6
Row gaay mil miech
(Mt. 14:13‑21; Mr. 6:30‑44; Lc. 9:10‑17)
Bded ga, tib dzew briee Jesús bdedquia me nëz daṉ ro Nisdoo Galilé (lëëque nisdoo co ga rnee zho Nisdoo Tiberias).
Miech guizhiu ne brieenaḻ zhits me, sac ziyaṉ zho grëtaa milagr ne ruṉ me, ruṉguiac me grë meṉ rzacnë. 3-4 Nzian zho nac zha ne zie lni Pascw, lni nroob ne rac Jerusalén gzobse iz.
Grëse no ne nac no xpëëdscuel me, laa no naḻ zhits me. Zeeṉe bdieedquia no ro nis co, dzigo bdzieep no tib cho gui win zob gax ga. Loxaque laa no bzioob ga grë no me, zeeṉe bdzioṉ no miech guizhiu ne ziaadquia cho gui co, laa zho glansole lo no ga. Dzigo rëbchaa me lo Lip:
―Lip, ¿pa guioziu ne ncuaaṉe gow grëtaa miech qui?
Per lega scase rëb me lo Lip, par dieṉ pe guiab Lip; sac naṉle me pe nac ncuaaṉe guṉ me.
―¡Ne nligaa pe zhidaa zho! ―rëb Lip―. Niicle teḻne niaca miṉe gziuu nzian gayoo guietxtil, ni ygaad ncuaaṉ co ygaa zho tiblë wingaw tib tib zho.
Dzigo pquiab Ndrés, bets Pedr, stib zha ne nacgza no; rëb Ndrés:
―Nu zo tib mëëdbgui win ney gaay guietxtil cebad ni schop meḻ win. ¿Per pa ygaa ncuaaṉ co lo grëtaa miech qui?
10 ―Goḻnee lo zho dieṉ ―në me lo no―. Goḻguiab lo zho sob zho.
Ndzon zëëb guizh nguia ga, dzigo laa grë miech guizhiu co bzob lo guizh nguia co (zig gaay mil rgaa loxaque zha bguise). 11 Dzigo bnaaz me gza guietxtil co, bdeed me xquizh lo Dios. Blozhse ga, zigse rneedz mew lo no scase scase rguiiz now lo grë miech co; scaque beeṉ me grop meḻ co. ¡Grëse miech co, dow zho zaatne bieltaa zho! 12 Blozhse dow zho, nëchaa me lo no:
―¡Goḻtsietop grëse miṉe biaaṉ i, zeeṉa nitloda!
13 Psilo no ptop no grë guietxtil ne biaaṉ ga, zeeṉe blozh bdopa, ¡lo gaay guietxtil cebad co, biodzë tsiipchop chicuid biow!
14 Zeeṉe goṉ grë miech co milagr ro ne beeṉ Jesús ga, rneechaa zho:
―¡Ne nlipagaa, lëë meṉ qui ga quiambiaaz ne! ¡Me nac Meṉ ne zëëble diidz ga cxeeḻ Dios lo guidzliu guiadteed xtiidz me!
15 Bieṉga Jesús racladz zho, zhoo tsienie zho me gac me zhirey zho, nacne bzoquia me guic gui win co, tipse me.
Rzë Jesús lo nis
(Mt. 14:22‑27; Mr. 6:45‑52)
16 Rguetsle liuw, bzhiuxto no dan bdziṉ no ro nisdoo co; ga bliaaz no me. 17 Bdzioṉse no choot rlansod ni laa liu rcowraa, dzigo mazd laa no bziaab leṉ canó, laa no zio nëz Capernaum.
18 Laa no zionie canó co lo nis, tibaque zeeṉe psilo rriee me, ntseeb riasoli lo nis co. 19 Maase gaay kilómetro o xoopgaaw goc zio no, tibaque zeeṉe bdzioṉ no laa me ziaad-zë lo nis co, gaxle lo no ga. Zeeṉe bdzioṉ no sca ziaad-zë me lo nis, bdzieeb no. 20 Dzigo bnee me, në me lo no:
―¡Gdziebde to! ¡Naa ziaḻ nu!
21 Dzigoraa rley no bdzioṉ no laa me bzëëb leṉ barcw; tibaque zeeṉe bieṉ no laa no brieequiale zaatne no gdziṉ no ga.
22 Biini liu co, grë miech ne biaaṉ stib nëz ro nis co, laa zho bdziṉ zaatne nac ro nis ga, quiambëz zho gaṉ zho me. Sac goṉ zho tibaque barcw zo ga, ni zeeṉe wbii no ga, loxaque nose wbii. 23 Gax zaatne bguiaaṉ me zho ga, ga bdziṉ bla barcw ne ziaad nëz Tiberias; 24 dzigo goṉse zho niicle me niicle no ne nac no xpëëdscuel me, choot guieṉd ga, nacne bzëëbaque zho leṉ barcw ne bdziṉ ga ziaad zho nëz Capernaum.
Jesús nac meṉ ne rdeed guieḻmban
25 Zeeṉe blanso zho Capernaum, laa Jesús zole lo no ga; dzigo rëbchaa zho lo me:
―Maestro, ¿pa horzhe waa blanso luu nu?
26 Dzigo rëbchaa me:
―¿Naa lëë ziaadguib to? Per ziaate to porne rieṉ to cho nac naa, sinque laa to ziaad porne goṉ to bnedz naa ncuaaṉe pquiin to. 27 ¡Goḻguieṉ, tsienied guic to loxaque ncuaaṉe gowse to, sac znuse rnitlo grë ncuaaṉ co! Sinque, goḻtsoxco goḻguṉ miṉe racladz Dios, zeeṉa ygaa to tib guieḻmban ne ib gdziṉd dze lozh. Ni naa ne nac naa Mgui ne pxeeḻ me, naa gneedz guieḻmban co lo to; sac ible miṉ co pxeeḻ me naa.
28 Dzigo bnabdiidz zho lo me, rëb zho:
―¿Zha dzigo dziuuṉ no miṉe racladz Dios? ¿Pe nac ncuaaṉe dziuuṉ no?
29 Pquiab me rëb me:
―Miṉe racladz Dios guṉ to: gliladz to cho nac meṉ ne pxeeḻ me.
30 ―Teḻne scaw ―rëb zho―, none dziaṉlo no guṉ luu nzian milagr, zeeṉa gliladz no luu. ¡Nligaa peet milagr nroob gard dziaṉ no guṉ luu! 31 Teḻ grë pxozgol ne, zeeṉe wban zho grë dan bidz co padzeela, gzobse dze biet tiblo guietxtil zhan gbaa, dow zho; rnee lo Xtiidz Dios: “Moisés rdeed guietxtil co lo zho.”
32 Pquiab me rëb me:
―Goḻgacnaṉ gaṉle led Moisésd bdeed guietxtil co, sinque Pxoz naaw. Ni niina goṉ laa me quianeedz merpaa guietxtil gbaa lo to. 33 Sac goṉ, me pxeeḻ meṉ ne biet gbaa ziaddeed guieḻmban lo grë miech rii; meṉ co nac guietxtil gbaa co.
34 ―Beeṉ tib guieḻnzaac sca ―rëb zho―, ¡gzataa dze bneedz guietxtil co dioow no!
35 Pquiab me rëb me:
―Naa goṉ nac guietxtil ne rdeed guieḻmban ga. Grëse zha ne gbig lo naa sëëb zho xnëz naa, gdziṉdraa dze ne ycaabedz zho; grëse zha ne gliladz cho nac naa, gdziṉdraa dze ne gnab zhis zho. 36 Laa to goṉ, zigne bnelegaa naa lo to ga, ¡niicle raṉ to naa, per rliladzde to cho nac naa! 37 Grëse zha ne rxeeḻ Pxoz naa, rlanso lo naa; ni tib zho ctsireed naa. 38 Sac goṉ, laa naa bieet gbaa ziaḻguṉ naa miṉe racladz Pxoz naa (meṉ ne pxeeḻ naa); bieete naa par guṉ naa miṉe gacladztaa naa. 39 Ni miṉe racladz me, grëse zha ne bneedz me lo naa, ni tib zho nitlod, sinque cueeban naa zho gaḻ dze ne laa guidzliu nitlo. 40 Sac racladz me: grëse zha ne gbig lo naa ni gliladz zho naa dib zdoo zho, grëse zho ygaa tib guieḻmban ne ib gdziṉd dze lozh, ni cueeban naa zho gaḻ dze ne nitlo guidzliu.
41 Dzigo psilo grë zha Israel rneenë zho me, loxaque ne rëb me, me nac guietxtil ne biet gbaa; 42 rnee zho:
―Meṉ rii ga name rnee zho Jesús, me nac xingan José. Rdziuuṉbey ne xniaa me, rdziuuṉbey ne pxoz me. ¿Zha nac dzigo ne rnee me gbaa biet me?
43 Dzigo rëbchaa me lo zho:
―Lëëwga na, goḻsioog ro to. Nodne squitaa gzee zdoo to miṉ co. 44 Laa Pxoz naa pxeeḻ naa ziaḻ naa lo guidzliu, per ni tib miech goṉ grieelod gbig lo naa teḻne niaca miṉe cuedzd me zho; ni zig rnele naa ga, zha ne gbig, naa cueeban zho gaḻ dze ne laa guidzliu nitlo. 45 Znu rnee lo Xtiidz Dios, zaatne pquiaa grë zha ne biadteed xtiidz me padzeela, rneew: “Laa Dios cseed grëse miech.” Ni lëë miṉ co rac niina; gacxe nagoṉ waa, grëse zha ne rquiaadiag miṉe rnee Pxoz naa ni rseed zhow, grëse zha co lo naa rlanso zho. 46 Zha ne rlanso lo naa, guiabde to togo goṉlo zho me; ni tib choot gard gaṉ me, naase nac meṉ ne ziyaṉ me, sac zaatne no me ga brie naa ziaḻ naa lo to. 47 Goḻliladz miṉe gni naa lo to nu sca: ¡Grëse zha ne dib zdoo zho gliladz zho cho nac naa, zgaa zho tib guieḻmban ne gdziṉdraa dze lozh! 48 Ne nligaa naa nac guietxtil ne rdeed guieḻmban ga. 49 Grë pxozgol to, zeeṉe sca bio zho grë dan bidz co, nli dow zho guietxtil ne biet gbaa ga, per bdeetew guieḻmban lo zho, sac grëse zho gut. 50 Saṉgue guietxtil ne rne naa lo to, gbaa bieta ni grëse zha ne yquiina zgaa zho tib guieḻmban ne gdziṉd dze lozh. 51 Xcuerp naa nac guietxtil ne biet gbaa, miṉe rdeed guieḻmban ga; grëse zha ne gow guietxtil co, zgaa zho tib guieḻmban ne gdziṉd dze lozh. Lëëw gded naa zeeṉa grieelo ygaa grëse miech lo guidzliu rii stib guieḻmban.
52 Psilo grë zha Israel co stib, quianeelsa zho, rnee zho:
―¿Zha nacne squi rnee meṉ qui? ¡Zootne rnee me none dioow ne xcuerp me!
53 ―Gneli naa lo to gaṉle ―rëb me―, teḻne gowde to xcuerp Mgui ne pxeeḻ Dios, ni guiede to xchen me, ygaade to stib guieḻmban co. 54 Saṉgue zha ne gow xcuerp naa, ni guie zho xchen naa, ib zgaa zho guieḻmban ndzon ne gdziṉd dze lozh ga, ni naa cueeban zho gaḻ dze ne laa guidzliu nitlo; 55 sac xcuerp naa nac miṉe mazdraa rquiin gow miech, ni xchen naa nac miṉe mazdraa rquiin guie zho. 56 Grëse zha ne row xcuerp naa, ni rie zho xchen naa, mbannie zho naa, niiclegaa naaw mbannie naa zho. 57 Meṉ mban nac Pxoz naa, meṉ ne pxeeḻ naa, me nac meṉ rneedz guieḻmban lo naa; ni scaquegaa zha ne gow xcuerp naa, naa gded guieḻmban lo zho. 58 Naa nac guietxtil ne nlipaa biet gbaa. Grëse zha ne gow guietxtil rii, zgaa zho guieḻmban; led yed zho guet zig gut grë pxozgol to, zha ne sca dow guietxtil co.
59 Lëë grë miṉ rii bnee Jesús zeeṉe pseed me miech leṉ yadoo win ne zob Capernaum.
Diidz ne rdeed guieḻmban
60 Nzian grë zha ne rzënie Jesús, zeeṉe bin zho grë miṉe bnee me ga, rneechaa zho:
―Zha ngaṉdoxtaa nac grë diidz ne rnee me i. ¡Cho gnë dieṉ pe bnee me!
61 Bieṉ Jesús sca nonee zho, dzigo rëbchaa me lo zho:
―¿Pe rlëë guic to bin to miṉe rne naa ga? 62 ¿Pe guiabzhe to dzigo zeeṉe gaṉ to laa Mgui ne pxeeḻ Dios soquia gbaa, gbiire guey me zaatne no me glo? 63 Espíritu Sant rneedz guieḻmban lo to, teḻne guieṉd espíritu peet nond xcuerp to, sac bëëlse naca. Ni grë diidz ne bne naa lo to, lëëw nac Espíritu, ni lëëw gneedz tib guieḻmban ne gdziṉd dze lozh lo to; 64 sinque to, bii no zla to rliladzd cho nac naa.
Sca rëb me sac desde psilo bzënie zho me, rieṉle me cho nac zha ne ib rliladzd me, ni cho nac zha ne tsieto me.
65 ―Ruṉbey naa to ―rëb me―, gane ni naa lo to ni tib miech grieelod gbig lo naa sëëb zho xnëz naa, teḻne niaca miṉe cuedzd Pxoz naa zho.
66 Nzian zha ne rzënie me, hor co laa zho bzozit lo me, bzëniedraa zho me. 67 Dzigo bnee me lo no gza tsiipchop no ne nac no xpëëdscuel me, në me:
―To waa, ¿pe led yede to racladz gbiche lo naa?
68 Pquiab Simón Pedr, rëb Simón:
―¿Per cho loraa nadieṉ guio no? Luuse nac meṉ ne rseed miech diidz ndzon ne rdeed guieḻmban ne gdziṉd dze lozh. 69 Laa no bliladzle cho nac luu, laa no gocndioṉle ne luu nac Meṉ Ndzon ne pxeeḻ Dios.
70 ―Nliw ―rëb me―, ni naa bzooblo to gza tsiipchop to, per na goṉ laa tib to bzëëble xnëz meṉdox.
71 Zeeṉe sca rëb me, lëële Judas ga bzeet me (zhin Simón Iscariot); sac ye Judas nacgza no lo tsiipchop no ne bzooblo me ga, ni Judas nac zha ne güeyto me.