10
Bee saꞌa enu nzeli arquiaꞌahua Jesucristo, chiquiꞌ rnacua lu Diose nú tsilaꞌa bee bene Israel. Xne liꞌá nediyaa nú chiquiꞌ rlaꞌna beella nú zibiꞌ beella lu Diose. Pero la riꞌibeella beyaꞌ xneca riꞌibeella. Xne la zela beella chili arquiꞌbeella tucu nú rialane para nú riꞌi Diose perdona beella sino que nzenalatsia beella tucu nú nzeli arquiꞌbeella nú aca perdona beella, luhuare nú riꞌi beella tucu nú niarquiꞌ Diose para nú riꞌi Diose perdona beella. Xne equie cuendaꞌ Jesucristo ulaxu nú rnibiyaꞌ leyꞌ Moisés lubee bene, nu nee bee bene enu chili arquiꞌ Diose uriꞌilanu perdona liꞌibeella.
Pero bee bene enu niarquiꞌ nú huañi sin dula lu iliulabequieꞌ equie nú nzenala beella leyꞌ Moisés unii nú bene enu rriꞌi ye nú rnibiyaꞌ ley luꞌculla elunehuañi mientra nú sucuꞌlla ley. Pero lunú uriꞌi Diose perdona bene necane lunú uchili arquiꞌlla Jesucristo nu la yalaꞌ riꞌilla elliebacuꞌ: “¿Ti aca quiee liñibe?” Xne chenu rriꞌi bene elliebacuꞌ scua niarquiꞌ bene nú lañiꞌlla nú laca Jesucristo lu iliulabe. “Leꞌca la yala nilla: ¿Ti aca cha elu nuꞌ bee benenguti?” Xne chenu rnilla scua niarquiꞌlla nú lañiꞌlla nú huañi zeca Jesucristo leta bee benenguti. Pero lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose rni: “Axu nzu Stichiaꞌ Diose lulu, rriꞌitsia nú niilu nu riꞌilu elliebacuꞌ tunu chili arquiꞌlue.” Xne lunú rixiuleꞌeru lubee bene necane nú xneca chili arquiꞌ beella, nu singuie necane. Tunu liꞌilu nilu nú Jesucristo neca enu rnibiyaꞌ lulu nu diquinuꞌ arquiꞌlu chili arquiꞌlu nú Diose uriꞌi nú uhuañinu lu eluti, che tsilaꞌalu. 10 Xne desde hora nú diquiꞌnu arquiꞌ bene nzeli arquiꞌ bene Jesucristo che utsilaꞌalla. Nu chenu ni bene nú Jesucristo neca enu rnibiyaꞌ lulla che tsilaꞌalla. 11 Lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose rni: “Ye bee bene enu chili arquiꞌ Jesucristo leca xunga yaꞌna netúlla.” 12 Nu nucuaꞌ rni nú ante Diose iguale neca ye bee bene leca xiriꞌi nú ti benella, tunu necalla bene Israel urre lacalla bene Israel. Xne tucutsia Diose neca Diose lu ye bee bene, nu chiquiꞌ ñia rriꞌinu luye bee bene enu rnacuꞌ lunu. 13 Tucu nú nequie lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose elu rni: “Yebee bene enu rnacuꞌ lu Diose tsilaꞌa bee nzeꞌe.” 14 Pero, ¿xa nacuꞌ bene lunu tunu lascaꞌ chili arquiꞌbeella liꞌinu? ¿Nu xa chili arquiꞌ beella liꞌinu tunu lascaꞌ yeneꞌ beella nú ti necanu? ¿Nu xneca yeneꞌ beella nú ti necanu nu lecati ixiuleꞌe xa neca stichiaꞌnu? 15 Nu, ¿xneca ixiuleꞌe beella stichiaꞌnu tunu lecati xeꞌla liꞌibeella? Lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose rni: “¡Chiquiꞌ ñia neca chenu rriña bene enu rriñayu resuna nzeꞌca para nú huañi nzeꞌca bee bene!”
16 Pero la yebee bene rriꞌi caso bee bedichiaꞌ nzeꞌcaꞌ Diose, tucu nú uni profeta Isaías: “Diose Pa liñibe, ¿ti uchili arquiꞌ stichiaꞌlu nú rniru?” 17 Enzeꞌe lunú rieneꞌ bene nzeli arquiꞌ bene, nu lunú rieneꞌ bene neca bedichiaꞌ nzeꞌcaꞌ Jesucristo.
18 Nu, ¿xieꞌ lascaꞌ yeneꞌ bee bene Israel Stichiaꞌ Diose la? ¡Pero liꞌá nia luhua nú ubeneꞌlaꞌ beellae! Xne lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose rni:
Diqui lu iliulabe uriꞌchia letsela Stichiaꞌ Diose,
nu hasta elu máse istu lu iliulabe ubeneꞌlaꞌ bee bene stichiaꞌnu.
19 Neequie rriꞌá elliebacuꞌ: ¿Xieꞌ nú la riꞌi bee bene Israel beyaꞌ Stichiaꞌ Diose la? Pero liꞌá nia nú rriꞌi beella beyaꞌe. Xne hasta huaꞌtu uquieꞌe Moisés nú uni Diose equie cuendaꞌ beella chenu uninu:
Liꞌá riꞌá nú yiea arquiꞌhua lunú riꞌá lubee bene enu laca bee bene Israel,
nu lunú riꞌá cuna liꞌibeei mase nú lacabeei xi recahua, che leehua.
20 Nu leꞌca sin nú lliqui profeta Isaías uquieꞌella lunú uni
Diose equie cuendaꞌ bee bene Israel chenu uninu:
Bee bene enu laca bee bene Israel mase nú né laꞌnabeei liꞌá pero ullelaꞌbeei liꞌá.
Nu ulubelua lubeei mase nú niꞌ né nedichiaꞌ beei liꞌá.
21 Leꞌca uquieꞌe profeta Isaías lunú uni Diose equie cuendaꞌ bee bene Israel chenu uninu: “Debichia nzuquiea nú yeꞌtabeei lua, pero lá niarquiꞌbeei azucuꞌbeei nú rniaá nu rnibeei bee bedichiaꞌ nú necha neca equie cuendaa.”