5
Želzene' bel zan
(Mt. 4:18‑22; Mr. 1:16‑20)
Kate' ne zoa Jesusen' žoa'a nisdo', dan' nzin' Jenesaret, bdobgak benne' zan dot kwite', nich yéngekle' x̱tiža' Dios. Naž Jesusen' bḻe'ele' chope barkw ẕóagaken ḻawe' nisdon' gan nak gawze gan de yo biž, na' benne' wẕén bel ka' zej nžoje' ḻo barkw ka', na' žeyíbgake' yix̱jw bel chégake'. Wžén Jesusen' to ḻo barkwn', dan' naken che Smon Bedw, na' wnnable' ḻe' kweken' yeláte'do' zí'to'le gan de yo bižen'. Naž Jesusen' wži'e ḻo barkwn', na' že'ze' ka', bsedle' benne' zan ka' nníta'gake' ḻo yo bižen'. Kate' beyóž bchaḻj Jesusen', naž gože' Smon, na' wnné':
—Bsa' barkw ni ḻo nisdo' gan že' zilen, na' le wzala' yix̱jw bel chele, na' senle bel ka'.
Beží'i Smon na', na' gože' Jesusen':
—Benne' wsedle, dot yele ba bento' žin, na' nitó bel bi na' sento', san ḻen diža' chio' wzála'to' yix̱jwn'.
Kate' bzála'gake' yix̱jwn', wẕéngake' bel zan, na' ba žekte žeza' yix̱jwn'. Naž bḻížgake' ljéžgake' ka', benne' ka' nníta'gake' yetó ḻo barkwn' nich yídgake', na' gákḻengake' ḻégake'. Katen' bžíngake' ga na', beschá'gake' žopte barkw ka' ḻen bel ka', na' ba žek lo'jgak barkw ka' ḻo nisle. Kate' Smon Bedw bḻe'elen', naž bzoa ẕibe' ḻaw Jesusen', na' wnné':
—Kwas ḻen neda', X̱an, dan' naka' benne' doḻa'.
Ki wnné' dan' ẕžebe Bedon' ni'a chegak bel zan ka', na' ḻezka' goken chegak benne' ka' žónḻengake' ḻe' tẕen. 10 Ḻezka' bžébegak Jakob ḻen Ẕwa, benne' ka' zej nake' ẕi'n Sebedeo, na' zej nake' ljež Smon Bedon'. Naž Jesusen' gože' Smon na', na' wnné':
—Bi žebo'. Na'a so ḻawo' yedjó'o benách ka' nich gákgake' chia', gono' kan žono' ẕzeno' bel ka'.
11 Kate' ba besá'gake' barkw ka' gan nak yo bižen', belka'ne' yógo'ten ga na', na' jákḻengake' Jesusen'.
Jesús žeyone' to benne' de'e yižwé' leže
(Mt. 8:1‑4; Mr. 1:40‑45)
12 Kate' wzóa Jesusen' to yež, bžin to benne' de'e yižwé' leže gan zoe'. Katen' bḻe'ele' Jesusen', byechwe' ḻo yote, na' góta'yoele' Ḻe', na' wnné':
—X̱an, cha' žénelo', wak yeyono' neda'.
13 Naž Jesusen' bḻi ne'e, na' wdane' ḻe'. Gože' ḻe':
—Žénela'. Yeyako' chawe'.
Ḻa' bebižte yižwé' leže da' wdá' bennen'. 14 Naž Jesusen' gože' ḻe' bi wzenle' nitó benne' kan bene'. Gože' ḻe':
—Wyéj, bejḻoé'el kwino' ḻaw bx̱oz, na' bejneẕjw che da' žeyón le' chawe' che yodo' kan ẕnna x̱tiža' Moisés, dan' wḻoe'elen ḻégake' ba beyako'.
15 Wzéḻe'e diža' che yeḻa' wak che Jesusen', na' bdobgak benne' zan gan zoe' Ḻe' nich yéngekle' x̱tiže'e, na' nich yeyone' ḻégake', na' yeké'e yižwé' chégake'. 16 Naž Jesusen' bezé'e ga na', na' wyeje' to latje dach, gan bcháḻjḻene' Dios.
Jesús žeyone' to benne' bi žak se'e
(Mt. 9:1‑8; Mr. 2:1‑12)
17 Yetó ža, kate' ne žsedle Jesusen' benách ka', že'gak benne' yodo' fariseo ka' ḻen benne' yodo' wsedle ka', ga na'. Zej nnita' benne' ka' ga na', benne' zej nžoje' yógo'te yež gan nbab Galilea, na' gan nbab Judea, na' ḻo yež Jerusalén. Nak bia' de ḻo na' Jesusen' yeḻa' wak che X̱anžo Dios dan' žeyone' benne' yižwé' ka'. 18 Naž benne' ka' zej noe'e to da' del to benne' bi žak se'e bžíngake' ga na', na' wdíljgake' nakẕe góngake' nich kó'ogake' ḻe' ḻo yo'o, na' chíx̱jwgake' ḻe' ḻaw Jesusen'. 19 Kate' bi bžéḻgekle' nakẕe góngaken' dan' zej nnita' benách zan ga na', naž wžéngake' yichjo'o yo'on', na' bsáljwgake' yichjo'on'. Btínnegake' dan' del benne' yižwén', na' belyíxjwe' ḻe' gachje ḻáwe'lgak benách ka', gan nak ḻaw Jesusen'. 20 Kate' gókbe'ele Jesusen' kan žejḻé'gake' chie', gože' benne' yižwén':
—Benne', ba benít ḻawa' doḻa' da' nbago'o.
21 Naž wzó ḻaw ẕza' ḻáže'gak benne' yodo' wsedle ka' ḻen benne' yodo' fariseo ka', na' wnnágake':
—Benne' ni ẕnne' da' ẕzoan Dios cheḻa'ale. ¿Noẕkze benne' gak yenít ḻawe' doḻa'? Toze Dios gak yenít ḻawe' doḻa'.
22 Žákbe'ele Jesusen' dan' ẕza' ḻáže'gake', na' gože' ḻégake':
—¿Biẕ chen' ẕza' ḻáže'le da' ki? 23 Bi nak zede cha' no benne' ye'ze' benne' ni: “Ba benít ḻawa' doḻa' da' nbago'o” san nak zede gone' ga yeyase', na' se'e. 24 Wḻoe'ela' ḻe'e nzi' ḻo na'a neda', Benne' Golje' Benách, yeḻa' wnná bia' yenít ḻawa' doḻa' yežlyó nga.
Naž Jesusen' gože' bennen' bi žak se'e, na' wnné':
—Žapa' le', wyase. Beywá' dan' delon', na' beyéj ližo'.
25 Ḻa' wyaste benne' yižwén' ḻáwgake', na' beké'e dan' góta'len', na' zeyeje' liže', ẕka'n ẕene' Dios. 26 Bebángekle' yógo'tegake', na' bka'n ẕéngake' Dios. Ḻezka' ẕžébegake', na' wnnágake':
—Na'a bḻe'elžo to da' žonen ga žebanlžo.
Jesús žḻiže' Lebí, bennen' ḻezka' lie' Matío
(Mt. 9:9‑13; Mr. 2:13‑17)
27 Wdé gok da' ni, Jesusen' bžoje' ga na', na' bḻe'ele' to benne' lie' Lebí, ži'e gan ẕchiẕjwe' lazgak benách, na' Jesusen' gože' ḻe':
—Benḻen neda' tẕen.
28 Ḻa' wzó ža'te Lebín', na' bka'ne' yógo'te, na' wyéjḻene' Jesusen'.
29 Wdé na', ben Lebín' to yeḻa' waw che Jesusen' gan nak ḻo liže', na' wnníta'gak benne' zan ga na', benne' wechiẕjw ka' ḻen yebaḻe benne' ka' želbé'ḻene' ḻégake' gan žáwgake'. 30 Naž benne' yodo' wsedle ka' ḻen benne' yodo' fariseo ka' wnnégake' chegak benne' wsedle ka' che Jesusen', na' wnnágake':
—¿Biẕ chen' že'j žáwḻenle tẕen benne' wechiẕjw ka', na' yezika' benne' doḻa' ka'?
31 Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':
—Benne' ka' nníta'gake' chawe' bi žon byenen chjake' ḻaw benne' žeyone' benách ka', san benne' yižwé' ka' žon byenen chjake' ḻaw bennen' žeyone' benách ka'. 32 Bḻa'a neda', kege nich wḻiža' benne' chawe' ka', san nich wḻiža' benne' doḻa' ka' nich yeyát ḻáže'gake'.
Ẕnnábgekle' Jesús kan nak che yeḻa' žon wbás
(Mt. 9:14‑17; Mr. 2:18‑22)
33 Naž benne' yodo' ka' wnnábgekle' Jesusen', na' wnnágake':
—Benne' ka' žónḻengake' Ẕwa tẕen, na' benne' ka' žónḻengake' benne' yodo' fariseo ka' tẕen, žónteze žóngake' wbás, na' ẕcháḻjḻengake' Dios. ¿Biẕ chen' benne' ka' žónḻengake' Le' tẕen že'j žáwgake'?
34 Jesusen' gože' ḻégake':
—¿Wak gonle ga gongak benne' ka' wbás, benne' nníta'gake' lni che yeḻa' ẕchag na', kate' benne' ẕchag ne'e ne zóaḻene' ḻégake'? 35 Žin ža kate' kwas benne' ẕchag ne'e gan nníta'gake'. Ža na' góngake' wbás.
36 Naž Jesusen' bsaka' ḻebe' kan nak da' ki, na' gože' ḻégake':
—Bi chog nitó benne' to laže' kobe dan' ba ndian, nich kweje' x̱taka' dan' yedé'e ḻe'e to laže' gole. Cha' gone' ki, kégeze gak ditj laže' koben', san láže'don' dan' bžojen ḻe'e laže' koben' bi gon ḻeben laže' golen'. 37 Ḻezka', bi ẕga'a nitó benne' x̱is uba kobe ḻo že'e yid gole. Cha' no benne' gone' ki, x̱is uba koben' wḻá'an že'e golen' da' naken yid, na' ḻalj x̱is uban', na' cwia yi' že'e yid golen'. 38 Che ḻen žaḻa' ka'ažo x̱is uba kobe to ḻo že'e yid kobe, na' žopten gak chí'igaken. 39 Cha' zoa no benne' že'je' x̱is uba gole, bi yénetele' ye'je' x̱is uba kobe, dan' nne': “Nakže dẕi' x̱is uba golen'.”