3
Xa riꞌi bee bene chenu nzeꞌta laxu iliulabe
Leꞌca rquiꞌña nú riꞌilu beyaꞌ Timoteo, nú chenu nzeꞌta laxu iliulabe chiquiꞌ neriñaꞌ para nú huañi bee bene. Xne bee bene para liꞌitsia beei rriꞌi beei elliebacuꞌ, nu sucuꞌlutsia beei nú luꞌcu beei huaxi dimi, nu aca nelliña beei, nu nibeei puro bedichiaꞌ nú rutiꞌ, cuna nú ni condra beei Diose, nu la zucuꞌ beei nú ni paꞌ beei urre naꞌ beei, nu la deteaꞌ beei cheꞌtsa lu Diose, nu la riaꞌ beei caso lunú neca cuendaꞌ Diose, nu la zecaꞌ beei bee bene nu la huaꞌa arquiꞌbeei bee bene, cuna nú rtaꞌ beei eluquichiaꞌ bee bene, nu la aca beei tsuxe beei lunú necha neca rleꞌ elliebacuꞌ beei, nu chiquiꞌ aca nelachi beei, cuna nú le beei lunú neca nzeꞌca. Leꞌca deteꞌ cuenda beei bee bene enu rquieteꞌ beei, nu la lliqui beei riꞌi beei lunú niarquiꞌ beei cuna nú chiquiꞌ zucuꞌ aya beei liꞌibeei nu riꞌi beei xitse nú niarquiꞌbeei luhuare nú zucuꞌ beei nú niarquiꞌ Diose. Rlubeꞌ beei nú neca beei xi neca bene enu neli nzeli arquiꞌ Diose, pero lunú rriꞌi beei rlubeꞌ nú la chili arquiꞌbeei liꞌinu. La quieteꞌlu saꞌ bee bene enu rriꞌi scua.
Xne leta bee benecuaꞌ nuꞌ bee bene enu riuꞌu niꞌi bee bene nu sequienu beei bee unaꞌa cuna lunú seteꞌ beei bee unaꞌa enu ratu sequienu bene, bee unaꞌa enu rriꞌi ye clasiaꞌ dula cuna ye clasiaꞌ bee elliebacuꞌ nú la zibiꞌ. Bee unaꞌa quieꞌ siempre rieneꞌ beenchu lunú seteꞌ bee bene cuaꞌ, pero la riña nú riꞌi beenchu beyaꞌ lunú neli neca. Huaꞌtu bee bene enu lee Janes cuna Jambres uriꞌi condra beei Moisés. Leꞌca scua neca bee benecuaꞌ nú rriꞌi condra beei lunú neli neca, liꞌibeei unitilula elliebacuꞌ beei nu niꞌla chili arquiꞌbeei Diose tucu nú riala chili arquiꞌbeei. Pero la riaꞌbeei scua huaxi tiembu, xne ye bee bene riꞌi beyaꞌ lunú sequienu beei bee bene, tucu nú ulleꞌca Janes cuna Jambres.
Uni Pablo lu Timoteo lunú riala riꞌilla
10 Pero liꞌilu Timoteo nediyaꞌ nzeꞌcaꞌlu xa setea bee bene, cuna nú xa nehuañia, cuna nú xa neca ellibacua, cuna nu xa nzeli arquia Jesucristo, cuna nú xa rluꞌcua paciencia, cuna nu xa seꞌca bee bene, cuna nu xa rriquia lunú nehuana seꞌca. 11 Liꞌilu nediyaꞌlu lunú uriꞌinu bee bene liꞌá, nu nediyaꞌlu xa nehuana ulleꞌca nu leꞌca nediyaꞌlu xa nehuana ulleꞌca lubee eyeche Antioquía lu eyeche Iconio cuna lu eyeche Listra. Huaxi beenú nehuana ulleꞌca lunú uriꞌinu bee bene liꞌá, pero Diose utsilaꞌa liꞌá lu ye beenú nehuana ulleꞌca. 12 Nu leꞌca ye bee bene enu niarquiꞌ nú huañi tucu nú niarquiꞌ Diose nú huañi equie nú nzeli arquiꞌbeella Jesucristo, nu nehuana zeca beella lunú riꞌinu bee bene liꞌibeella, 13 pero bee bene enu necha rriꞌi nu bee enu sequienu bee bene bichia por bichia máse nzeriꞌi beei nú necha neca, sequienu beei bee bene nu sequienu beei leꞌcatsia liꞌibeei.
14 Pero liꞌilu utsutaꞌla arquiꞌlu lunú ungalálu, cuna lunú nzeli arquiꞌlu, xne nediyaꞌlu ta bee enu uzeteꞌ liꞌilu. 15 Xne desde nú lleꞌnalu nuꞌlulu Stichiaꞌ Diose, bee bedichiaꞌ cuaꞌ rriꞌi elietsa lulu nú rriꞌilu beyaꞌ xa utsilaꞌalu equie nú nzeli arquiꞌlu Jesucristo. 16 Ye bee bedichiaꞌ nú nequie lu ichiꞌ Stichiaꞌ Diose nzeꞌtae lu Diose. Nu sibiꞌi para nú zeteꞌe bee bene, nu para nú deteꞌe bezeteꞌ lubee bene, nu para nú nine lubee bene nú xa huañi nzeꞌca bene nu para nú riꞌi bee bene beyaꞌ xa huañi bene, 17 para nú riꞌi nzeꞌca bee beneꞌ Diose beyaꞌ, nu che aca beella riꞌi beella ye nú neca nzeꞌca.