DIꞌIDZAꞌ LAꞌIYA BZU SAN MARCOS LËꞌË GUICHI
1
Udixogueꞌ Juan bautista xtiꞌidzaꞌ Diuzi
(Mt. 3.1‑12; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
Cani guca dza naꞌ cati uzulao Juan udixogueꞌnëꞌ quie Jesucristo, benꞌ naca z̃iꞌi Diuzi.
Azio zëra iza bzu profeta Isaías xtiꞌidzaꞌ Diuzi lëꞌë guichi. Canaꞌ udixogueꞌ Diuzi danꞌ rnën caniga:
Huaseꞌelaꞌ tu benꞌ cuialao neza ga tzioꞌ cuenda tzetixogueꞌnëꞌ yaca benëꞌ huidoꞌ luëꞌ.
Huazu benꞌ naꞌ lao lato dachi ga bidyia yuꞌu, huanëꞌ zidzo yëbinëꞌ laguedyinëꞌ caniga:
“Huele hueluba neza quiele cuenda huida benꞌ naca xaꞌnro, usalole tu neza li.”
Canaꞌ guca bida Juan lao lato dachi ga bidyia yuꞌu, bëꞌnëꞌ lao yaca benëꞌ. Canaꞌ unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ de quie reyaꞌalaꞌ utzaꞌyaquëꞌ pensari quieyaquëꞌ, hueyaquëꞌ lato ta hueꞌ Juan laoyaquëꞌ cuenda yeziꞌz̃e Diuzi dulaꞌ xquia quieyaquëꞌ. Uyo yaca benꞌ quie estado Judea len yaca benꞌ ciudad Jerusalén, bdyinyaquëꞌ ga zë Juan. Caora uxubalëpiyaquëꞌ ca tamedian bëyaquëꞌ, naꞌra bëꞌ Juan laoyaquëꞌ luꞌu yao Jordán.
Guco Juan laꞌariꞌ de guitzaꞌ quie z̃aba camello. Lëscanꞌ tu cincho guidi bdzeꞌnëꞌ lëꞌënëꞌ. Udaonëꞌ bëchiꞌzu, hueꞌenëꞌ bdyinꞌdaoꞌ quie bezu cera ta rdzela guixiꞌ daoꞌ. Naꞌra udixogueꞌnëꞌ yaca benꞌ uyo ga zënëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Benꞌ zezaꞌra zenao nëꞌëdiꞌ, nacarëꞌ benꞌ z̃e ca nëꞌëdiꞌ. Tanto nacarëꞌ benꞌ z̃e ca nëꞌëdiꞌ, ni lëꞌëtiꞌ bibi zacaꞌ ni siquiera biyeyaz̃ogaꞌ cuiogaꞌ guidi yuꞌu niꞌanëꞌ. Nëꞌëdiꞌ ruꞌa laole conlë nisa, pero benꞌ zezaꞌra zenao nëꞌëdiꞌ, udzeꞌnëꞌ Bichi Be quie Diuzi luꞌu guicho laxtaꞌole.
Bëꞌ Juan lao Jesús
(Mt. 3.13‑17; Lc. 3.21‑22)
Naꞌra uzaꞌ Jesús yedyi Nazaret quie estado Galilea zionëꞌ bdyinnëꞌ ga zë Juan. Lëganꞌ naꞌ bëꞌ Juan laonëꞌ luꞌu yao Jordán. 10 Cati bero Jesús luꞌu yao, blëꞌënëꞌ uyalo guibá, blëꞌënëꞌ uyëzi Bichi Be quie Diuzi ca rëzi biu bdyinnëꞌ ga zë Jesús. 11 Naꞌra unë Diuzi ga zuëꞌ guibá unëꞌ:
―Luëꞌ nacoꞌ z̃iꞌinaꞌ, nedyëꞌëdaꞌ luëꞌ. Lega redaohuedaꞌ ca rueloꞌ.
Guꞌun xanꞌ taxiꞌibiꞌ iquixi Jesús huenëꞌ tamala
(Mt. 4.1‑11; Lc. 4.1‑13)
12 Naꞌra uquiëꞌ Bichi Be quie Diuzi Jesús lao lato dachi ga bidyia yuꞌu. 13 Lëganꞌ naꞌ uzunëꞌ lao chopa galo dza ga uzurë yaca bia guixiꞌ. Naꞌra bdyinrë Satanás ga zë Jesús guꞌunnan iquixi Jesús huenëꞌ tamala. Pero naꞌa useꞌelaꞌ Diuzi yaca ángel quienëꞌ ta gacalëyaquëꞌ Jesús.
Uzulao Jesús udixogueꞌnëꞌ yaca benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi
(Mt. 4.12‑17; Lc. 4.14‑15)
14 Caora baode bdzeꞌyaquëꞌ Juan luꞌu dyiguiba, naꞌra uzaꞌ Jesús zionëꞌ yaca yedyi nebaba Galilea ta tzetixogueꞌnëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 15 Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ:
―Babdyin hora cati inabëꞌ Diuzi lao yedyi layu. Reyaꞌalaꞌ utzaꞌle pensari quiele, hue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi.
Guz̃i Jesús tapa yaca benꞌ rze bela
(Mt. 4.18‑22; Lc. 5.1‑11)
16 Naꞌra uzaꞌ Jesús zioguëꞌ ruꞌa lagun Galilea. Naꞌ blëꞌënëꞌ Simón len bichinëꞌ Andrés. Rueyaquëꞌ dyin quieyaquëꞌ rudzeꞌyaquëꞌ du yëxo luꞌu nisa ta tzuꞌu yaca bela. 17 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¡Ulenao nëꞌëdiꞌ! Cabëꞌ ruele cuiole bela yuꞌu luꞌu nisa, canaꞌ uluꞌenaꞌ leꞌe cuiole benꞌ nao xneza Diuzi.
18 Caora naꞌ lapsanteyaquëꞌ du yëxo quieyaquëꞌ, bira uz̃eyaquëꞌ bela, ziolëyaquëꞌ lëbëꞌ.
19 Biz̃i cati uzaꞌra Jesús ilëꞌëtiꞌ, blëꞌënëꞌ chopa z̃iꞌi Zebedeo, tunëꞌ laonëꞌ Santiago, itunëꞌ laonëꞌ Juan. Reꞌyaquëꞌ luꞌu barco daoꞌ quieyaquëꞌ reguibayaquëꞌ du yëxo quieyaquëꞌ. 20 Naꞌ caora guz̃i Jesús leyaquëꞌ, pcaꞌnyaquëꞌ barco daoꞌ quieyaquëꞌ lao naꞌa xuziyaquëꞌ len itu mozo, ziolëyaquëꞌ Jesús.
Bebio Jesús tu bichi be mala
(Lc. 4.31‑37)
21 Naꞌ uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ yedyi Capernaum. Cati bdyin dza saodo, dza huezilaꞌadyiꞌ quieyaquëꞌ, uyuꞌu Jesús luꞌu idaoꞌ quieyaquëꞌ laona sinagoga ta usëdinëꞌ yaca benꞌ bedupa naꞌ. 22 Naꞌra tu bebanziyaquëꞌ ca gudyi Jesús leyaquëꞌ, como danꞌ rusëdinëꞌ leyaquëꞌ ca benꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quie cuinzëꞌ, cala ca yaca benꞌ rusëdi ley pcaꞌn Diuzi lao naꞌa Moisés. 23 Naꞌ luꞌu idaoꞌ ga zë Jesús bdyin tu benꞌ yuꞌu bichi be mala luꞌu laxtaꞌonëꞌ. Caora naꞌ uredyiyaꞌ bichi be mala yuꞌu benꞌ naꞌ rëbinan Jesús:
24 ―¿Bixquienꞌ zaoꞌ niga ga zundoꞌ, luëꞌ Jesús, benꞌ yedyi Nazaret? ¿Quele zaoꞌ niga ta tilalaoꞌ udyiaguiꞌloꞌ nëtoꞌ? Nubëꞌdaꞌ luëꞌ, nacoꞌ benꞌ laꞌiya, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi.
25 Naꞌra udila Jesús lëbin, rëbinëꞌ bichi be mala:
―¡Bira inëloꞌ! ¡Bero ganꞌ yuꞌuloꞌ luꞌu laxtaꞌo benꞌ niga!
26 Caora naꞌ tu rz̃izizi benꞌ naꞌ zënëꞌ yuꞌunëꞌ bichi be mala, naꞌra uredyiyaꞌn beronan gan yuꞌun zeyonan. 27 Canaꞌ tu bebanzi yaca benëꞌ, du rdzebiyaquëꞌ unëyaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―¿Nuz̃i naca benꞌ niga? ¿Biz̃i huesëdi cubi ruenëꞌ? ¿Como hasta yaca bichi be mala raleyacan quienëꞌ?
28 Canaꞌ guca luegozi unezi yaca benꞌ nitaꞌ yedyi nebaba Galilea cabëꞌ rue Jesús.
Beyue Jesús benꞌ gula quie Simón Pedro
(Mt. 8.14‑15; Lc. 4.38‑39)
29 Naꞌra cati beroyaquëꞌ idaoꞌ sinagoga, uzaꞌ Jesús zioguëꞌ len Santiago len Juan bdyinyaquëꞌ lidyi Simón len Andrés. 30 Naꞌ de benꞌ gula quie Simón lao belaga yuꞌunëꞌ z̃la. Quie lenaꞌ gudyiyaquëꞌ Jesús cabëꞌ raca quienëꞌ. 31 Caora naꞌ ude Jesús ganꞌ de nigula naꞌ lao belaga. Ca bdyin Jesús naꞌ, bëxunëꞌ naꞌa nigula, uchisanëꞌ lëbëꞌ. Ca uyasëꞌ, caora naꞌ bero tala yuꞌunëꞌ. Naꞌra bë nigula naꞌ ta udaoyaquëꞌ.
Beyue Jesús yaca benꞌ zë, benꞌ raca z̃hueꞌ
(Mt. 8.16‑17; Lc. 4.40‑41)
32 Naꞌra caora gula uxin banaca chula, uquiëꞌ yaca benëꞌ nu benꞌ raca z̃hueꞌ, len nu benꞌ yuꞌu bichi be mala luꞌu laxtaꞌohuëꞌ, bdyinyaquëꞌ ganꞌ zë Jesús. 33 Naꞌ bedupa yugulu benꞌ yedyi naꞌ laliꞌa yuꞌu ga zë Jesús. 34 Naꞌ nacala yelaꞌ hueꞌ racayaquëꞌ, beyue Jesús leyaquëꞌ, bebionëꞌ bichi be mala yuꞌuyaquëꞌ. Bibëꞌnëꞌ lato inëyacan como neziyacan nu naquëꞌ.
Udixogueꞌ Jesús xtiꞌidzaꞌ Diuzi yaca yedyi nebaba Galilea
(Lc. 4.42‑44)
35 Naꞌra du bala cati nenaca chula, uyasa Jesús zionëꞌ ruꞌa yedyi ta hueꞌlënëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ. 36 Caora uyasa Simón len yaca compañero quienëꞌ, blëꞌëyaquëꞌ ganu Jesús dyilaꞌ, caora naꞌ uzaꞌyaquëꞌ yediloyaquëꞌ lëbëꞌ. 37 Naꞌ cati bedzeleyaquëꞌ lëbëꞌ, unëyaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Benꞌ zë zaꞌ, rguiloyaquëꞌ luëꞌ.
38 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tzioro lao yedyi tula ganꞌ nacara gaꞌalaꞌ cuenda quixogueꞌriaꞌ leyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Tanaꞌ lenaꞌ bidaꞌ lao yedyi layu.
39 Canaꞌ uyo Jesús yugulu yedyi nebaba Galilea, uyuꞌunëꞌ luꞌu idaoꞌ sinagoga quieyaquëꞌ udixogueꞌnëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, bebionëꞌ yaca bichi be mala yuꞌuyaquëꞌ.
Beyue Jesús tu benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca pindo
(Mt. 8.1‑4; Lc. 5.12‑16)
40 Naꞌra bebigaꞌ tu benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca pindo ganꞌ zë Jesús, uditzu z̃ibinëꞌ lao Jesús unëyëchiꞌnëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Uz̃iꞌz̃e quiaꞌ. Chi reꞌenloꞌ, huaca yeyueloꞌ nëꞌëdiꞌ.
41 Naꞌra beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ Jesús lëbëꞌ. Blinëꞌ nëꞌë bëxunëꞌ lëbëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Reꞌendaꞌ huaꞌ ca naoꞌ. Hueyuaꞌ luëꞌ naꞌa.
42 Caora naꞌ lapsante yelaꞌ hueꞌ quiëꞌ lëbëꞌ, labeyacatëꞌ. 43 Naꞌra unë Jesús rëbinëꞌ benꞌ naꞌ:
44 ―Ni tu nunu yëboꞌ canꞌ babiaꞌ quioꞌ. Tuzi ta rniaꞌ, uyo yaluꞌe cuinloꞌ lao pxuzi. Naꞌ bëꞌnëꞌ tu ta reyaꞌalaꞌ hueꞌloꞌnëꞌ cabëꞌ rnë lëꞌë ley quie Moisés danꞌ babeyëriloꞌ. Canaꞌ hueloꞌ ta inezi yaca benëꞌ babez̃i yelaꞌ hueꞌ yuꞌuloꞌ.
45 Pero zio benꞌ naꞌ udixogueꞌnëꞌ laguedyinëꞌ cabëꞌ guca quiëꞌ. Quie lenaꞌ bira uz̃aqueꞌ tzeta Jesús zaquëꞌlao laꞌo yaca yedyi. Puro ruꞌa yedyi ga bidyia yuꞌu udanëꞌ. Pero uzaꞌ yaca benëꞌ quie quie yedyi quieyaquëꞌ zioyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ ga rda Jesús.