22
Naꞌra bluꞌe ángel naꞌ nëꞌëdiꞌ tu yao nacan nisa dyaꞌa gula raca titiꞌn ca yaohuan yëri gula. Lënisa naꞌ ruꞌen yelaꞌ neban. Naꞌra rero nisa naꞌ ga reꞌ xlato Diuzi len ga reꞌ xlato benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. Lëscanꞌ lao taoꞌ calle belao quie ciudad naꞌ, de tu yao yëri gula. Itzalaꞌ huio yao naꞌ, zu ja yaga ruꞌe yelaꞌ neban. Rbia ja yaga naꞌ taz̃ixi quien chipchopa lasa tu iza, ta inaro, tu lasa tu biuꞌ. Lëxlaꞌagaꞌ ja yaga naꞌ nacan remedio ta iyaca ja benꞌ quie ja nación. Naꞌra bira nudzeꞌdeꞌ Diuzi nitu benꞌ zu lao ciudad naꞌ. Lëscanꞌ huazu xlato Diuzi len benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ lao yedyi naꞌ. Huayonlaꞌadyiꞌ yaca benꞌ quienëꞌ lëbëꞌ. Hualëꞌëjëꞌ ruꞌalao Diuzi. Badyia letra z̃gajëꞌ cabëꞌ lao Diuzi. Naꞌra bira rala lao ciudad naꞌ. Lëscanꞌ yaca benꞌ zu lao ciudad naꞌ, bira inaban useniꞌn guiꞌ ta ilëꞌëjëꞌ, bira inaban useniꞌ ubidza ganꞌ zujëꞌ, como danꞌ cuin Diuzi useniꞌnëꞌ guiꞌ quiejëꞌ ta ilëꞌëjëꞌ. Caora naꞌ inabëꞌjëꞌ tuzioli.
Baruen bago dza yeguida Cristo
Naꞌra una ángel nëꞌëdiꞌ cani:
―Nacan diꞌidzaꞌ li ta babeloꞌ. Nacan ta sudyiꞌilëloꞌn. Caora naꞌ useꞌelaꞌ Diuzi tu ángel quienëꞌ ta uluꞌenëꞌ ja benꞌ quienëꞌ cabëꞌ ta bazaꞌ gaca. Naca Diuzi benꞌ rudzeꞌ Bichi Be quienëꞌ luꞌu guicho laxtaꞌo ja benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ ta gacalënëꞌ lëjëꞌ cabëꞌ inajëꞌ.
Naꞌra tanun quie Cristo una ángel cani:
―Baruen bago dza yeguidaꞌ.
¡Huaca huen quie ja benꞌ ruzënaga cabëꞌ diꞌidzaꞌ rguixogueꞌ libro ni!
Nëꞌëdiꞌ, Juan, bedaꞌ blëꞌëdaꞌ cabëꞌ bluꞌe ángel naꞌ nëꞌëdiꞌ. Caora cati beyudyi bedaꞌ blëꞌëdaꞌ canaꞌ, caora naꞌ uditzogaꞌ z̃ibaꞌ lao ángel naꞌ, benꞌ bluꞌe nëꞌëdiꞌ canaꞌ, ta tzionlaꞌadyaꞌ lëbëꞌ. Caora naꞌ unëꞌ nëꞌëdiꞌ cani:
―Bihueloꞌ canaꞌ. Nacariaꞌ benꞌ rue mandado quie Diuzi cabëꞌ luëꞌ, cabëꞌ benꞌ bichoꞌ, benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, len yugulu benꞌ ruzënaga cabëꞌ diꞌidzaꞌ zu lëꞌë libro niga. Tuzi Diuzi reyaꞌalaꞌ tzionlaꞌadyoꞌ.
10 Lëscanꞌ unëꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―Biucachoꞌ con cabëꞌ rna diꞌidzaꞌ zu lëꞌë libro niga, como danꞌ baruen bago dza su diꞌidzaꞌ gaca con cabëꞌ rnan lëꞌë libro ni. 11 Psan quie benꞌ mala. Huegarajëꞌ seguir huejëꞌ cabëꞌ tamala quiejëꞌ ruejëꞌ. Psan quie benꞌ rue tabayatza. Huegarajëꞌ seguir huejëꞌ cabëꞌ tabayatza quiejëꞌ ruejëꞌ. Pero benꞌ rue tahuen, huegarajëꞌ seguir huejëꞌ tahuen. Lëscanꞌ benꞌ naca laꞌiya, benꞌ quie Diuzi, huegarajëꞌ seguir gaca laꞌiyarajëꞌ.
Naꞌra tatula una ángel tanun quie Cristo, unëꞌ cani:
12 ―Tali naꞌ baruen bago dza yeguidaꞌ. Huaguiz̃ugaꞌ ja benëꞌ cabëꞌ naca ta bëjëꞌ. 13 Nacaꞌ benꞌ zu tuzioli. Lao naꞌa uzulaohuaꞌ ulëchaꞌ yedyi layu. Lëscanꞌ lao naꞌa yeyudyi yedu quie yedyi layu. Nacaꞌ ca quie letra A len letra Z quie abecedario.
14 Huaca huen quie benꞌ rguibi z̃abe cuenda gataꞌ derecho quiejëꞌ ta gaojëꞌ taz̃ixi rbia yaga ruꞌe yelaꞌ neban. Canaꞌ huazaqueꞌ tzuꞌujëꞌ luꞌu ruꞌa puerta quie ciudad naꞌ. 15 Pero bisaqueꞌ tzuꞌu ja benꞌ birue quie Diuzi, bisaqueꞌ tzuꞌu ja benꞌ rue yelaꞌ brujo, bisaqueꞌ tzuꞌu ja benꞌ rdalë ja nigula binaca z̃gule, bisaqueꞌ tzuꞌu ja benꞌ ruti benëꞌ, bisaqueꞌ tzuꞌu ja benꞌ rionlaꞌadyiꞌ ja ídolo, bisaqueꞌ tzuꞌu ja benꞌ raxe rue hueziꞌ yëꞌ.
16 ―Nëꞌëdiꞌ, Jesús, aoseꞌelaꞌ ángel quiaꞌ ta quixogueꞌnëꞌ yugulu cabëꞌ uniaꞌ niga lao ja benꞌ nao xnezaꞌ. Nacaꞌ z̃iꞌisuba rey David. Nacaꞌ ca bélo raca titiꞌ quie bala.
17 Naꞌra cani una Bichi Be quie Diuzi len nigula utzaganaꞌlë benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ:
―Rbezandoꞌ yeguidoꞌ, Señor Jesús.
Lëscanaꞌ cani una nu benꞌ ruzënaga cabëꞌ diꞌidzaꞌ zu lëꞌë guichi ni:
―Rbezandoꞌ yeguidoꞌ, Señor Jesús.
Lëscanꞌ huen guida nu benꞌ rbili nisa, nu benꞌ reꞌen guida yoꞌo nisa ta ruꞌe yelaꞌ neban. Biquiz̃ugaꞌjëꞌ ta yoꞌojëꞌn.
18 Naꞌra iniaꞌ leꞌe, benꞌ ruzënaga cabëꞌ diꞌidzaꞌ zu lëꞌë libro ni: Chi utzaꞌ benëꞌ diꞌidzaꞌ ni, huejëꞌn diꞌidzaꞌ falso, hue Diuzi lëjëꞌ ja castigo cabëꞌ rguixogueꞌn lëꞌë libro niga. 19 Lëscanꞌ chi uz̃ëchiꞌjëꞌ con cabëꞌ rna diꞌidzaꞌ zu lëꞌë libro niga, bihueꞌ Diuzi lato siꞌjëꞌ parte quiejëꞌ quie yaga ruꞌe yelaꞌ neban. Lëscanꞌ bihueꞌnëꞌ lato tzuꞌujëꞌ luꞌu ciudad naca laꞌiya cabëꞌ rguixogueꞌn lëꞌë libro niga.
20 Naꞌra Jesús, benꞌ naca testigo quie diꞌidzaꞌ zu lëꞌë libro niga, unanëꞌ cani:
―Baruen bago dza yeguidaꞌ.
Naꞌra nëꞌëdiꞌ, Juan, rniaꞌ cani:
―Gaca canaꞌ. ¡Rbezandoꞌ yeguidoꞌ, Señor Jesús!
21 Rulidzaꞌ Señor quiero Jesucristo ta huelaꞌiyanëꞌ leꞌe yugulule. Amén.