8
Dib zdoo to goḻdeed gon
Bets, bzian, laa no gzodiidz lo to gaṉle pa lotaa quiayacnieṉ Dios grë zha ne ngab lo Jesús nëz Macedon nu. Nli nroob grë guieḻnë ne quiayaṉ zho, per nguieeḻ rac zho. Leṉ dze ne bded nu beeṉlo zho tib gon, niicle ne zhis ncuaaṉe rap zho, per nroob gon ne beeṉlo zho. Laa naa rnew lo to, sac naazhal goṉa. Ne nligaa, dib zdoo zho bleeladz zho grë ncuaaṉe bloogon zho; ncuaaṉe rgaataa lo zho laa zho bdeeda. Dzigo bnab zho lo no gdeed no diidz ye xgon zho guey lo grë zha ne nacgrë ne, zha ne guieṉd pe yquiin. Ni lëdsew ga, bzee zdoo no zeeṉe bdzioṉ no blozhse psaṉ zho zho ladznia Dios, laa zho wbig lo no në zho, miṉe csiaabtaa Dios guic no gnabey no zho, zuṉ zhow. Ni lalnu goṉ güeynied guic no guṉ zho grëtaa miṉ rii.
Niina ne bdzioṉ no znutaa biabgan zho nëz rii noyuṉlo zho gon rii, nacne rdzieets no lo Tit siguieḻ me guiaad me nëz lo to i stib; zeeṉa lozh guṉlo to gon ne bnabeyle me to i quiayuṉlo to. Rdziuuṉbey no to: dib zdoo to rnalo to Dios, zha niini nac to, rieṉ to zha gnee to Xtiidz Dios lo miech, nguieeḻ rac to ruṉ to xtsiiṉ me, ni pseed to rleynie to samiech to. Nana sca, zig nac gon rii, scaque dib zdoo to goḻtsoxco goḻguṉlow.
Laa naa bzet lo to nu zha beeṉ zha Macedon, per guiabde to bod nonabey naa to scapaa guṉ to. Sinque laa naa bzeta lo to, zeeṉa gacnaṉ to gaṉle ye zha co pquiabladz bdeed gon co. Nu nagoṉ rdeeda diidz glu to ne nli rleynie to grëraa zha ne nacgrë ne, led loxaque diidzdsew. Goḻwi gaṉle, zig nac Jesús pa lotaa noxco me ne. Niicle ne me naccheṉ grëtaa ncuaaṉe no, per bdeed me diidz goc me zig tib zha ne peet rapd; ga bgaa ne grëtaa guieḻnzaac ne rap me. Laa me beeṉ miṉ co sacne rleynie me ne.
10 Wena, tebaa tsoxco to lozh guṉlo to gon qui. Goḻsoladz gaṉle, topaa psilo bleebey gaclow wdibiz ga, iṉe nguieeḻ rac to psilo to. 11 Nana sca, zigne psilo to hor co, scaquegaa niina nguieeḻ goḻgac goḻsiaaḻ lo dziin co. Goḻquiabladz teḻ palaltaa ncuaaṉe rgaa lo to tib tib to, dib zdoo to goḻdeeda; 12 sac zeeṉe dib zdoo miech rquiabladz zho cogon zho, teḻ palaltaa miṉe ygaa lo zho, scaania Diosa. Naṉle me palal ncuaaṉe rgaa lo tib tib miech, gnabd me ncuaaṉe ni quianied zho.
13 Sac nacda ne ygad to grëse ncuaaṉe rap to lo stib zho, lozh ga guiaaṉmban to; laa zha yquianie grësew. 14 Led scada. Laa miṉ rii rac, zeeṉa grëse ne lalga ncuaaṉe yquianie ne. Niina ne rgaaw lo to, goḻdeed palala yquiin grë zha ne rapd nrooba; zdziṉgaa dze na pe guṉfalt lo to, dzigo laa zho gneedz teḻ pe nacgaa ncuaaṉe quianiede to. Sca none dziuuṉlsa ne xyudar zha ne nacgrë ne, zeeṉa zig rne naa ga: lalga ncuaaṉe yquianie ne. 15 Goḻsoladz gaṉle, znu rnee lo Xtiidz Dios: “Zha ne ptop nrooba, beeṉda sobr lo zho; niicle beeṉfaltegaaw lo zha ne ptop zhisa.”
Laa Tit guiaad i stib
16 Xquizh Dios psiaab me guic Tit, zigne rzacaque naa to scaque rzac me to; tibaque nonie to guic no. 17 Zeeṉe bnab naa lo me siguieḻ me guiaad me lo to i, bzhiguieḻga me; ni nolegaa guic me guiaad me, sac ne nligaa racladz me guiaadso me lo to stib. 18 Nëz rii, no tib bets ne, nroob yudar quiayuṉ me nogaaz Xtiidz Dios lo miech; zaatne rcaalsataa zha ne no xnëz Dios nu, grëse zho ruṉbey me, tib meṉ nziuu nac me lo zho. Me gacgrop Tit, niina ne laa no cxeeḻ Tit lo to i; 19 ni meque bzooblo zho, sënaḻ zhits no zeeṉe guiosaṉ no gon rii. Nozhal guiosaṉa, sac ne nligaa dib zdoo no noxco no zha gac xyudar grë zha ne guieṉd pe yquiin. Nu rlu gaṉle pa lotaa meṉ nroob nac Dios, sac me quiayacnieṉ ne ne laa dziin rii noyac. 20 Gza no bets co guio, zeeṉa gzadoḻd zdoo miech guiab zho nend zha lega zhieeṉ no palal gon rii, sac goṉ nligaa nroob naca. 21 Dios zobwi gaṉle mbe lo no, ni racladz no ye miech gaṉ zho gaṉle ne nli zha legal nac no. Miṉ co nagoṉ, nacne sca guio no gza no.
22 Rdziuuṉbey no stib bets ne nu, rdziaṉ no nli dib zdoo me rleynie me Dios. Niina ne laa grop zha co guiaad i, ye me guiaadnaḻ zhits zho. Rley me ne laa me guiaadgaṉ to i, sac ziyon me ye to noxco gacnie to zha ne nacgrë ne.
23 Teḻ naṉd new cho gnabdiidz lo to dieṉ cho nac Tit, goḻguiab lo zho tipse nac no grop no me, xyudar naa noyuṉ me quiaseed no to. Ni teḻ gnabdiidz zho cho nac schop zha ne ziaadnaḻ zhits me i, dzigo goḻguiab grë zha ne ne no nëz rii pxeeḻ zho, dib zdoo zho noxco zho mban zho zigne rdziladz Dios. 24 Goḻguieṉ sca, gza zho zigne ziaad zho lo to i, niowse goḻcuëzlo zho. Goḻlu gaṉle ne nli dib zdoo to rleynie to zho, zigne rleynieque to naa; zeeṉa gacnaṉ grëraa zha ne nacgrë ne nli miṉe rnee no zeeṉe rzodiidz no lo zho zha nac to.