20
Ni rnan quie tu mila iza
Ude beyudyi naꞌ blëꞌëdaꞌ uyëzi tu ángel guibá zënëꞌ z̃iꞌguiba quie pozo zituꞌ gula, lëscanꞌ zënëꞌ tu caden reo. Naꞌra bëxonëꞌ lëbia snia gula, bia naca ca bëla, bia naca xanꞌ taxiꞌihuiꞌ lao Satanás. Pquio ángel naꞌ lëbëꞌ lao tu mila iza. Baoruꞌun ángel naꞌ lëbëꞌ luꞌu pozo zituꞌ gula ganꞌ psioguëꞌ lëbëꞌ, lëscanꞌ bzunëꞌ tu sello ruꞌa puerta quie pozo naꞌ tacuenda bira siꞌnëꞌ ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu yëꞌ lao tu mila iza. Naꞌra bëꞌ aode lao tu mila iza, canaꞌ yeguidëꞌ itu chiꞌzi.
Caora naꞌ blëꞌëdaꞌ reꞌ yaca benëꞌ lao xlatojëꞌ. De yelaꞌ rnabëꞌ quiejëꞌ ta huejëꞌ justicia. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ ja bichi be quie ja benꞌ guti dza naꞌ. Aochugu benëꞌ lubaꞌjëꞌ dza naꞌ nun quie danꞌ unaojëꞌ xneza Jesús udixogueꞌjëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Biuyonlaꞌadyiꞌjëꞌ bia guixiꞌ bayatza gula. Lëscanꞌ biuyonlaꞌadyiꞌjëꞌ tu ta naca forma quiebaꞌ. Bibëjëꞌ lato su marca quiebaꞌ z̃gajëꞌ. Lëscanꞌ bibëjëꞌ lato su marca quiebaꞌ lao naꞌajëꞌ. Blëꞌëdaꞌ beban ja benꞌ naꞌ ta inabëꞌjëꞌ tuz̃e len Cristo lao tu mila iza. Pero ja los demás benꞌ huati, bibebanjëꞌ hasta aode lao tu mila iza. Naca huen gula quie benꞌ beban tanëro. Nacajëꞌ benꞌ laꞌiya quie Diuzi. Tuzioli bigataꞌ castigo quiejëꞌ, denꞌ huacajëꞌ pxuzi quie Diuzi len Cristo. Inabëꞌjëꞌ tuz̃e len Cristo lao tu mila iza.
Bëꞌ aode tu mila iza, naꞌra bero Satanás luꞌu ga yuꞌunëꞌ neyeyonëꞌ. Huaronëꞌ ta tzexiꞌnëꞌ yëꞌ ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu. Huaziꞌnëꞌ benꞌ quie nación Gog len benꞌ quie nación Magog yëꞌ. Huatupanëꞌ lëjëꞌ ta huejëꞌ dila. Tantozi naca soldado quiejëꞌ benꞌ zë gula, unaꞌn ca quie yoz̃o reꞌ ruꞌa nisadaoꞌ. Naꞌra bedzaꞌjëꞌ lao yedyi layu, uyëchojëꞌ ga neguꞌudiꞌ ja benꞌ quie Diuzi, ta inaro uyëchojëꞌ lëciudad nedyëꞌë Diuzi. Pero naꞌra pchezi Diuzi guiꞌ guibá ta bzeinan lëjëꞌ beyudyi bedu. 10 Caora naꞌ uruꞌun Diuzi xanꞌ taxiꞌihuiꞌ, benꞌ uz̃iꞌ yëꞌ, luꞌu guiꞌ z̃e naca ca lagun ga yuꞌu azufre ta lega raꞌalaꞌ guiꞌ. Ga uruꞌun Diuzi lëbia bayatza gula, len lëbenꞌ udixogueꞌ diꞌidzaꞌ huiziꞌ yëꞌ, lëganꞌ naꞌ uruꞌun Diuzi xanꞌ taxiꞌihuiꞌ. Lëganꞌ naꞌ ilatzeguejëꞌ du dza, du yela, tuzioli.
Ga rue Diuzi juicio quie benꞌ mala
11 Naꞌra blëꞌëdaꞌ xlato Diuzi ta naca bezëri. Blëꞌëdaꞌ nu benꞌ reꞌ laona. Nun quie reꞌ benꞌ naꞌ xlatoguëꞌ, aode quie ladza, aode quie dyilayu duz̃eten. Ni ilëꞌëtiꞌn bira begaꞌn. 12 Naꞌra blëꞌëdaꞌ ja benꞌ huati, benꞌ huaca len ja xcuidiꞌ, zëjëꞌ zaquëꞌlao lao Diuzi. Naꞌra usalojëꞌ ja libro len itu libro ga yuꞌu lista quie benꞌ de yelaꞌ neban quie tuzioli. Caora naꞌ uchuguli Diuzi quie ja benꞌ huati cabëꞌ bëjëꞌ según ca rnën lëꞌë ja libro naꞌ. 13 Naꞌra blëꞌëdaꞌ abedupa benꞌ zë, benꞌ huati. Abedupa benꞌ guti luꞌu nisadaoꞌ len benꞌ guti con gatiꞌtezi ganꞌ zujëꞌ rbezajëꞌ. Uchuguli Diuzi quiejëꞌ cabëꞌ bëjëꞌ. 14 Caora naꞌ aode quie yelaꞌ guti, aode quie guiꞌ gabila. Beyudyi bedu quien uyuꞌun luꞌu guiꞌ naca ca lagun. Naꞌra quie nu benꞌ tzuꞌu luꞌu guiꞌ z̃e naca ca lagun, biyeyudyi yedu gaca castigo quiejëꞌ tuzioli. 15 Uyuꞌu luꞌu guiꞌ naca ca lagun nu benꞌ bizu laoje luꞌu libro ga yuꞌu lista quie benꞌ de yelaꞌ neban quie tuzioli.