11
Nlid Dios pxeeḻ zha qui
Laa naa rnab lo to, ¡goḻxecw yquiaadiag to miṉe gne naa nu, niicle teḻ no miṉe rzac to rquiind! Goḻgacnaṉ gaṉle, zigne rzac Dios to scaque rzaac naa to, ib racladzd naa cho guiaadquidie to. Miṉe racladz naa Jesússe gleynie to, zig ruṉ wnaa nguieg ne no xtiidz ctsieelnia. Sac teḻ wnaa nguiega, mgui ne no xtiidz zho mgui cose rleynie zho, haxta rdziṉ dze ne rtsieelnia zho. Sca none grieequia to lo me; per rdzieeb naa goṉ nend zha yguib meṉdox yquiil ma to, gondraa to miṉe rnabey Dios, dzigo laa to gac zig rac grëraa miech ndzinlid. Sac goṉ teḻ Ev, sca pquiil ma Ev.
Laa naa rzet miṉ rii lo to, sac rieṉ naa, zha ne riaadtaa i weeṉ rdeed to diidz rquiaadiag to zhiwseed zho. No zho rzeet Jesús, rzeetgaa zho espíritu, per rzeete zho me zigne biadseed no to; rneegaa zho zha laa miech lo doḻ, per nacda zigne pseedle to glo. Haxta rnee zho, rieṉraa zho lo grëraa zha ne noteed Xtiidz Dios; saṉgue naa, naṉpaa naa led scada, zrieelo glu naa lo zho gaṉle peet rieṉd zho. Nend nli gacd naa gne naa zigne rneetaa zho, per zeeṉe rne naa rieṉpaa naa ne diidzli none naa; ni ziyaṉlegaa tow gaṉle.
Rzaac naa lëda ga beṉ naa, zeeṉe biaḻ naa biaḻseed naa to Xtiidz Dios; sac rsoladz to gaṉle ib peet bnabd naa lo to, scase biaḻseed naa to. Niicle mban bdeed naa, per bioxco naa wbig to lo Dios bgaa to guieḻnzaac nroob ne rap to niina. To rieguiaḻ needz ncuaaṉe nquiin naa, na leḻ grë zha ne nole xnëz Jesús leṉ dze co, zha co pxeeḻ ncuaaṉe pquiin naa, rrieequia bla naa xtimi zho ga. Niicle bdziṉ dze ne peet guieṉdraa lo naa, per ni tib lo to ib psodziind naa; lëëtaque leṉ dze co biaad bla zha bets ne zha ne ziaad nëz Macedon, zha co biaadnie ncuaaṉe pquiin naa. Ib peet bnabd naa lo to hor co, ni gdziṉdgaa dze ne pe gnab naa. 10 Ni goḻgacnaṉ gaṉle, ib tedsod sodiidz naa grë miṉ rii dib nëz Gres i. Ible zuṉ naaw, led yed naa rquidie, sac goṉ ruṉbey naa zha nac Xtiidz Jesús. 11 Per guiabde to togo rlëënie naa to, racladz naa csaṉ naa to guieḻto; sac Dios zobwi gaṉle rleynie naa to. 12 Goḻgacnaṉ sca led scada, sinque laa naa guṉ miṉ co, zeeṉa csioog naa ro zha ne rlozhd gacniats i, rnee zho ye zho quiayuṉ xtsiiṉ Dios zigne quiadziuuṉ now. 13 Saṉgue no, ndioṉ no nlid Dios pxeeḻ zho, lega noquidiese zho to i squi no zho, rquiaalo zho zig nacne nli xtsiiṉ Jesús quiayuṉ zho.
14 Ni led ncuaaṉe gzeed zdoo ne ga. Sac ible sca ruṉ meṉdox, no hor rzëëb ma rded ma zig tib xmandad Dios. 15 Gacxe waa, ¡zha ne squi ruṉ xtsiiṉ ma, miṉcoque ruṉ zho rquiaalo zho rac zho zig cho miech wen, rquidie zho miech! Per zdziṉ dze ne laa zho ygaa guieḻnëdox ne tsieguiaḻ zho, zaatne tsietizh zho grëtaa miṉe noyuṉ zho i.
Blactaa ncuaaṉe zadeed naa
16 Laa naa rnab lo to nu stib, goḻquiaadiag miṉe gne naa, niicle teḻ rzë xtidz naa zig rzë xtiidz zha ne rzhiṉle guic. Nli lega niats gne naa, per goḻxecw gon tow, sac laa naa guṉnon naa zig ruṉ grë zha qui. 17 Led Jesúsd rnabey znu gne naa, sinque masaque laa naa guṉ miṉ rii, zig ruṉ tib zha ne riotsle guic. 18 Teḻ squitaa niats rac zha qui lëëque lëë zho ruṉnon zho, lozhd gooḻ zho lo to dieṉ pe nac ncuaaṉe noyuṉ zho; goḻquiaadiaggaa miṉe gne naa nu na gaṉle:
19 Conque rzac to name nixbiini to, ¿zha nac dzigo rdeed to diidz rquiaadiag to ncuaaṉe rnee grë zha yozh qui? 20 ¿Pe ib rieṉde to gaṉle quianabeyzhoole zho to i, quiasacsi zho to, quiaquidie zho to, quiala zho grë ncuaaṉe rap to, quiasaṉwin zho to, ya zig zgap zho lo to? 21 ¡Haxta rtoladz naa goṉ, sac laa ne naa squi nabey to leḻ zhale squitaa no!
Grë ncuaaṉe riats zho i nac zho, ye naa zrieelo sca guṉniats naa naa (znu nagoṉ rac zha ne rzhiṉ guic). 22 ¿Teḻne riats zho rnee zho zha Israel nac zho? Yecxe naa waa zha Israel nac naa. ¿Teḻne rnee zho lo dii ne bzooblo Dios ga ziaad zho? Ye naa lo dii co ziaḻ naa. ¿Teḻne rnee zho Abraham nac xmeṉgol zho? Meṉ cocxe waa nac xmeṉgol naa. 23 ¿Teḻne niats rac zho rnee zho xtsiiṉ Jesús quiayuṉ zho? Gacnaṉ zho gaṉle, naasi xtsiiṉpaa me quiayuṉ naa. Nroob dziin ne ziyuṉ naa, blactaa ncuaaṉe zadeed naa, pe zhidaa zigo miech naa ladzguiib, blactaa zineedz dooguid zho naa, blactaa zaatne zadedlaa naa lo guieḻgut. 24 Gaayle vuelt zisacsi zhiwxtis zha Israel naa, gaḻptsibguieega nia dooguid bneedz zho naa. 25 Tsoṉle vuelt zineedzyag zho naa, stib vuelt bneedzquie zho naa. Tsoṉle vuelt zadzieelo naa rdedquie barcw ne no naa leṉ nisdoo; tib vuelt, tib dze tib guieel bzhoobse naa lo nisdoo. 26 Pa lotaa grë dan ne ziya naa. Nzian vuelt ne bdedlaa naa niet naa: zaatne bdedlaa naa lo nis guiubee, zaatne bdedlaa naa lo ngbaan, zaatne bdedlaa naa lo grë meṉzit, zaatne bdedlaa naa lo grë meṉladz naa. Ziyoxtseeb naa lo guieḻgut, zigtaa zaatne nac leṉ guiedza, zaatne nac dana, zaatne nac lo nisdoow, zigtagaa lo grë zha ne laglaase rquiaalo rliladz Jesúsa. 27 Blactaa rdib rdzaag naa ruṉ naa dziin, blactaa guieel ni niip raaguiesd naa, blactaa zaatne retgbin naa, zaatne retnis naa, zaatne rcuan naa, zaatne mbanse rcuub naa ni guieṉd lar ne piix naa. 28 Ni zhaaque tibaque nonie guic naa dieṉ yo to, grëse to ne nac to zha ne nole xnëz Dios, zha no to tib tib guiedz zaatne squi blansole Xtiidz Dios. 29 Zeeṉe ron naa cho tib to racladz guiaaṉ zdoo, mban rac naa zeeṉe rrieelod gane naa lo zho; zeeṉe rongaa naa cho tib to quiayuṉctal xtoḻ stib zho, ni rrieelod galisqui naaw lo zho, scaque mban rac zdoo naa.
30 Grë miṉe bne naa nu, nacda guieḻniats; teḻne rieguiaḻpaa guṉniats naa naa, mazd gzet naa grë miṉe rlu gaṉle peet gacd guṉ naa naase. 31-33 Zig bzhaac naa tib vuelt zeeṉe bia naa Damasc, leṉ dze co zob tib gobernador nac dziin lo rey Aret. Bnabey gobernador co xmeṉguiib me pquianap zho gzase puert ne rap biedz nroob ne ndze igo ro guiedz co; naṉ me naaz zho naa ngo zho naa ladzguiib. Per brieelod naaz zho naa, sac grë zha ne nole xnëz Jesús ga, zeeṉe bin zhow dzigo bloo zho naa tib leṉ chicuid pteed zho naa tib ro ventan ne quia cho biedz nroob co. Sca bdeeda diidz brie naa ga, biabd naa ladznia gobernador co.
Ni Dios goṉ, meṉ ne nac Pxoz Jesús, meṉ ne rieguiaḻ dziuuṉnon ne gzataa dze, me zobwi gaṉle diidzli rne naa.