6
Gotsaa gwi ne gaṉle pa lotaa noxco Dios ne. Gacxe waa, no ne nac no zhinguṉdziin me laa no rso diidz lo to: goḻguieṉ goḻgon miṉe nonee me lo to niina. Lo Xtiidz me, no tib zaatne znu zhobnee:
Lëëtse leṉ dze ne nosilaa naa miech, laa to bnab gacnie naa to.
Lëëtse leṉ dze ne rdeeda diidz gac miṉe quiambëz to, laa grë xliaadz to blanso lo naa.
¡Ni lëë dze co nu nagoṉ bdziṉ! ¡Nadzegazh quiambëz me gbig miech lo me, zeeṉa csilaa me zho!
Dziin rii quiadziuuṉ no, choot quiadziuuṉctald xtoḻ miech, choot noguibd sozit zho lo Dios. Zaatne ziotaa no, tibaque noxco no zaacse gac no, zeeṉa tsod pe yquiaaqui zho gneenë zho Dios. Zigtaa ncuaaṉe rdziuuṉ now, zigtaa grëgaa ncuaaṉe nodieed now, rlu no gaṉle ne nli xtsiiṉ me nodziuuṉ no. Teḻ pe nactaa grë guieḻnë ne nodieed no, teḻ pe nactaa grë xliaadz no, niicle no zaatne rsacsi miech no, per choot rieetede. Blactaa zaatne rguiṉ zho no, zaatne rsioogyu zho no, zaatne rriee zho ndal zho racntseeb zho lo no. Blactaa rdib rdzaag no rdziuuṉ no dziin, no zaatne rriee zhimcaalo no dipse guieel, no zaatne retgbin no.
Ne nligaa rdzioxco no ndzinli mban no, choot rieetede, wen wen rdziuuṉbey no zha nac Xtiidz Dios, sca raṉ miech gaṉle ne nli Dios pxeeḻ no. Dib zdoo no rleynie no samiech no, wen rac no lo zho, zilu no gaṉle pa lotaa racnie Espíritu Sant no.
Niapse miṉe nac diidzli miṉ co rnee no, ni scagaa Dios, nolu me gaṉle ne nli scaw. Niapse guieḻwen, niapse diidz ndooladz rlu no ne nli lo Dios quiadziuuṉ no dziin. Choot rsaand miṉe pso Dios no nodziuuṉ no, maase niicle miṉe ruṉtaa miech no. No zaatne ruṉnon zho no, nogaa zaatne rzhidznie zho no; no zaatne rneenë zho no, nogaa zaatne rleynie zho no. Niicle ne diidzli rnee no, per no zho rzac noquidiee no miech. Ruṉbeyd miech cho nac no, saṉgue Dios ruṉbey me no. Niicle ne tibaque noxtseeb no lo guieḻgut, per peet gard gac no laa no bii mban; niicle ne rsacsi zho no, per choot gard guet. 10 Niicle ne no hor mban rac zdoo no, per znusaque rneedz Dios tib guieḻbley zdoo no. Nacd no zha dimi, per nroob nac grë guieḻnzaac ne rgaa miech zeeṉe rnee no lo zho. Rdziaapd no grë ncuaaṉe rap grëraa miech, per ncuaaṉe rdziaap no, nroob nona.
11 Bets, bzian, ne no to Corint i, laa no rzodiidznie to, laa no rnee lo to grëse zigne rza zdoo no. Ne nligaa rleynie no to. 12 Teḻne rzac to gard gacpaa ne tipse, per led nod naca. Teḻ no rleynie no to, sinque to goṉ rieṉ no laglaase rleynie to no. 13 Ne nligaa peet rqueets naa lo to, laa naa rne lo to zig rnee tib dad lo mëëd. ¡Scaquegaa to, goḻsiguieḻ zaacse goḻgac!
Zhaa nac biini lo guieḻcow
14 Goḻguieṉ, guiabde to tipse gac to grë to zha ne gard sëëb xnëz Dios. Goḻgaṉ gaṉle, tib zha ne nole xnëz me, rdzieeld gac zho zig rac zha ne bii no lo doḻ. Zig nacgaa biini, zhaa nac biini, zhaagaa nac lo guieḻcow. 15 Sac goṉ, teḻ Jesús, ¿niacxe tipse nac me grë me meṉdox? Scaquegaa grë zha ne nole xnëz mew, grieelod tipse gac zho grë zho zha ne no lo doḻ. 16 Teḻ xyadoo Dios, nacda zig nac xyadoo grë mdio. Ni rrieequia goṉ ne nac xyadoo me, zigne raquiet lo Xtiidz me zaatne rnee:
Na gbannie naa to, iṉe sënie naa to.
Naa gliladz to, ni scagaa to, lo naa ygab to.
17 Gacxe waa, rbiire me rnee me:
¡Goḻriee lad grë zha qui, goḻbiche lo zho!
Guṉde to grë ncuaaṉe ndzinlid ne ruṉ zho,
goḻbig lo naa, naa ycaania to.
18 Naa gac Pxoz to grëse to,
scagaa to, laa to gac xpëëd naa.
Lëë xtiidz meṉ ne rnabey to nu.