌ, canaꞌ reꞌennëꞌ huero hasta dza cati gatiro. 15 Lenaꞌ rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cani:
Naꞌadza, chi tali rele bi na Diuzi leꞌe, bigacale benꞌ laxtaꞌo zidi cabëꞌ bë bala benꞌ unitaꞌ dza naꞌ ptzaꞌjëꞌ Diuzi.
Canaꞌ rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi. 16 Naꞌ inabaꞌ leꞌe tu diꞌidzaꞌ. ¿Nuz̃i ja benꞌ bzënaga xtiꞌidzaꞌ Diuzi, naꞌ ude beyudyi bzënagajëꞌ xtiꞌidzëꞌ, caora naꞌ ptzaꞌjëꞌ lëbëꞌ? Pues yaca benꞌ yedyi quie Moisés, benꞌ Israel, benꞌ ulioguëꞌ nación Egipto, lëjëꞌ bëjëꞌ canaꞌ. 17 Lëscanꞌ inabaꞌ leꞌe: ¿Nuz̃i ja benꞌ bdzaꞌ Diuzi lao chopa galo iza? Pues yaca benꞌ bë dulaꞌ xquia. Quie lenaꞌ bdzaꞌ Diuzi lëjëꞌ gutijëꞌ lao lato dachi. 18 Lëscanꞌ, ¿nuz̃i ja benꞌ uchuguli Diuzi quie, bzëtoguëꞌ laohuëꞌ unëꞌ biguidajëꞌ ga zuëꞌ yezilaꞌadyiꞌjëꞌ? Pues yaca benꞌ bibë quie quie Diuzi, lëjëꞌ uchugulinëꞌ. 19 Naꞌra blëꞌëro cabëꞌ guca quiejëꞌ biuz̃aqueꞌ yeyojëꞌ ga zu Diuzi como danꞌ bibë quiejëꞌ quie Diuzi.