13
Ni ruꞌen diꞌidzaꞌ quie chopa bia guixiꞌ bayatza gula
Naꞌra uzuaꞌ ruꞌa nisadaoꞌ ga naca layu bidyi, caora naꞌ blëꞌëdaꞌ bro itu bia guixiꞌ bayatza gula luꞌu nisadaoꞌ. Blëꞌëdaꞌ naca gadyi guichobaꞌ. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ dyia chi luzubaꞌ. Naꞌ tu huio lao luzubaꞌ zun tu huio coron. Lëscanꞌ lëꞌë gadyi guichojabaꞌ zu laojabaꞌ quie quie ca laojabaꞌ. Pero ca naca laojabaꞌ nacan ta utasi unioyacan Diuzi. Naꞌra lëbia guixiꞌ bayatza gula, bia blëꞌëdaꞌ, nacabaꞌ forma ca bëdyi. Naca niꞌabaꞌ ca niꞌa oso. Zu ruꞌabaꞌ ca zu ruꞌa león. Caora naꞌ lëbia guixiꞌ snia gula nacabaꞌ ca bëla, bëꞌbaꞌ xlato bia guixiꞌ bayatza gula ga cueꞌbaꞌ. Lëscanꞌ bëꞌbaꞌ lëbaꞌ yelaꞌ rnabëꞌ ta inabëꞌbaꞌ lao yedyi layu. Naꞌra tu guichobaꞌ zun tu hueꞌ ta gutin lëbaꞌ, pero beyaca hueꞌ naꞌ. Quie lenaꞌ lega beban ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu unaojëꞌbaꞌ. Naꞌra uyonlaꞌadyiꞌjëꞌ bia guixiꞌ snia gula, como danꞌ bëꞌbaꞌ bia guixiꞌ bayatza gula yelaꞌ rnabëꞌ quiebaꞌ. Lëscanꞌ uyonlaꞌadyiꞌjëꞌ bia guixiꞌ bayatza gula. Naꞌ unajëꞌ caniga:
―Ganura zu naca ca lëbaꞌ. Nunu sue tilalë lëbaꞌ.
Naꞌra bia guixiꞌ snia gula bëꞌbaꞌ bia guixiꞌ bayatza gula lato ta huebaꞌ z̃e cuimbaꞌ ta utasi uniobaꞌ Diuzi. Lëscanꞌ bëꞌbaꞌ lëbaꞌ lato ta inabëꞌbaꞌ ca tu reꞌembaꞌ inabëꞌbaꞌ chopa galo chopa biuꞌ. Naꞌra tamalatzague bë bia guixiꞌ bayatza gula unëbaꞌ contra Diuzi. Lega ptasi bniobaꞌ lëbëꞌ. Lëscanꞌ ptasi bniobaꞌ ga zu Diuzi guibá. Lëscanꞌ ptasi bniobaꞌ ja benꞌ zulënëꞌ naꞌ. Caora naꞌ lëbia guixiꞌ snia gula bëꞌbaꞌ bia guixiꞌ bayatza gula lato ta tilalëbaꞌ ja benꞌ quie Diuzi hasta huebaꞌ lëjëꞌ gan. Naꞌ yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, yaca benꞌ bizu laojëꞌ lëꞌë lista ta bë Diuzi tu binecuëchinëꞌ yedyi layu, uyonlaꞌadyiꞌjëꞌ bia guixiꞌ bayatza gula. Lëlista napa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, benꞌ guti dza naꞌ. Rguixogueꞌn quie benꞌ de yelaꞌ naban quie tuzioli.
Chi zu ja benꞌ ruzënaga, reyaꞌalaꞌ uzënagajëꞌ dyëꞌëdi ca rniaꞌ. 10 Chi nu benꞌ hue yaca benꞌ quie Diuzi preso, lëscanꞌ huadyin dza gacarëjëꞌ preso. Chi nu benꞌ guti benꞌ quie Diuzi conlë espada, lëscanꞌ conlë espada gatirëjëꞌ. Quie lenaꞌ, reyaꞌalaꞌ sue benꞌ quie Diuzi sudyiꞌilëjëꞌ Diuzi dyëꞌëdi.
11 Naꞌra ude naꞌ, blëꞌëdaꞌ itu bia guixiꞌ bayatza gula ta brobaꞌ luꞌu yu. Dyia chopa luzubaꞌ ca luzu becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, pero unëbaꞌ zidzo gula. 12 Naꞌra ca de yelaꞌ rnabëꞌ quie bia guixiꞌ bayatza gula, bia blëꞌëdaꞌ tanëro, lëscanꞌ derë yelaꞌ rnabëꞌ quie bia guixiꞌ bayatza gula, bia blëꞌëdaꞌ taorupe. Pues con ca mandado reꞌen bia nëro hue bia urupe, canaꞌ ruecazibaꞌ. Caora naꞌ bë bia urupe mandado tzionlaꞌadyiꞌ yugulu benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu bia nëro, bia beyaca hueꞌ zu guichogue ta guti lëbaꞌ. 13 Lëscanꞌ bëbaꞌ yelaꞌ milagro quiebaꞌ hasta ruquinobaꞌ guiꞌ guibá rguinon lao yedyi layu ta ilëꞌë ja benëꞌ len. 14 Naꞌra nun quie yelaꞌ milagro bë bia urupe zaquëꞌlao bia nëro, canaꞌ uz̃iꞌbaꞌ yëꞌ ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu. Canaꞌ bëbaꞌ mandado hue ja benëꞌ tu ta naca forma quie bia nëro, bia zu hueꞌ ga uchugu espada guichobaꞌ, pero beyacabaꞌ zubaꞌ. 15 Naꞌra bia urupe bëbaꞌ yelaꞌ milagro quiebaꞌ, bëbaꞌ mandado ta inë tu ta naca forma quie bia nëro ta huenan mandado gati ja benꞌ birionlaꞌadyiꞌ lënan. 16 Lëscanꞌ bëbaꞌ itu mandado ta uzu tu sello quiebaꞌ zaquëꞌ naꞌa yebë ja benëꞌ, o zaquëꞌ z̃gajëꞌ, laꞌacazi xcuidiꞌ, laꞌacazi benꞌ huaca, laꞌacazi benꞌ uñaꞌa, laꞌacazi benꞌ yëchiꞌ, laꞌacazi benꞌ nadaꞌo, laꞌacazi benꞌ libre. 17 Lëscanꞌ, chi nu ja benꞌ bizu sello quiebaꞌ, o chi bizu laobaꞌ, o chi bizu número quie laobaꞌ, naꞌra bisaqueꞌ gaꞌojëꞌ bi cosa, bisaqueꞌ yeyutiꞌjëꞌ bi cosa. 18 Reyaꞌalaꞌ inezi nu benꞌ rioñeꞌe cabëꞌ nan niga. Chi nacale benꞌ rioñeꞌe, ulelaba ca naca número quie lëbia guixiꞌ bayatza gula. Lënúmero naꞌ nacan número quie tu beꞌmbyu. Cani naca número quiebaꞌ: Xopa gayuhua tzona galo xopa naca número quiebaꞌ.