4
Na'a, kate' ne nga'n da' bchebe ḻaže' Dios, gone' ga gak cho'ožo latje chie' gan yezí' ḻáže'žo, žaḻa' žébežo wnitžo latje cho'ožo ga na'. Benlžo žo'o diža' chawen' kan béngekle' ḻégake', san dižan' da' béngekle' bi gókḻenen ḻégake', dan' bi bejḻé'gake' che Dios katen' béngeklen'. Žo'o žejḻe'žo che Dios, na' cho'ožo latje chie' gan yezí' ḻáže'žo. Naken kan wnná Dios:
Che ḻen bža'a ḻégake'
na' ben chocha' x̱tiža'a, wnnía':
“Bi chó'ogake' gan yezí' ḻáže'gake' tẕen ḻen neda'.”
De latje cho'ožo gan yezí' ḻáže'ḻenžo Dios tẕen, ḻa'kze beyóž ben Dios x̱chine' ža ni'te katen' bene' yežlyó nga, na' ba bezí' ḻaže'e. Nyejw ḻe'e yiche la'y da' ẕchaḻjen kan nak che ža gaže ža, da' ẕnnan: “Bezí' ḻaže' Dios ža gaže ža ḻo žin da' bene'.” Ga yoble ẕnnan: “Bi chó'ogake' gan yezí' ḻáže'gake' tẕen ḻen neda'.” Benne' ka' béngekle' diža' chawen' zga'ale, bi wyó'ogake' ga na' dan' bi béngake' kan ẕnna x̱tiža' Dios. Che ḻen, žaḻa' cho'ogak benách yoble ka' ga na'. Che ḻen, ḻezka' bḻoe'el Dios to ža yoble, na' wnné': “na'a ža.” Ka' goken, kate' ba wdé yiz zan, na' bchaḻj Dios ḻo na' Dabí, kan nyejw ḻe'e yiche la'y, da' ẕnnan:
Na'a ža, cha' žénlele da' ẕchaḻj Dios,
bi gonle zide ḻáẕdo'le.
Chela' ben Josué ga bezí' ḻáže'gake', bi bchaḻj Dios wdé na' che yetó ža katen' yezí' ḻáže'gak benách ka' tẕen ḻen Ḻe'. Che ḻen, nga'n latje chegak benách ka' che Dios nich yezí' ḻáže'ḻengake' Ḻe' tẕen. 10 Benne' ka' chó'ogake' gan yezí' ḻáže'gake' tẕen ḻen Dios, yezí' ḻáže'gake' ḻo žin da' žóngake', kan bezí' ḻaže' Diosen' ḻo žin da' bene' Ḻe'. 11 Che ḻen, žaḻa' we' ḻáže'žo cho'ožo gan yezí' ḻáže'ḻenžo Diosen' tẕen. Bi žaḻa' wží'ižo che x̱tiže'e kan bengak benne' ka' bi bejḻé'gake' che Dios, na' bi wyó'ogake' ga na'.
12 X̱tiža' Dios nakkzen ban, na' napkzen yeḻa' wak. Ẕchogžen ka žon to ya ntoche' da' ntochen' bežope ḻa'al. Ẕchogen gan zej nžag be' nakkzžo, na' da' zoa ḻo yichj ḻáẕdo'žo, ka nak to da' chazen ga žinten ḻo žit ḻo bin. Žonen ga nak bia' da' ẕbek yichjžo, na' da' ẕza' ḻáže'žo. 13 Bi be gak wkáche'žo gan bi gak Dios ḻe'elen'. Yógo'te da' benkze Dios nḻa' ḻawn, na' nžojen ḻawe' ḻaw ḻaw Dios. Ḻawe' Ḻe' žon byenen wḻoe'elžo da' ka' da' benžo.
Jesús nake' Bx̱oz Blo, Benne' ẕente
14 Zoa chežo to Bx̱oz Blo, Benne' ẕente, Bennen' beyepe' ya'abá che Dios. Bennen' nake' Jesús, Ẕi'n Dios. Che ḻen žaḻa' ga'nžo choch ḻo da' nzi' ḻo na'žo. 15 Zoa chežo to Bx̱oz Blo, Bennen' gak yeyache' ḻáže'le' žo'o kan nak da' žaken chežo, dan' ben da' x̱iwe' da' gónelen gon ga baga' Ḻekze' doḻa' dot kan žonen da' žénelen gonen ga bága'žo žo'o doḻa', san Jesusen', bi be doḻa' bene'. 16 Che ḻen, dot ḻáže'žo žaḻa' bíga'žo gawze gan že' ẕnna bia' Dios, Bennen' žákḻene' žo'o, na' nnablžo-ne' yeyache' ḻáže'le' žo'o, na' ḻo yeḻa' ži'i ḻaže' chie', gákḻene' žo'o kate' bi da' gaken chežo.