2
Ni nan cabëꞌ rue ja benꞌ hueziꞌ yëꞌ
(Judas 4‑13)
Lao ja benꞌ Israel, uyuꞌurë benꞌ hueziꞌ yëꞌ. Unajëꞌ quie Diuzi najëꞌ, pero bëꞌ nazijëꞌ uz̃iꞌjëꞌ yëꞌ. Lëzi canaꞌ leꞌe, huayuꞌurë benꞌ naca maestro siꞌjëꞌ yëꞌ laole. Balarazi ruzioñeꞌejëꞌ benëꞌ diꞌidzaꞌ huiziꞌ yëꞌ, inajëꞌ diꞌidzaꞌ li ruzioñeꞌejëꞌ. Canaꞌ huejëꞌ siꞌjëꞌ yëꞌ udyiaguiꞌjëꞌ benëꞌ huejëꞌ condre Cristo, benꞌ udiz̃u xquia quie yugulu benëꞌ. Quie lenaꞌ tu sasazi udyiaguiꞌ Diuzi lëjëꞌ. Huanao benꞌ zë neza mala quiejëꞌ huejëꞌ ta rnazin quiejëꞌ. Dulaꞌ quiejëꞌ ina yaca benëꞌ binaca dyaꞌa xneza Jesús. Yelaꞌ rzaꞌlaꞌadyiꞌ dumi quiejëꞌ rziꞌjëꞌ leꞌe yëꞌ inajëꞌ leꞌe diꞌidzaꞌ hueziꞌ yëꞌ. Pero udyiaguiꞌ Diuzi lëjëꞌ, biilajëꞌ. Desde canaꞌte banucueza Diuzi castigo quiejëꞌ.
Caora cati bë bala ja ángel xquia dza naꞌte, biuz̃iꞌz̃e Diuzi quie xquia bëjëꞌ. Pues naꞌ bë Diuzi mandado tzuꞌujëꞌ ga naca chula tziojëꞌ laguiꞌ gabila iriojëꞌ caden cuenda cuezajëꞌ dza gaca juicio quiejëꞌ. Lëzi canaꞌ biuz̃iꞌz̃e Diuzi quie xquia bë yaca benꞌ unitaꞌ canaꞌte. Bënëꞌ mandado gaca nisayo yusiuꞌ lao chopa galo dza cuenda yedzaꞌjëꞌ nisa gatijëꞌ. Nun quie tamala bëjëꞌ, bdyiaguiꞌ Diuzi lëjëꞌ. Tuzi benꞌ lao Noé lënëꞌ igadyi familia quienëꞌ begaꞌnjëꞌ psela Diuzi lëjëꞌ. Pero gudyi Noé ja benꞌ unitaꞌ tiempo de quie reꞌen Diuzi inaojëꞌ xnezëꞌ huejëꞌ tadyaꞌa, pero bigulejëꞌ quie Noé. Lëzi canaꞌ bë Diuzi juicio lao yaca benꞌ nitaꞌ ciudad Sodoma len yaca benꞌ nitaꞌ ciudad Gomorra. Bzei Diuzi lëjëꞌ, danꞌ bëjëꞌ puro tamala. Lente ciudad quiejëꞌ bzei Diuzi len begaꞌnnan gucan puro de. Canaꞌ bë Diuzi quie ja benꞌ naꞌ ta ilëꞌë ja benꞌ zazaꞌ de que bireꞌen Diuzi huejëꞌ cabëꞌ bë ja benꞌ naꞌ. Pero tu benꞌ lao Lot, bibdyiaguiꞌ Diuzi lëbëꞌ, baꞌalaꞌcazi naquëꞌ benꞌ ciudad Sodoma, danꞌ naca Lot benꞌ bë quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Guque Lot bayëchiꞌ bëꞌ blëꞌënëꞌ cabëꞌ ta bayatza gula bë ja benꞌ ciudad quienëꞌ. Canaꞌ uzu laxtaꞌohuëꞌ bayëchiꞌ gula yugu dza caora blëꞌënëꞌ cabëꞌ bë ja benꞌ yedyi quienëꞌ. Puro tabayatza ta biraxe Diuzi bëjëꞌ. Pero nezi Diuzi bi huenëꞌ ta uselanëꞌ yaca benꞌ nao xnezëꞌ caora reꞌen xanꞌ taxiꞌibiꞌ siꞌn lëjëꞌ yëꞌ huejëꞌ xquia. Lëzi nezi Diuzi bi huenëꞌ huenëꞌ castigo yaca benꞌ mala hasta dza gaca juicio quiejëꞌ.
10 Con yugulu benꞌ rue tabayatza ta rnazin quie, benꞌ ruz̃idyi ja xtiꞌidzaꞌ Diuzi, hue Diuzi lëjëꞌ tu castigo huala gula. Pues yaca benꞌ naꞌ ruejëꞌ z̃e cuinjëꞌ, nacajëꞌ benꞌ zidi, birdzebijëꞌ rutasi runiojëꞌ benꞌ rnabëꞌ, chi benꞌ zu guibá, chi benꞌ zu dyilayu. 11 Naꞌra baꞌalaꞌcazi nacara yaca ángel benꞌ rnabëꞌ ca yaca benꞌ naꞌ, birutasi runio yaca ángel yaca benꞌ naꞌ caora rao yaca ángel xquia yaca benꞌ naꞌ lao Diuzi.
12 Pero yaca benꞌ naꞌ, yelaꞌ bayatza quiejëꞌ ruejëꞌ huabiaguiꞌjëꞌ. Biyuꞌujëꞌ pensari. Ruejëꞌ ca rue bia guixiꞌ. Puro ta rnazin quiejëꞌ ruejëꞌ. Con bitezi ta birioñeꞌejëꞌ, naꞌ rudyialaꞌadyiꞌjëꞌn. Yelaꞌ naca quiejëꞌ, naꞌ yeyula yenitijëꞌ lao Diuzi. 13 Huanao xquia quiejëꞌ lëjëꞌ. Lente tedza ruejëꞌ ta rnazin quiejëꞌ huejëꞌ tabayatza. Anaca quiejëꞌ ca quie nidyiꞌ azun lëꞌë laꞌariꞌ dyaꞌa. Raxejëꞌ gaolëjëꞌ leꞌe tuz̃e gacalejëꞌ amigo, pero ta siꞌjëꞌ leꞌe yëꞌ, tanaꞌ ruejëꞌ canaꞌ.
14 Tuzi ca pensari ruejëꞌ, reꞌenjëꞌ gasilëjëꞌ nigula binaca quiejëꞌ. Binezijëꞌ bi modo huejëꞌ ta usanjëꞌ tamala quiejëꞌ. Rziꞌjëꞌ yëꞌ yaca benꞌ zaonao xneza Jesús. Puro dumi rzaꞌlaꞌadyiꞌjëꞌ. Pero babdzeꞌdeꞌ Diuzi lëjëꞌ. 15 Aoruꞌunjëꞌ tzalaꞌla xneza Jesús, banaojëꞌ neza mala. Aruejëꞌ cabëꞌ bë tu benꞌ lao Balaam, z̃iꞌi Beor, benꞌ unitaꞌ canaꞌte. Ta huenëꞌ gan dumi bënëꞌ tatondo. 16 Pero bë Diuzi mandado udila tu burro lëbëꞌ. Unë burro ca rnë benëꞌ. Bëꞌlëbaꞌ lënëꞌ diꞌidzaꞌ udilabaꞌ lëbëꞌ cuenda usannëꞌ bira huenëꞌ tatondo quienëꞌ.
17 Pero yaca benꞌ naꞌ, benꞌ rziꞌ yëꞌ, naca quiejëꞌ ca quie yasa babeyuꞌen nisa. Naca quiejëꞌ ca quie nisayo gupaꞌdaoꞌ ruꞌazi be bedunꞌ len, bira bisirvejëꞌ. Hue Diuzi mandado tziojëꞌ guiꞌ gabila ga naca chula tuzioli. 18 Badan gula ruejëꞌ rnëjëꞌ zidzo, pero bëꞌ ruezijëꞌ, yëꞌ rziꞌjëꞌ. Naꞌra najëꞌ nacaro libre huero ca tabayatza rnan quiero huero, pero yëꞌ rziꞌjëꞌ. Rguilojëꞌ nu benꞌ siꞌ diꞌidzaꞌ quiejëꞌ, benꞌ zapsan neza mala quie. 19 Najëꞌ nacajëꞌ libre ruꞌen lato huejëꞌ con bitiꞌtezi raxejëꞌ huejëꞌ, pero yëꞌ rziꞌjëꞌ najëꞌ canaꞌ, danꞌ puro tamala ruejëꞌ. Biruꞌe yelaꞌ mala quiejëꞌ lato huejëꞌ tahuen. Chi huero tamala, naca yelaꞌ mala quiero ca quie xaꞌnro, binacaro benꞌ libre. 20 Pues chi apsanro neza mala quiero banaoro xneza Señor quiero Jesucristo, pero naꞌ chi yeyuꞌuro neza mala quiero tatula, chi usanro xneza Cristo bira tzioro inaoron, hueran mazara mala quiero. 21 Huen mala quiero chi biinaoro xneza Jesús, pero hueran mazara mala quiero chi barue quiero diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi, naꞌ usanron yenaoro neza mala quiero tatula. 22 Chi banaoro xneza Jesús, naꞌ usanron, lenaꞌ ruen quiero ca rnën lëꞌë guichi cani: “Areyao becoꞌ ta babeyëbibaꞌ. Lëscanꞌ quie yaca cuchi, baꞌalaꞌcazi zabgazorobaꞌ yao, pero hueyuꞌucazibaꞌ gunꞌ tatula.”