15
Nuꞌa ja ángel zelao gadyi castigo
Naꞌra blëꞌëdaꞌ itu seña taz̃e guibá ta naca ta yebanero: Blëꞌëdaꞌ igadyi ángel nuꞌajëꞌ gadyi cueꞌ castigo ta naca ga zelaozi gadyi castigo. Zelao naꞌ iyudyi yelaꞌ rdzaꞌ quie Diuzi.
Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ tu ta naca ca nisadaoꞌ, pero rnaꞌn ca yaohuan ta yuꞌu guiꞌ. Blëꞌëdaꞌ zë ja benꞌ lao nisadaoꞌ naꞌ, ja benꞌ uzue biuyonlaꞌadyiꞌjëꞌ lëbia guixiꞌ bayatza gula. Lëscanꞌ biuyonlaꞌadyiꞌjëꞌ tu ta naca ca forma quiebaꞌ, bibëjëꞌ lato sujëꞌ número quiebaꞌ ta bigaca quiebaꞌ lëjëꞌ. Napajëꞌ arpa ta bëꞌ Diuzi lëjëꞌ. Naꞌra rulajëꞌ tu ta bila Moisés dza naꞌ. Lëscanꞌ rularëjëꞌ tu ta rula benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ naꞌ. Lenaꞌ rnan cani:
Yugulu ta bëloꞌ nacan tahuen gula, nacan ta yebanendoꞌ, Señor.
Diuzi quiendoꞌ luëꞌ, nacoꞌ benꞌ de yugulute yelaꞌ huaca quie.
Puro tali, puro ta naca dugalo naca quioꞌ.
Luëꞌ rnabëꞌloꞌ yugulu nación.
Reyaꞌalaꞌ tzionlaꞌadyiꞌ yugulu ja benëꞌ luëꞌ, Señor.
Reyaꞌalaꞌ hue yugulu ja benëꞌ luëꞌ benꞌ z̃e.
Tuzi luëꞌ nacoꞌ benꞌ laꞌiya.
Huida yugulu ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu ta tzionlaꞌadyiꞌjëꞌ luëꞌ, porque blëꞌëjëꞌ rueloꞌ puro ta naca tali.
Ude beyudyi naꞌ, unaꞌa blëꞌëdaꞌ neyalo idaoꞌ ga zu Diuzi guibá. Blëꞌëdaꞌ ruꞌaba ga nudzeꞌjëꞌ tabla yo ga zu diꞌidzaꞌ ley quie Diuzi. Luꞌu idaoꞌ naꞌ bro igadyi ángel. Nuꞌajëꞌ gadyi cueꞌ castigo. Nacojëꞌ laꞌariꞌ yëri gula ta raca titiꞌ. Yuꞌu cinta de oro ruꞌachuꞌujëꞌ. Naꞌra blëꞌëdaꞌ tu benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ bëꞌnëꞌ gadyi ángel tu huio copa de oro ta yudzu castigo huala gula ta hue Diuzi, benꞌ zu tuzioli. Naꞌra yelaꞌ huaca quie Diuzi bedzaꞌ dzen luꞌu idaoꞌ quienëꞌ. Naꞌ nunu saqueꞌ tzuꞌu luꞌu idaoꞌ naꞌ tu bineyudyi hue Diuzi gadyi castigo ta nuꞌa gadyi ángel.