3
Cabëꞌ reyaꞌalaꞌ hue yaca benꞌ aoz̃iꞌja laguedyi
1-2 Naꞌra leꞌe yaca nigula bazu benꞌ quie, reꞌendaꞌ iniaꞌ leꞌe tu diꞌidzaꞌ. Reyaꞌalaꞌ galele dyëꞌëdi quie beꞌmbyu quiele. Chi rdale neza huen galele quie beꞌmbyu quiele, pero binao beꞌmbyu quiele xneza Jesús, galaꞌ inaonëꞌ xneza Jesús nun quie blëꞌënëꞌ rdale neza huen, rapalaꞌnle Diuzi. Lëscanꞌ niaꞌ leꞌe bireyaꞌalaꞌ upaꞌale guichole taz̃e. Bireyaꞌalaꞌ uzutzaꞌole cuinle conlë laꞌariꞌ tzaoꞌ, o conlë oro. Ta reyaꞌalaꞌ huele, inaole cabëꞌ rnën pensari quie Diuzi yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌole. Huele gaxo, bihuele ruꞌbe. Lenaꞌ zacaꞌn lao Diuzi. Hueyudyi quie tatzaoꞌ, pero tu ta zacaꞌn lao Diuzi biyeyudyin. Canaꞌ bë ja nigula unitaꞌ dza naꞌte, yaca nigula bë quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Uzudyiꞌilëjëꞌ Diuzi, udapalaꞌnjëꞌ beꞌmbyu quiejëꞌ. Canaꞌ bë Sara dza naꞌte, udapalaꞌnnëꞌ beꞌmbyu quienëꞌ, Abraham. Udapanëꞌ lëbëꞌ balaꞌana ca xanꞌ yuꞌu. Chi huele tahuen sudyiꞌilële Diuzi, canaꞌ gaca quiele ca quie z̃iꞌisuba Sara.
Naꞌra leꞌe yaca beꞌmbyu bazu benꞌ quie, reꞌendaꞌ iniaꞌ leꞌe tu diꞌidzaꞌ. Reyaꞌalaꞌ tzuꞌule dyaꞌa conlë nigula quiele. Reyaꞌalaꞌ gapalaꞌnleyaquëꞌ huez̃elaꞌadyiꞌleyaquëꞌ, porque binapajëꞌ fuerza cabëꞌ leꞌe. Canaꞌ reyaꞌalaꞌ huele, porque begaꞌnlë Diuzi lëjëꞌ diꞌidzaꞌ gataꞌ yelaꞌ nebanꞌ quiejëꞌ tuzioli tuzi ca begaꞌnlënëꞌ leꞌe diꞌidzaꞌ. Ulehue cabëꞌ niaꞌ, porque chi bihuele cabëꞌ niaꞌ ni, bibi zacaꞌ rulidzale Diuzi.
Cati rue yaca benꞌ mala raꞌo bizinaquezi, bigacalërojëꞌ lëbi
Reyaꞌalaꞌ tuzi pensari huele. Reyaꞌalaꞌ sulële yaca benꞌ bichile, benꞌ nao xneza Jesús dyaꞌa. Reyaꞌalaꞌ yeyëchiꞌlaꞌadyiꞌlejëꞌ, huele gaxo conlë lëjëꞌ. Chi rue yaca benꞌ mala len leꞌe bizinaquezi, chi rutasi runiojëꞌ leꞌe, bigacalëlejëꞌ lëbi. Nacalan huen huele tadyaꞌa quiejëꞌ, porque cati ulio Diuzi leꞌe bënëꞌ tadyaꞌa quiele. 10 Canaꞌ reyaꞌalaꞌ huele, porque rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cani:
Nu benꞌ reꞌen initaꞌ dyaꞌa, benꞌ reꞌen su contento, bireyaꞌalaꞌ udyialaꞌadyiꞌjëꞌ siꞌjëꞌ benëꞌ yëꞌ.
11 Reyaꞌalaꞌ usanjëꞌ tamala, naꞌ huejëꞌ tahuen. Reyaꞌalaꞌ cueꞌjëꞌ chizi lëjëꞌ benëꞌ.
12 Canaꞌ reꞌennan, porque rapa Xuziro Diuzi benꞌ nayëri laxtaꞌohue, renëꞌ caora rulidzajëꞌ lëbëꞌ, pero huaguiz̃u Diuzi castigo quie benꞌ mala.
13 Naꞌ rnabaꞌ leꞌe tu pregunta: ¿Nuz̃i sue huejëꞌ tamala quiele chi huele puro tadyaꞌa quiejëꞌ? 14 Chi rue yaca benëꞌ tamala quiele, laꞌacazi ruele tahuen quiejëꞌ, huelaꞌiyatzegue Diuzi leꞌe. Biidzebile bigalele quie yaca benꞌ rue tamala quiele. 15 Reyaꞌalaꞌ gapalaꞌnle Cristo du guicho du laꞌadyiꞌle como benꞌ naca xaꞌnro. Reyaꞌalaꞌ isëdile huele pensari ta iquëbile dyëꞌëdi chi nu benꞌ inaba leꞌe bixquienꞌ naole xneza Jesús. 16 Reyaꞌalaꞌ tzuꞌule neza dyaꞌa ta su chizi laxtaꞌole. Chi huele canaꞌ, gataꞌ yelaꞌ stuꞌ quie yaca benꞌ rao leꞌe xquia. Yedueꞌjëꞌ cabëꞌ rnëjëꞌ cati ilëꞌëjëꞌ naole neza dyaꞌa, ralele quie Cristo. 17 Zacaꞌn lao Diuzi huez̃elaꞌadyiꞌle yedzagalaole baꞌalaꞌcazi bële tahuen, chi canaꞌ reꞌen Diuzi, pero bizacaꞌn lao Diuzi, chi dulaꞌ quiezile yedzagalaole bële tamala.
18 Guti Cristo lëꞌë yaga cruzo ta yez̃i dulaꞌ xquia quiero de tzalasagazi. Ni tu xquia binuenëꞌ, pero gutinëꞌ lao laza raꞌo, benꞌ napa dulaꞌ xquia, tacuenda tzuꞌulëro Diuzi tuz̃e, naꞌ gacaro benꞌ quienëꞌ. Dyin quie yaca benëꞌ gutinëꞌ, pero lao naꞌa Bichi Be quie Diuzi bebannëꞌ tatula. 19 Pero tu gutinëꞌ binebannëꞌ uyonëꞌ yetixogueꞌnëꞌ diꞌidzaꞌ quienëꞌ lao ja bichi be quie yaca benꞌ gutija canaꞌte, yaca benꞌ naca preso rbezajëꞌ gataꞌ castigo quiejëꞌ. 20 Bigulejëꞌ quie Diuzi caora unitaꞌjëꞌ tiempo aode canaꞌte, tiempo caora uzu tu benꞌ lao Noé. Uzu Diuzi ulezëꞌ utzaꞌyaquëꞌ pensari quiejëꞌ tu lala zu Noé ruenëꞌ barco, pero biptzaꞌjëꞌ pensari quiejëꞌ. Quie lenaꞌ udyiaguiꞌjëꞌ gutijëꞌ luꞌu nisa. Xunayaquëꞌ begaꞌn, bigutijëꞌ luꞌu nisa. 21 Lenaꞌ nacan ca quie bautismo quie ja benꞌ nao xneza Cristo. Cabëꞌ guca quieyaquëꞌ ulayaquëꞌ lao nisa, canaꞌ nacarë quiero, apsela Diuzi raꞌo. Bibi dyin hue bautismo ta tzëri cuerpo quiero, pero hue bautismo dyin caora aonabaro Diuzi siꞌz̃enëꞌ quie xquia quiero. Caora naꞌ gun Diuzi yelaꞌ neban tuzioli quiero nun quie guti beban Jesucristo. 22 Naca Jesucristo benꞌ beyëpi zeyo guibá. Zunëꞌ zaquëꞌ yebë quie Diuzi ga rnabëꞌnëꞌ lao ja ángel len lao ja yugulute benꞌ rnabëꞌ yuꞌuja guibá.