5
Xa nahpa guibahannee nuꞌh laꞌh raꞌ nin naa raꞌ xpwiinn Jesucristu
Ayi cwidxaaꞌ luꞌh loh tuhbi bwiinn guhla; mas chaꞌyi guiñiꞌnee luꞌh ba cun dxyiꞌdxyi naguꞌdziꞌn ziga zi tuhbi xtaada luꞌh, ya nin naa raꞌ biiꞌhin, bwiꞌhnn laꞌh raꞌ bi ziga zi tuhbi bwihtsi luꞌh, ya bwiinn guhla gunnaꞌh bwiꞌhnn laꞌh raꞌ ba ziga zi tuhbi xnaan luꞌh ya ziꞌchi za dxaꞌpa raꞌ bwiꞌhnn za laꞌh raꞌ bi ziga zi tuhbi bizaaꞌn luꞌh pur lligaaba zaꞌca bwiinn cun gaduhbi stoꞌ luꞌ.
Nee badiꞌhi za nin xchiꞌhn raꞌ gunnaꞌh biuhda nin guchii naa biuhda, per sidela laꞌh tuhbi biuhda nuu lliiꞌn ba o llahga ba, mahzi gusiꞌdxixgah raꞌ lliiꞌn ba xa gacanee raꞌ bi laꞌh ba laasii bachiooꞌ ba laꞌh raꞌ bi nee squiiꞌ riuuꞌstoꞌ Dxiohs guunn bwiinn raꞌ laasii naan xnehzazan. Ya gunnaꞌh nin guchii biaꞌhan biuhda nin ba biaꞌhan tuhsi ñiꞌh bwiinn chi sola radxiꞌsi ba laꞌh Dxiohs tin gudiꞌhi Ñiꞌh xi gahw ba nee dxyih-nagueꞌla rbwihdxi-rnaaba ba loh Ñiꞌh, per gunnaꞌh biuhda raꞌ nin nabahannee lligaaba dxaaba ayi guunn luꞌh cweenta niꞌchi laasii naa ba ziga nin ya bigaꞌtsitiiꞌ loh duhlda. Guhdzi garaa dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh raꞌ ba tin ayi chyu cwachi xquelchiah raꞌ ba. Sidela nuu chyuulla tuhbi nin ayi gacanee laꞌh bwiinn lasaaꞌ gahca ba, bwiinn raꞌ nin nuu rwaaꞌ yihdzi raꞌ ba, pwihsi bwiinn chi naa ba tuhbi bwiinn nin zirooꞌ ru duhlda nahpa loh tuhbi bwiinn nin ayi riachiistoꞌ ñiꞌh xchiꞌdxyi Dxiohs.
Nee cun sola gucaꞌh luꞌh lah raꞌ biuhda nin nuu sesenta yihza par delanta loh dxihtsi nee sidela guhpa raꞌ za ba tuhsi ndxiꞌhw ya ziꞌchi zahca gacanee tu laꞌh ba. 10 Nahpa gwaꞌha luꞌh sidela riuuꞌnbwaꞌ bwiinn laꞌh ba pur dziꞌn zaꞌca nin ruhnn ba nee sidela guhca za ba tuhbi guzahn nin baluuꞌyi zaꞌca laꞌh raꞌ lliiꞌn ñiꞌh xa guibahan zaꞌca raꞌ bi, nee sidela za guhca ba tuhbi bwiinn zaꞌca duxa cun garaa raꞌ bwiinn nin gwaguiaꞌha cuun ba, cun sidela cayahcanee ba laꞌh garaa bwiinn ziga ruluuꞌyi xchiꞌdxyi Dxiohs guidiꞌhnn nuꞌh cun bwihtsi lasaaꞌ raꞌ nuꞌh nee cun sidela za batiꞌdxilohnee za ba trabahjw laꞌh raꞌ nin cagatiꞌdxiloh guelrzaꞌcazii neezaa sidela riuuꞌ ba ruhnn ba garaatiiꞌ dziꞌn zaꞌca.
11 Ya biuhda nin naa biiꞌhin, ayi gucaꞌh luꞌh lah ba loh dxihtsi laasii chin guiclaaꞌdzi raꞌ ba guicaꞌha raꞌ ba ndxiꞌhw zibweꞌhestoꞌ raꞌ ba dxyiꞌdxyi nin biaꞌhan raꞌ ba nez loh Jesucristu laasii guiclaaꞌdzi raꞌ ba guchinaa raꞌ ba stuhbi, 12 ya ziꞌchi ziuuꞌ xtuhlda raꞌ ba laasii rbweꞌhestoꞌ raꞌ ba dxyiꞌdxyi raꞌ nin biaꞌhandxyiꞌdxyi raꞌ ba loh Dxiohs chin bwiꞌhnn raꞌ ba lligaaba ñiuuꞌ raꞌ ba loh xtsiꞌn Dxiohs. 13 Nee ayi dee si dxiꞌh, sino que neezaa riiꞌ-riꞌchi yihdzi bwiinn caꞌnzaa ba nee ayi cayaaꞌlla si dxiꞌh ba sino que nee caꞌnyuuꞌyi ba dxixiꞌhw cun cañiꞌ za ba dxyiꞌdxyi nin ayi galluꞌyi loh xquelrnabwaꞌ Dxiohs. 14 Niꞌchin rñiꞌn mas chaꞌyi guchinaa raꞌ gunnaꞌh biuhda biiꞌhin raꞌ stuhbi tin chuu lliiꞌn raꞌ ba nee cwih raꞌ ba rwaaꞌ yihdzi raꞌ ba tin ziꞌchi ayi xa gapa bwiinn xiilla dxyiꞌdxyi nin cwachi raꞌ ba xquelchiah xpwiinn Jesucristu, 15 laasii nuu gunnaꞌh biuhda nin laꞌ biriaꞌcaa loh xneziuh Dxiohs ya zenaꞌhla raꞌ ba bwiinndxaaba.
16 Sidela nuu tuhbi gunnaꞌh nin naa lasaaꞌ nuꞌh loh xneziuh Jesucristu ya nahpa gaꞌh ba tuhbi lasaaꞌ ba nin naa gunnaꞌh biuhda, nahpa ba pur gacanee ba laꞌh biuhda chi tin ziꞌchi ayi gaca ziahan xtsiꞌn bwiinn guidoꞌ nee tin ziꞌchi zahca gacanee bwiinn guidoꞌ laꞌh nin guchii naa gunnaꞌh biuhda.
17 Bwiinn guhla raꞌ nin rahpa dziꞌtsi xquidoꞌ Jesucristu nahpa gudiꞌhi tu nin guichiꞌhn raꞌ ba nee squiiꞌ gahca za gacanee tu laꞌh raꞌ nin ruuꞌyidxyiꞌdxyi zaꞌca cun laꞌh raꞌ za nin rusiꞌdxi zaꞌca xchiꞌdxyi Dxiohs laꞌh raꞌ bwiinn, 18 laasii caa loh xchiꞌdxyi Dxiohs squiiꞌ: “Ayi cuu luꞌh dxihxi lliiꞌ guun chin rdxyihchi ma trihgu”, neezaa: “Bwiinn nin ruhnn dziꞌn rgaꞌha gahlla ba.”
19 Ayi gucaꞌdxiahga luꞌh xchiꞌdxyi tuhbi bwiinn nin rcaꞌhchiah xcweenta xtuhlda tuhbi bwiinn guhla sidela ayi chiohpa o chohnna bwihtsi lasaaꞌ raꞌ nuꞌh nin bwaꞌha gu guchii guyuuꞌ xtuhlda bwiinn guhla chi, 20 ya bwiinn raꞌ nin zeezah cayahca bwiinn duhlda, rahlda guiñiꞌnee luꞌh ba loh raꞌ bwiinn xquidoꞌ Crixtu tin ziꞌchi neezaa laꞌh raꞌ ba guidxyihbi raꞌ ba tin ayi nee raꞌ ba guunn raꞌ ba cohsa duhlda. 21 Loh Dxiohs cun loh Daada Jesucristu, cun neezaa loh garaa raꞌ aanjla nin gulii Dxiohs, rucaꞌbiꞌhn yiꞌh chezahnee luꞌh garaa raꞌ dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ tin ayi guunn luꞌh guriin-guriin cun cada tuhbi bwiinn sola guunn luꞌh nin naa tuhbiloh loh garaa raꞌ bwiinn. 22 Ayi gusiooba lastoꞌ luꞌh gudziiꞌbanaa luꞌh yihca nin tuhbi bwiinn tin guunn ba xtsiꞌn Dxiohs sidela gueꞌdu cagasiꞌdxi ba xa guibahan xnehza ba loh xneziuh Dxiohs tin ayi nagah guicaꞌha luꞌh xtuhlda stuhbi bwiinn, sino que gudxiꞌhyi nez ayi chuu luꞌh loh duhlda.
23 Nee ayi ru guee luꞌh ganaalla ñihsa, sino que gwaaꞌ za tuhbi biꞌtuꞌhn vihnnu laasii pur nin riin luꞌh stoꞌ luꞌh nee pur nin ziahan rahcalluꞌhu luꞌh.
24 Nuu raꞌ bwiinn nin nayaatiiꞌ rluuꞌyi xtuhlda raꞌ ba galoh nin guunn Dxiohs guelguxchisi pur xtuhlda raꞌ ba, ya snuhn raꞌ ba ayi rluuꞌyi raꞌpaꞌh ba xtuhlda raꞌ ba per nahpaa zuluuꞌyiloh raꞌn. 25 Ziꞌchi gahca za dziꞌn zaꞌca nin ruhnn bwiinn, nuu raꞌn nin ñaꞌñih rluuꞌyiloh, per dziꞌn zaꞌca nin ayi ñaꞌñih rluuꞌyilohon ayi nuu chuulaꞌnan par tuꞌpazi sino que zadzihn dxyih nin zuluuꞌyiloh raꞌn.