4
Xi neca tucu enduꞌ llaꞌna enu atiꞌ herencia, nú chenu lleꞌnanu la luꞌcunu elurnibiya xi neca tucu mosoꞌ, añinzuca nú necala steneꞌnu, bee steneꞌ paꞌnu. Pero nuꞌ bee bene enu rriucu liꞌinu nu rnibiyaꞌ lunu cuna lubee steneꞌnu hasta nú riña bichia nú uni paꞌnu nú yucunu herencia cuaꞌ. Leꞌca scua necane lu cuendaꞌahua, xi uriꞌi enduꞌ uriaꞌahua huaꞌtu xne uyanalaꞌahua ye bee costumbreꞌ bee bene. Nu chenu uriña bichia nú uni Diose nú xeꞌlanu lliꞌñinu lu iliulabe, ungulanu equie cuendaꞌ tucu unaꞌa. Nu uhuañinu tucu nú unibiyaꞌ leyꞌ Moisés nú huañi bee bene. Para nú uhuanu liaꞌahua lu ley cuaꞌ, nu scua yucu Diose liaꞌahua xi neca bee lliꞌñinu. Nu lunú necaꞌlaꞌahua lliꞌñi Diose, liꞌinu uxeꞌlanu Espíritu Santoꞌ lliꞌñinu Jesucristo luaꞌahua para nú huañiaꞌahua cuna liꞌinu, nu equie cuendaꞌ Espíritu cuaꞌ rniaꞌahua: “¡Pa Diose!” Enzeꞌe la necaꞌahua xi neca esclavo lu ley sino que lunú necaꞌlaꞌahua lliꞌñi Diose, enzeꞌe rialaꞌahua herencia nú liquiꞌnu luaꞌahua equie cuendaꞌ Jesucristo.
Nzenu arquiꞌ Pablo equie cuendaꞌ bee beneꞌ Jesucristo enu nucuaꞌa eyeche Galacia
Huaꞌtu chenu la chuluhua liꞌinu enu neca mero Diose, uzibiꞌhua lubee enu secahua nú neca diose, nu niꞌ laca bee nzeꞌe Diose. Pero nee nú nuꞌlulahua Diose nu leꞌca nuꞌlula Diose liꞌihua, ¿xiquie nú niarquiꞌ zecahua riꞌihua yelu beenú uriꞌihua huaꞌtu? ¿Nu xiquie nú niarquiꞌ zecahua nú aca zecahua esclavo lubee nucuaꞌ stucu bese? 10 Nee nú rluꞌcu cuenda zecahua nú xi bichia nu xi uu nu xi lana nu xi tiembu nú riꞌihua tucu nú riꞌihua tucu nú neca costumbreꞌhua nú rriꞌihua huaꞌtu. 11 ¡Chiquiꞌ xiquinuahua xne canú xleꞌe uzetea Stichiaꞌ Diose liꞌihua!
12 Enzeꞌe bee saꞌa enu nzeli arquiaꞌahua Jesucristo zequiaa luhua: Nú uhuañihua tucu nú nehuañia, tucu nú ulaꞌna nú uhuañia xi nehuañihua, la nia luhua nú nuꞌ xi tucu nú necha neca uriꞌinuhua liꞌá. 13 Xne liꞌihua nediyaꞌhua nú bese rluti nú uzetea liꞌihua bedichiaꞌ nzeꞌcaꞌ Jesucristo, ritia bichia zeꞌe. 14 Pero añinzuca nú scua ulleꞌca pero uriquiꞌhua liꞌá nu lá huachuhua liꞌá nu leꞌca né tsanaꞌ arquiꞌhua liꞌá, sino que uriꞌi casohua liꞌá xi neca tucu ángeleꞌ Diose urre xi neca liꞌi eꞌcu Jesucristo. 15 Liꞌá nediyaa nú tunu nuꞌ modo hasta iꞌculuhua luahua liquiꞌhua lua. Nu nee, ¿cá uriꞌihua nú uzecahua liꞌá? 16 U, ¿xieꞌ aꞌla rana arquiꞌhua liꞌá, lunú unitsia luhua lunú neli neca la? 17 Nia luhua nú bee bene enu rlaꞌna nú xa zucuꞌhua nú rnibeei lacane nú rriꞌi nzeꞌcabeei elliebacuꞌ urre secabeei liꞌihua sino que elliebacuꞌbeei neca nú tsanaꞌ arquiꞌhua lunú uzetea liꞌihua nu niarquiꞌbeei nú máse riꞌi casohua stichiaꞌbeei. 18 La necha neca nú seca bene saꞌbene pero rquiꞌña nú riꞌillae cuna elliebacuꞌ nzeꞌca diqui tiembu, nu la riꞌihua scua chenu nzutsia cuna liꞌihua. 19 Xne liꞌá seꞌca nú necahua xi neca bee endua. Nu stucuaꞌla nehuana seꞌcaa equie cuendaꞌhua xi nehuana seca tucu unaꞌa chenu ala enduꞌlla. Nu la tsuxe nú nehuana seꞌcaa hasta chenu neli nzenalahua Jesucristo tucu nú rialane. 20 ¡Alaꞌ nú nee nzu liꞌi eꞌcua luhua para nú nia luhua bee bedichiaꞌ nú riꞌi nzeꞌcahua beyaꞌ pero nee niꞌ la riꞌá beyaꞌ xa riꞌinuahua!
Ejempluꞌ Agar cuna Sara
21 Liꞌihua enu niarquiꞌ nú huañi tucu nú rnibiyaꞌ leyꞌ Moisés. ¿Xieꞌ lascaꞌ riꞌihua beyaꞌ nú rni leycuaꞌla? 22 Lu leyꞌ Moisés rni nú uluꞌcu Abraham chiucu enduꞌ. Uluꞌculla tucu enduꞌ cuna unaꞌa enu utsilla lee Agar nu leꞌca uluꞌculla stucu enduꞌ cuna mero unaꞌalla Sara. 23 Enduꞌ Abraham enu unganu Agar, unganu Agar enduꞌ Abraham xne uzucunulla Abraham. Pero enduꞌlla enu unganu mero unaꞌlla, ungulanu pero la necane equie cuendaꞌ nú uzucunutsialla unaꞌlla, sino que ungulanu para nú yalu lunú ucuaqui uꞌna Diose lu Abraham. 24 Nu nee Sara cuna Agar, neca tucu ejemplu luaꞌahua equie chiucu inziu nú nuꞌ chenala bee bene, tucu inziu cuaꞌ neca nú chenala bee bene ley nú udeteꞌ Diose lu Moisés equie dañi nú lee Sinaí, nu bee enu nzenala ley cuaꞌ neca xi neca esclavo lu leycuaꞌ xi unga Agar esclavo lu Abraham. 25 Nu liꞌihua nediyaꞌhua nú enza Arabia nzucu dañi nú lee Sinaí nu bee bene enza zeꞌe rriꞌchiabeei dañi zeꞌe Agar. Pero nee Jerusalén neca xi neca dañi zeꞌe xne yebee bene enu nucuaꞌa Jerusalén, bee enu nzenala ley, neca beella xi neca esclavo lu ley. 26 Pero liaꞌahua lachiaꞌahua neca Jerusalén liñibe nú laca esclavo lu ley, tucu nú lá aca Sara esclavo. 27 Nu lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose rni:
Ñia utsu arquiꞌ liꞌilu unaꞌa enu leca modo nú luꞌcu enduꞌ;
nu chiquiꞌ ullilaꞌ liꞌilu enu la chulu xa nehuana seca tucu unaꞌa enu rala enduꞌ.
Xne huaxilá enduꞌ luꞌcu unaꞌa enu leca modo luꞌcu enduꞌ luquela unaꞌa enu rluꞌcu niyuꞌ.
28 Bee saꞌa enu nzeli arquiaꞌahua Jesucristo liꞌá rnia luhua nú tucu nú ungula Isaac equie nú uchili arquiꞌ Abraham Stichiaꞌ Diose nú acane scua leꞌca scua liaꞌahua necaꞌlaꞌahua beneꞌ Diose xne nzeli arquiaꞌahua stichiaꞌnu. 29 Nu tiembu zeꞌe enduꞌ Agar, la yuꞌ arquiꞌi enduꞌ Sara unaꞌa Abraham. Leꞌca scua bee bene enu nzenala nú rni leyꞌ Moisés sequichiaꞌ beei liaꞌahua nú nzu Espíritu Santo cuna liaꞌahua, nu lunú necaꞌlaꞌahua beneꞌ Diose. 30 Pero liꞌihua nediyaꞌhua nú lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose rni: “Uteliacaꞌ unaꞌa enu utsilu cuna enduꞌnchu, xne la yala nú atiꞌ enduꞌ cuaꞌ herencia nú riala enduꞌ Sara unaꞌalu.” 31 Enzeꞌe bee saꞌa enu nzeli arquiaꞌahua Jesucristo liaꞌahua la necaꞌahua xi neca enduꞌ unaꞌa enu utsi Abraham sino que liaꞌahua necaꞌahua xi neca enduꞌ Abraham enu uluꞌcu unaꞌlla xne la nibiyaꞌ ley luaꞌahua.