4
Ne nligaa noxco Dios ne, gane niicle peet nond no laa me bzo no quianee no Xtiidz Ndzon me lo miech; ni choot rsaand dziin rii.
Zeeṉe rseed no miech, choot rquidied zho par gliladz zhow. Choot nolud wseed ne ziaate lo Xtiidz Dios; guieḻtole ga, teḻ dzio no yquidiee no miech, cseed no zho ncuaaṉe nacdraa Xtiidz me. Me zobwi gaṉle niapse diidzli rnee no, niicle grëgaa zha ne rdziuuṉbey no, naṉ zho rquidieed no.
No grë zha ne ib nëd tsoguic zha nac zhiwseed Dios miṉe nonee no; sac lëëque grë xtoḻ zho notse lo zho, laa zho zie nëz ne nitlo zho. Nëd zho gliladz zhow, sac ible meṉdox (ma ne nonabey lo guidzliu rii) noyuṉ ncow xquieḻrien zho; gane rieṉd zho ycaania zho Xtiidz Ndzon Jesús, meṉ ndzon ne biaadlu gaṉle zhapaa nac Dios.
Laa no quiaseed miech, per rseete no zho gacnaṉ zho dieṉ cho nac no, sinque laa no noseed zho guṉbey zho cho nac Jesús. Gacnaṉ zho, ne me nac meṉ ne rnabey; laa no, tib nguṉdziin winse nac no lo to, sacne rleynie no me. ¡Ne nligaa tib nguṉdziin winse nac no! Goḻwi gaṉle Dioszhal, meṉ ne bnabey biaaṉ biini ne rziini guidzliu, me bdixbiini guic no bieṉ no xquieḻndzon me ga biaadlu Jesús.
Rsaand Dios zha ne dib zdoo rnalo me
Ne nlipaa, lega nacse no zig nac tib guies yu ne notsow grëtaa ncuaaṉe ndzon ne zieneedz Dios lo no. Gase na gaṉle rlu, Dios naccheṉa grësew, peet nond no loxaque nose.
Me nacnie no, niicle nroob zhgab ne rio no, per racmband no; niicle nroob nac guieḻxtseeb ne rdziaṉ no, per choot rdziebd. Tibaque notsidiḻ miech no, per rsaand Dios no; niicle rsacsi zho no zootle laa no nitlole, per rbiire riochee no ga stib. 10 Zaatne ziotaa no, quianaḻ miech gut zho no, zigne beeṉaque zho Jesús; per me rsilaa no ladznia zho. Ga rlu gaṉle ne meṉ mban nac me, ni me nacnie no. 11 Gzataa dze noxtseeb no gut miech no, loxaque ne rdziuuṉ no xtsiiṉ me; per ga rdeeda diidz rlu no gaṉle pa lotaa nacnie me no, niicle ne tib lëse beṉ nac no. 12 Ne nligaa, tibaque noxtseeb no lo guieḻgut ne znu nonee no Xtiidz Jesús; per scagaa, porne biadnee now i laa to bgaa guieḻmban ne gneedz Dios lo to. 13 Niicle nagoṉ ne znutaa noxtseeb no, per ndioṉpaa no me quianap no, gane rdzieebd no noseed no miech Xtiidz me; zig zhobneeque lo Xtiidz me, zaatne rnee: “Bliladz naa miṉe rnee me, gane rne naaw.” 14 Ni ndioṉ ne gaṉle, zigne bleeban me Jesús, scaque zbeeban me ne, lozh ga tipse gac ne gdziṉnie Jesús ne lo me.
15 Grëse guieḻnë ne nodziaṉ no, laaw nodziaṉ no sacne nligaa noxco no to; zeeṉa grëse to sëëb xnëz me. Sac teḻne ndal grë zha ne sëëb xnëz me, scaquegaa ndal zha ne gdeed xquizh lo me, cxobneṉ zho pa lotaa meṉ ndzon nac me. 16 Miṉcocxe waa, ib choot riablod. Nli zigse zie dze laa no bii noyoxraa, saṉgue zhiespíritu no, zigse zie dze laaw racncubraa, laaw riaaṉmberaa nëz lo Dios. 17 Ni stiba, niicle ne znutaa nodziaṉ no grë guieḻnë rii, per ncuaaṉe tib rded naca, led ncuaaṉe rnada; sac goṉ, zeeṉe laa no lozh dieed grë miṉ rii, mazdraa nroob nac lo guieḻndzon ne ygaa no, ni miṉcosi gdziṉdraa dze lozha. 18 Gacxe waa, choot rdziuuṉcasd grë ncuaaṉe quiadziaṉ no lo guidzliu rii, sinque laa guic no nonie ygaa no grëtaa guieḻbley ne no gbaa. Sac grë ncuaaṉe raṉ ne niina, ncuaaṉe tib rded naca; saṉgue grë ncuaaṉe gard dziaṉ ne ga, led yedraa miṉ co nitlo.