11
Zhapaa nac ne dib zdoo ne gnalo ne Dios
Znu nac ne dib zdoo ne gnalo ne Dios. Zha ne dib zdoo rnalo Dios, tiblique zienie guic zho ne ible zgaa zho miṉe quiambëz zho gdeed me lo zho; niicle ncuaaṉe gard gaṉ zhow, per rzac zho zig nac zeeṉe raṉle zhow. Zig nac grë xmeṉgol ne, ne scacxe waa bnalo zho Dios gane bleynie me zho.
Scagaa niina, ne dib zdoo ne rnalo ne Dios, gane rliladz ne me bzaa guidzliu ni grëragaa ncuaaṉe no, zeeṉe bnabey me biaaw, niicle ne peet guieṉd hor co.
Gotsaa gwi ne gaṉle lëë bla zhagol ne dib zdoo bnalo Dios nu:
Zig nac Abel, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane bleynie Dios gon ne bdeed me, lëdle gon ne bdeed bets me Caín. Ne sca bnalo me Dios, gane pcaania Dios me zig tib zha ne peet xtoḻd, ni pcaania Dios gon ne bdeed me ga; gacxe waa, haxta lo nadze, niicle ne gutle me, bii raquiet gaṉle pa lotaa dib zdoo me bnalo me Dios.
Scaque Enoc, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane gute me, zomban me zeynie Dios me gbaa, choot goṉdraa me. Zeeṉe bii zomban me lo guidzliu, blu Dios ne rdziladz Dios zha mban me. Sac zha ne rnalod Dios dib zdoo, grieelod gban zho zigne rdziladz Dios. Zha ne racladz gbig zho lo Dios, none dib zdoo zho gliladz zho ne nli no me, ni gliladz zho ne nli rcaania me zha ne nlipaa rio liaadz rbig lo me.
Zig nac Noé, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane bliladz me xtiidz Dios zeeṉe rëb Dios lo me pe nac ncuaaṉe ziaadyob gac; bin me diidz bzaa me tib barcw nroob, ni leṉ barcw co bio me gza xpëëd me ni tsieel me, blaa zho lo guieḻnë co. Ni ne sca bnalo me Dios, gane ible zgaa me grë miṉe gdeed Dios lo grë zha ne biaaṉmbele lo Dios; laa grë zha ntseeb co, ib bnalod zho Dios, gane sca bnitlo zho.
Zig nac Abraham, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane zeeṉe bredz Dios me ycaania me zaatne gdeed Dios lo me, binga me diidz briee me zie me, niicle ne naṉd me zha nac dan co. Ni ne sca rnalo me Dios, gane niicle bdziṉ me lo liu co, laa me wbanse ga zig tib meṉzit. Lega nacse leṉ grë yu mantiad bio me grop me Isaac, scaquegaa Jacob; sac ye grop zha co biaaṉ diidz naccheṉ liu co. 10 Scase bio Abraham ga, sac naṉpaa me no tib guiedz ndzon ne bzaa Dios, ni ga nac zaatne gdeed Dios gdziṉ me.
11 Scaque Sar, wnaa ne goc tsieel Abraham, ne dib zdoo me bnalo me Dios gane gop me mëëd, niicle ne nacd me wnaa ne gap mëëd, ni lala gol-le me; laa me gop win, sac zeeṉe rëb Dios lo me laa me yquianie win, dib zdoo me bliladz me ible zuṉ Dios miṉe bnee me ga. 12 Ye Abraham, meṉgol-le me, meṉ ne yquianiedraa mëëd nac me, ni zeeṉe laa Sar gop mëëd co, miech guizhiu ne brieequia lo dii co; pale mel ne ndziib gbaa, yuzh ne ndxiegaa ro nisdoo.
13 Gza zha ne blozh goquiet nu, gardaque ygaa zho grë miṉe bnee Dios gdeed me lo zho, laa zho gut; zeeṉe bii zomban zho lo guidzliu rii, dib zdoo zho bnalo zho me gane bliladz zho ne ible zgaa zhow, rzac zho zig nac zeeṉe raṉle zhow. Bieṉ zho ne tib ziaadtedse zho lo guidzliu rii, nacse zho zig tib meṉzit. 14 Ni ne sca bieṉ zho tib ziaadtedse zho lo guidzliu rii, ga rlu ne dzigoraa gdziṉ zho zaatne gacpaa ladz zho. 15 Sac teḻne nieṉd zho ne scaw, znuse mbire zho ney zho zaatne briee zho ga. 16 Tibaque laa guic zho güeynie ne ib zdziṉ zho zaatne gacpaa ladz zho gbaa; gacxe waa, rtoladzd Dios ne nac me Dios ne rliladz zho, laa me bzhixcuaale guiedz ne gac ladz zho ga.
17 Zeeṉe beeṉ Dios Abraham prueb dieṉ pe nli rnalo Abraham me, rëb me cogon Abraham xpëëd Abraham Isaac; ne dib zdoo Abraham rnalo me Dios gane niicle tibaque mëëd ga lo me, per bleeladz me mëëd co, laa me niutle win niac win gon. 18 ¡Ni laa xtiidz Dios nac ne win guṉctal lo xtii me! 19 Laa me niut win, sac naṉpaa ne nroob poder ne rap Dios, teḻne niet win nrieelo mbeeban Dios win; ni nligaa rrieequia gut win ga ni biire brieeban win stib.
20 Niiclegaa Isaac, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane zeeṉe bnab me guṉlay Dios grop xpëëd me, Jacob ni Esaú, bzeet me zha gac lo xquieḻmban zho.
21 Scaque Jacob, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane niicle laa me nole guet me bnab me guṉlay Dios grop xpëëdbgui José, bzeet me zha guṉlay Dios zho; meṉgol-le nac me, yagale zhoob me per tibaque rleynie me Dios.
22 Scaque José, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane zeeṉe laa me merle guet bzeet me ne ib zdziṉ dze griee zha Israel Egipt; haxta psaṉ me diidz güey zho xtsit me zeeṉe laa zho griee ga.
23 Zig nac pxoz Moisés, xniaa Moisés, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane bloolan me mëëd niow yeeṉ co lidz me tsoṉ mëë; ib bdziebd me miṉe bnabey rey Egipt.
24 Niiclegaa Moisés, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane zeeṉe laa me broob bdeetraa me diidz niuṉbey zho me zig xpëëdmiag rey; 25 laa ne niaaṉ me lidz rey nleynie me grë ncuaaṉe niuṉctal xtoḻ me, mazd bleeladz me me psacsi zho me grë meṉladz me. 26 Bieṉ me ne nonguieḻraaw ted me guieḻnë zig pteed zho Jesús, lëdle niaaṉnie me grë ncuaaṉe non ne no Egipt; sacne miṉe mazdraa nonie guic me nac guieḻnzaac ne gdeed Dios lo me.
27 Ne sca rnalo me Dios, gane bdziebd me xquieḻdox rey, tiblique beeṉ me guic me briee me Egipt; sac naṉpaa me niicle raṉd me Dios, per Dios nacnie me. 28 Ne scaque rnalo me Dios, gane bnabey me beeṉ zha Israel lni Pascw, ni bnabey me bdiaab xchen carner yeeṉ grëse ro lidz zho, zeeṉa guete xpëëd glo zho wdze co.
29 Grë zha Israel co, ne dib zdoo zho bnalo zho Dios gane wbiig lo Nisdoo Nizhnie, bzhial tib nëz mbidz bded zho; laa zeeṉe gocladz grë xmeṉguiib rey Egipt nded zho, znuse bdzieel lo nisdoo co stib, grëse zho gut. 30 Ne scaque dib zdoo zho bnalo zho Dios, gane bliaaḻ biedz nroob ne ndze igo guiedz Jericó, zeeṉe bza gadz ngbidz noyecw zho igo biedz co.
31 Zig nac Rahab, wnaa ro nëz ne bio guiedz Jericó, ne dib zdoo me bnalo me Dios, gane peet gocd me dze ne bnitlo grëse meṉladz me, sacne bnalod zho Dios; me ga bdeed zaatne blëz zha ne glole pxeeḻ zha Israel güey wleets ga.
32 Ni noragaa zha ne sca dib zdoo bnalo Dios, haxta tiemple ygaad gzet naa zho. Zig nac Gedeón, zig nac Barac, Sansón, Jefté, zig nac David, zig nac Samuel, ni grëragaa zha ne biadteed xtiidz Dios lo miech. 33 Ne sca dib zdoo zho bnalo zho Dios, no zho beeṉcheṉ grë guiedz nroob, no zho bnabey grë guiedz zigne nonguieḻa, no zho goṉlo grë miṉe bzeet Dios gdeed me lo zho, no zho role meedz bdedlaa zho; 34 no zho lo beldox bio zho ni peet gocd zho, no zho lo spadle bdedlaa zho, no zho gzhe gzhele rac zho per bdaan zho; no zho biablole lo diḻ ni biire pcaa zho fuerz stib, haxta beṉcxooṉ zho zha zit ne nodiḻnie zho. 35 Grë meṉ wnaa, no zho goṉlo brieeban meṉlidz zho.
Nzian grë zha ne sca bnalo Dios, no zho psacsixuu miech zho, per ib bdeete zho diidz niuṉ zho miṉe racladz miech, mazd bleeladz zho zho beet miech zho; sac naṉle zho mazdraa ndzon guieḻmban ne ygaa zho zeeṉe laa zho grieeban. 36 Nogaa zho bgaa beeṉnguzee miech zho, bdiṉ zho zho, bzoob zho zho lo caden, ni bloo zho zho ladzguiib; 37 no zho bdeedquie miech zho haxta gut zho, no zho bgaa bloosierr miech zho, no zho bgaa gut zho lo spad. Nogaa zho mbanse rac, pquianguzhooṉ zho lo miech, nëzrii nëzrec zie zho, mbanse rac zho guieṉd pe gow zho, guieṉd xab zho, tib lëse guid mëcwxiil, tib lëse guid chiv nrieḻ zho. 38 Miech wen nac zho, ni rieguiaḻd grë miech guidzliu rii guiaadban zha co lo zho, per scataa bded zho. Niapse grë dan bidz, grë dan gui, bio zho; zaatne blëz zho grë leṉ blë, zaatne blëz zho grë leṉ bliee.
39 Ni goḻgacnaṉ gaṉle, niicle nli biaṉnziuu zho lo Dios ne sca dib zdoo zho bnalo zho me, per gardaque ygaa zho guieḻnzaac ne psaṉ me diidz ga ygaa zho; 40 sacne laa Dios racladz tipse ygaanie ne zho guieḻnzaac ne psaṉle me diidz gneedz me lo ne niina, sac miṉ co nac miṉe mazdraa nroob.